"En zei zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis." (Hand. 16: 31)

 


 

Kerkenraad

Taken en werkwijze
De Kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Hij formuleert beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.
De Kerkenraad heeft intern haar taken verdeeld. Dat zijn zowel taken binnen de gemeente alsook afvaardigingen naar andere colleges of instanties. Zie onderstaand overzicht:

1 Preses kerkenraad
2 Scriba
3 Moderamen kerkenraad
4 Jeugdwerk
5 Zendingscommissie
6 Evangelisatiecommissie
7 Bijzondere opdrachten
8 President kerkrentmeester
9 Classis Bommel
10 Synode
11 Overleg Gereformeerde Kerk Herwijnen

De kerkenraad vergadert elke tweede woensdagavond van de maand, uitgezonderd de maand augustus. Het moderamen ('dagelijks bestuur', bestaande uit preses, scriba, assessor en een lid) van de Kerkenraad vergadert gewoonlijk 6 dagen eerder. Dan wordt de kerkenraadsvergadering voorbereid en de agenda vastgesteld. Zorg dat u eventuele brieven of vragen aan de kerkenraad veertien dagen voor dat moment hebt ingediend bij de scriba.
Tweemaal per jaar vergaderen de moderamina van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen. In deze vergaderingen worden de gezamenlijke toerustingavonden en andere vormen van samenwerking besproken. Wanneer daar aanleiding toe is wordt een gezamenlijk standpunt ingenomen in bepaalde kerkelijke en/of maatschappelijke zaken.

 


Samenstelling Kerkenraad

Predikant        
Vaccant     E-mail: scriba@nhkherwijnen.nl
         
Ouderlingen     E-mail Pastoraat@nhkherwijnen.nl
D.J. van Arkel Molenkamp 7 4171 BT 0418582269 Herwijnen
T.J. Hijkoop Bloklandweg 3 4171 AK 0345614885 Herwijnen
G.van Bezooijen Lindelaan 2 4171 CC 0418581502 Herwijnen

A. Ruitenburg

Kolstraat 32 4171 CZ 0418582439 Herwijnen
Jeugdouderling        
Peter Hobo Achterweg 87 4171 BB 0418581097 Herwijnen
     
E-mail
phobo73@outlook.com
         
Diakenen    
E-mail
diaconie@nhkherwijnen.nl
J.W. Boogert Rij- en Uitweg 16 4171CN 0418842576 Herwijnen
D. de Bruijn Margrietstraat 10 4175 GA 0418584010 Haaften
A. v.d. Meijden Nieuwesteeg 46 4171 CW 0418582214 Herwijnen
         
Ouderlingen-
Kerkrentmeester  
E-mail
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
H. de Bruijn Achterweg 97 4171 BB   Herwijnen
A.J. Hobo Wilgenlaan 9 4171 AR 0418582505 Herwijnen
D de Joode Lunet 18 4214 GA 0183637092 Vuren
Kerkrentmeester     E-mail: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
G. Pippel Wilgenlaan 29 4171 AR 0418641678 Herwijnen

Beleid
De Kerkenraad heeft zijn functioneren vastgelegd in een beleidsplan waardooor er een leidraad voor het bestuurlijk aspect is gedocumenteerd. Daarnaast wordt reeds geruime tijd diepgaand gesproken over de wijze waarop de gemeente een missionaire gemeente zal zijn.

Scribaat
Wanneer u wilt corresponderen met de kerkenraad of informatie wenst over bepaalde zaken, nodigen we u uit contact op te nemen met de scriba:

Scriba     E-mail:

scriba@nhkherwijnen.nl

D. van Arkel Molenkamp 7 4171 BT 0418-582269 Herwijnen

 

Postbus
De Kerkrentmeesters en Diaconie hebben een gezamenlijk postbusadres:

Kerkrentmeesters of Diaconie van de Hervormde Gemeente Herwijnen Postbus 8 4170 AA Herwijnen

-

Homepage