" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Omzien naar elkaar

 

Gezondheid
De operatie van dhr. Aart Blom, Onderweg, is goed verlopen. We zijn God dankbaar dat de ingreep geslaagd is.
Mw. J. van Os heeft een kamer gekregen in zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. We hopen dat zij na intense maanden hier een rustige plek mag hebben en wensen haar, natuurlijk samen met haar man, alle zegen toe.
Dhr. Eric van Willigen, Leuvense Kweldijk, is enkele dagen opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Samen met het gezin wordt er veel geduld gevraagd. Dat wensen we hen van harte toe en we bidden om verder herstel.

We bidden uiteraard ook voor alle andere coronazieken en hun naasten. En in het bijzonder voor de mensen die het in Herwijnen en omgeving treft.
Wat een nare en spannende tijd is het in het bijzonder voor de bewoners van verzorgingscentra, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, die geen bezoek meer mogen ontvangen.

We denken ook aan anderen die deze maand onderzoek ondergingen, in het ziekenhuis verbleven te worden, en aan hen bij wie behandelingen vanwege de crisissituatie (weer) worden uitgesteld zonder hen nu bij name te noemen.

 

Verlies
Ds. D. Heikoop, oud-predikant van onze gemeente, overleed op vrijdag 13 maart op 86-jarige leeftijd. We wensen de rouwdragende familie Gods nabijheid toe en gedenken in dankbaarheid wat hij voor onze gemeente mocht betekenen. Elders is een kort In Memoriam opgenomen.

Correspondentieadres :
Uitvaartzorg Hans den Braber
t.a.v. familie Heikoop
Wilhelminalaan 20
3481 VD Harmelen

We leven mee met Aline en Arjo Hobo en hun gezin, Wilgenlaan 9, nu de vader van Aline is overleden. Dat ze zich in deze maanden van verdriet gesterkt mogen weten door de belofte van de Heere Jezus. Hij belooft de Opstanding en het Leven te zijn voor ieder die in Hem gelooft.

Op 30-jarige leeftijd is op 26 maart Daniël de Fockert overleden. Daniël is de zoon van dhr. Gijs en mw. Dicky de Fockert, en de broer van Joël. Zij wonen op Zeek, Daniël woonde de laatste jaren in Bergen op Zoom. ‘Ga met God en Hij zal met je Zijn’, staat boven de rouwkaart. Wij wensen de familie Gods aanwezigheid op deze zware en donkere weg van harte toe. In het volgende kerkblad zal een kort In Memoriam worden opgenomen.

In de afgelopen periode zijn er ook andere gemeenteleden die een dierbare hebben verloren. Dat ze zich gedragen mogen weten in gebed, aandacht en hulp door de gemeenschap.

 

Overlijden dominee Heikoop
Zaterdag 14 maart bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-predikant dominee Dirk Heikoop de dag ervoor, op vrijdag 13 maart was overleden. Hij werd 86 jaar. De begrafenis had plaats op woensdag 18 maart, vanuit de Hervormde kerk in Nieuwegein. De dienst werd geleid door ds. C.N. van Dis.

