"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

 

 

Gemeenteleden die contact wensen worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
-      per telefoon op 0418 581505;
-      per telefoon of app 06 14600988;
-      of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  

 

Telefonisch spreekuur
Het pastorale team zoekt op dit moment hoe het pastoraat enige doorgang kan vinden. Dit zal voornamelijk per telefoon plaats moeten vinden. Wilt u zelf even contact leggen? Voor pastoraal werker Ruud Baas is het dan handig als u specifiek op maandag of dinsdag ergens tussen 15:00 en 17:00 belt: 0630522100, rwbaas@filternet.nl

 

Maatregelen ivm het coronavirus
Zoals op verschillende manieren bekend is gemaakt, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de landelijke maatregelen rond corona een aantal besluiten genomen. Ze zijn terug te vinden op onder meer de website en op Facebook.
De belangrijkste nog even op een rij.

♦ De zondagse erediensten gaan zoveel mogelijk door, maar zónder kerkgangers. In de diensten zijn alleen aanwezig de voorganger, enkele kerkenraadsleden, een koster en een organist. De diensten worden uitgezonden via:
1. de kerkradio (voor mensen die een kerkradio in huis hebben).
2. internet; via www.nhkherwijnen.nl en dan naar 'kerkdiensten beluisteren'; of direct via kerkdienstgemist.nl
3. in beeld, via een kanaal op YouTube; op de website van de kerk (www.nhkherwijnen.nl) staat een link (zowel op de homepage als op de pagina 'kerkdiensten beluisteren';
Als de beeldverbinding niet lukt of uitvalt, kunt u altijd de dienst beluisteren (zie punt 2 hierboven).
♦ De samenkomsten in de Stille Week (maandag 6 t/m donderdag 9 april) en de dienst op Goede Vrijdag (10 april) worden op dezelfde manier uitgezonden als de kerkdiensten.
♦ In de dienst van zondag 12 april (Pasen) wordt geen openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Er komt een nieuwe datum.
♦ Wie thuis niet beschikt over de bundel Weerklank kan contact opnemen met de diaconie voor een leenexemplaar: 0418-842576 // email: diaconie@nhkherwijnen.nl
♦ De uitgewerkte liturgieën komen zoveel mogelijk te staan op de site van de kerk (www.nhkherwijnen.nl)
♦ Alle kerkelijke activiteiten liggen stil. Dat geldt ook voor het bezoekwerk aan huis, behalve in uitzonderlijke situaties. Uiteraard kan er wel telefonisch contact zijn, of via de mail. Wie behoefte heeft aan pastoraal contact hoeft niet te aarzelen, maar kan bellen of mailen met de wijkouderling of met ds. Roseboom (06-14600988; email: wmroseboom@gmail.com).
♦ De activiteiten en de dienst rond afsluiting winterwerk gaan niet door.
♦ We vragen iedereen om naar elkaar om te zien. Wie desondanks dringend praktische hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de diaconie: 0418-842576 // diaconie@nhkherwijnen.nl
♦ Het kerkblad blijft in principe verschijnen en is ook op de website te lezen.
♦ Voor alle besluiten en data geldt: Deo Volente.
♦ We gaan er vanuit dat iedereen de landelijke RIVM-adviezen rond onder meer hygiëne in acht neemt. Daarbij doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Zodra er wijzigingen komen, houden wij u daarvan op de hoogte va de afkondigingen, via de website, Facebook en eventueel via email.  

De kerkenraad
voor vragen: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902

 

E-mailadressen
In deze tijden is het fijn als we als kerk snel mensen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en besluiten. Dat gebeurt onder meer via de website en Facebook, maar aanvullend soms ook via email. De afgelopen weken hebben we dat enkele keren gedaan.
We hebben echter niet van iedereen een e-mailadres, of niet het goede. Dus mocht u de afgelopen tijd geen mailtje hebben gehad over de 'coronabesluiten' van de kerkenraad, dan beschikken we waarschijnlijk niet over uw mailadres. Mocht u de mails voortaan wel willen ontvangen: stuur uw adres dan naar scriba@nhkherwijnen.nl (graag met duidelijk vermelding van wie het mailadres is).

 

Online diensten en de collecten
Van verschillende kanten hebben we vanuit de gemeente de vraag gekregen: hoe moet het nu met de collecten?
Het klopt inderdaad dat, nu we alleen online-kerkdiensten houden zonder kerkgangers, er geen collecten worden gehouden. En ja, dat scheelt dus inkomsten. Uiteraard is er geld nodig om de gemeente draaiende te houden, maar de wegvallende collecte-opbrengsten zijn  nu even geen hoofdzaak, andere zaken zijn veel belangrijker.
Bovendien hebben we er alle vertrouwen in dat we ook in dit opzicht als gemeente onze verantwoordelijkheid verstaan.

Sommige mensen laten al weten 'het goed te maken als we straks weer gewone kerkdiensten houden'.
Anderen hebben thuis één of meerdere potjes staan, waar ze elke zondag de gebruikelijke bijdrage in doen.
Weer anderen maken een bedrag over via de bank.
voor de kerkrentmeesters is het nummer: NL42  RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen;
voor de diaconie:  NL41 RABO 0373740026

En zo zijn er vast meer creatieve oplossingen. Er zijn ook manieren om digitaal een bijdrage over te maken, tijdens het beluisteren van de dienst. Bijvoorbeeld via een app of een link. Uiteraard kijken we daar ook voorzichtig naar, maar aan die systemen kleven ook nadelen.

 

Home