"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Komst ds. en mevrouw Roseboom
Graag praten we u bij over de komst van dominee en mevrouw Roseboom naar onze gemeente. Na het intensieve traject van het beroep en alles wat daarbij komt kijken, is het even 'stil' geweest, maar inmiddels kunnen we weer wat melden. In onderling overleg is besloten dat ds. Roseboom op zondag 1 maart zal worden bevestigd en intrede doet als predikant van onze gemeente. Nadere bijzonderheden daarover worden verder uitgewerkt.

De datum van 1 maart is wat verder weg dan de gebruikelijke periode van maximaal drie maanden die geldt als uitgangspunt voor de periode tussen aannemen van beroep en bevestiging en intrede. Die iets ruimere periode heeft te maken met de gezinssituatie van de familie Roseboom. Als alles goed mag gaan, wordt rond 7 januari hun eerste kindje geboren (maar het kan natuurlijk ook zomaar een week later zijn). De geboorte zal plaatsvinden in de vertrouwde omgeving van Oudega. Uiteraard vraagt een bevalling enige tijd van herstel. Ook met het oog op de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken, is gekozen voor de datum van 1 maart.

In overleg met de kerkenraad is afgesproken dat ds. Roseboom gebruik zal maken van de regeling rond ouderschapsverlof, onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de PKN. Dat betekent concreet dat ds. Roseboom vanaf 1 maart één dag per week (onbetaald) ouderschapsverlof opneemt, voor een periode van twee jaar.
De kerkenraad denkt nog na over de vraag of en zo ja hoe, de 20 procent van de werktijd ingevuld gaat worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een opstartfase van ds. Roseboom, het contract van kerkelijk-werker de heer Baas, de hoeveelheid werk in de gemeente, met onze financiële situatie en met ons ledenaantal. Wat dat laatste betreft is al eerder uiteengezet dat de vuistregel is één fulltime predikantsplaats (100 procent) per duizend leden (doop- en belijdende). Ons ledenaantal rechtvaardigt dan inmiddels eerder een 80-procents predikantsplaats, dan 100 procent.
Zodra over die verdere invulling meer te melden is, hoort u daarvan.

Het zijn wellicht allemaal wat zakelijke mededelingen. Laten we daarom vooral niet vergeten een zegen te vragen over alle voorbereidingen die worden getroffen en afwegingen die de komende tijd worden gemaakt. Dat alles mag zijn tot opbouw van de gemeente. Daarbij God dankende voor de komst van ds. Roseboom naar Herwijnen.
De kerkenraad


 

Pastorale hulp:

 

Gezamenlijke ontmoetingsavond
Als kerken van Herwijnen houden we ook dit jaar weer een gezamenlijke ontmoetingsavond en wel op donderdag 28 november.
Dit jaar hebben we een actueel onderwerp gekozen; Sociale media in het gezin.
De afgelopen jaren is het gebruik van sociale media enorm toegenomen. Juist onder kinderen en jongeren is het niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Als (groot)ouders zorgt dit voor een nieuwe uitdaging in de opvoeding. Hoe ga je hier mee om in de (geloofs) opvoeding. Deze avond wordt met medewerking van de HGJB verzorgd.
Jong en oud is van harte welkom op deze avond, aanvang 20:00 uur in het kerkelijk centrum. 
De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 

Afbeeldingsresultaat voor foto kerststerrenKerststerren
Vrijdag 6 december hopen vrijwilligers weer langs de deur te komen om kerststerren te verkopen. Ze starten 's morgens al bijtijds en ze hopen velen van u thuis te treffen. U kunt ook een kerstster van tevoren bestellen, via Marcel de Joode (06-12968877 of mdejoode@solcon.nl

Voor de verkoop zijn we op zoek naar vrijwilligers. De komende tijd gaan we mensen benaderen en we hopen uiteraard op veel medewerking. Gelukkig zijn er mensen die al vele jaren meedoen, maar extra handen zijn altijd zeer welkom. U hoeft niet per se te wachten op een telefoontje, maar u en jij mogen zich ook zelf opgeven. Dat kan bij Marcel de Joode: 06-12968877; of via mdejoode@solcon.nl

 

 

Verkoopdag vrijdag 18 oktober

De vrijdag gehouden verkoopdag heeft opgebracht het werkelijk prachtige bedrag van € 11.221,25 netto. Iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat, wordt heel hartelijk bedankt.

 

 

Verkiezing ambtsdragers
Via de afkondigingen was al bekendgemaakt dat de kerkenraad ambtsdragers had benoemd in de nog openstaande vacatures. In de vacature van ouderling D.J. van Arkel was benoemd: de heer J.G. de Fokkert (Zworrelstraat); in de vacature van ouderling T.J. Hijkoop was benoemd de heer J.A.J. van Mourik (Mijnliefflaan).
Beiden hebben na een periode van serieus overwegen helaas besloten te bedanken voor hun benoeming. De kerkenraad beraadt zich nu op de verdere invulling.
We willen u vragen de beide broeders, het verkiezingswerk én het kerkenraadswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.  

 

 

.Kerstattentie voorbereiden
Zoals ieder jaar zal er dit jaar een kerstattentie huis-aan-huis verspreid worden in ons dorp. 
Dit jaar zijn wij als Hervormde Kerk aan de beurt om dit te verzorgen. 
Aangezien de kerstattenties dit jaar voorzien worden van een lintje, willen we vragen of er gemeenteleden zijn die ons hierbij kunnen / willen helpen. Vele handen maken immers licht werk.
Alle spullen zijn al binnen en hierdoor kan het gedaan worden op een tijdstip dat het u zelf past (bij u thuis of in het kerkelijk centrum). 
Wilt en kunt u ons helpen, dan willen wij u vragen contact op te nemen met Leny Slingerland, via. 06-13625839.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De evangelisatiecommissie
Alex Ruitenburg, Leny Slingerland en Miranda Pippel

 

 

 

Home