'Namens Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen'. Deze tekst uit 2 Korinthiërs 5 stond centraal in de dienst waarin dominee Heikoop in 1971 intrede deed in onze gemeente. Hij stond daarvoor in de Hervormde gemeente Stavenisse. Genoemde tekst geldt uiteraard altijd en voor iedereen, maar had destijds voor Herwijnen een bijzondere betekenis. De gemeente had een moeilijke periode achter de rug en begon net weer op te krabbelen. Het lijdt geen twijfel dat ds. Heikoop met zijn inzet en persoonlijkheid de jaren daarna heeft bijgedragen aan de verdere normalisering van de verhoudingen. Vriendelijk, meegaand en oog hebbend voor de breedte van de gemeente maakte hij zich bij velen geliefd. ,,Ik ging in principe bij iedereen die Hervormd was langs. Niet iedereen rekende zich per se tot een bepaalde richting. Er waren ook gemeenteleden die zich 'gewoon Hervormd' voelden", zei hij in het interview dat hij in 2015 gaf in ons kerkblad. Dat was ter gelegenheid van het feit dat hij in augustus van dat jaar voor het laatst in een officiële eredienst voorging. Ds. Heikoop was dankbaar dat hij, ondanks fysieke ongemakken, die zondag nog één keer voor kon gaan in onze gemeente.
Dominee Heikoop mocht in de jaren in Herwijnen de vruchten zien van de inspanningen die hij, daarin zeker bijgestaan door zijn vrouw, mocht verrichten. ,,De Heere God gaf zichtbare zegen", zei hij daarover. ,,Bijvoorbeeld in de kerkgang."
In 1977 nam ds. Heikoop het beroep naar IJmuiden-West aan, daarna was hij predikant van de gemeente Vreeswijk/Nieuwegein, om in 1995 met emeritaat te gaan. De jaren erna werkte hij nog op verschillende plaatsen als bijstand in het pastoraat.
Tot aan 2015 ging ds. Heikoop nog met regelmaat voor in onze gemeente. Tot op het laatst waren zijn preken inspirerend en levendig. Ds. Heikoop bracht op krachtige en energieke wijze een heldere en serieuze boodschap, maar bewandelde in zijn prediking niet de geijkte paden. Hij kwam met originele en doordachte Bijbeluitleg en invalshoeken, was scherpzinnig, plaatste zaken in perspectief. Met zijn voorbeelden en anekdotes, en via op het oog argeloze bijzinnen, wist hij mensen aan het denken te zetten. Niet zelden zat er een onderkoelde vorm van humor in zijn spreken. Hij was en bleef op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in de samenleving, waardoor zijn preken actueel bleven. ,,Het Woord is zo onuitputtelijk rijk. Steeds ontdek je weer nieuwe dingen, ook als je al 60 jaar preekt", stelde hij in 2015 in ons kerkblad. ,,De Geest wil ons steeds dichter bij Christus brengen. Hij moet centraal staan, het gaat om Zijn lijden en opstanding."

We zullen ons Dirk Heikoop blijven herinneren als een hartelijke en betrokken herder en leraar en inspirerend voorganger.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we van harte Gods zegen toe bij de verwerking van het verlies.

 

 

Activiteiten

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 200 47 902.

 

Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek niet mogelijk is.
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede
4143 EN Leerdam

 

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en de felicitaties vanwege ons 50 jarig huwelijk.
Maar bovenal gaat onze dank uit naar God die ons in al die jaren nabij is geweest.
Henk en Corrie van Wijgerden.

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                      Leeftijd Adres                       
25-04   J.J. Bijl-Muilenburg                 85        Kolstraat

 

Uit de Gemeente

Bezoekbroeder
Ook Rob van Santen heeft positief gereageerd op het verzoek van de kerkenraad om bezoekbroeder te worden. Daar zijn we erg dankbaar voor. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft hij nog niet de gelofte van geheimhouding afgelegd. Zodra dat is gebeurd en het bezoekwerk weer begint, zal hij met enige regelmaat mee op bezoek gaan, in principe samen met een ouderling. We wensen en bidden hem een goede en gezegende tijd toe.

 

Maatregelen ivm het coronavirus
Zoals op verschillende manieren bekend is gemaakt, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de landelijke maatregelen rond corona een aantal besluiten genomen. Ze zijn terug te vinden op onder meer de website en op Facebook.
De belangrijkste nog even op een rij.

♦ De zondagse erediensten gaan zoveel mogelijk door, maar zónder kerkgangers. In de diensten zijn alleen aanwezig de voorganger, enkele kerkenraadsleden, een koster en een organist. De diensten worden uitgezonden via:
1. de kerkradio (voor mensen die een kerkradio in huis hebben).
2. internet; via www.nhkherwijnen.nl en dan naar 'kerkdiensten beluisteren'; of direct via kerkdienstgemist.nl
3. in beeld, via een kanaal op YouTube; op de website van de kerk (www.nhkherwijnen.nl) staat een link (zowel op de homepage als op de pagina 'kerkdiensten beluisteren';
Als de beeldverbinding niet lukt of uitvalt, kunt u altijd de dienst beluisteren (zie punt 2 hierboven).
♦ De samenkomsten in de Stille Week (maandag 6 t/m donderdag 9 april) en de dienst op Goede Vrijdag (10 april) worden op dezelfde manier uitgezonden als de kerkdiensten.
♦ In de dienst van zondag 12 april (Pasen) wordt geen openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Er komt een nieuwe datum.
♦ Wie thuis niet beschikt over de bundel Weerklank kan contact opnemen met de diaconie voor een leenexemplaar: 0418-842576 // email: diaconie@nhkherwijnen.nl
♦ De uitgewerkte liturgieën komen zoveel mogelijk te staan op de site van de kerk (www.nhkherwijnen.nl)
♦ Alle kerkelijke activiteiten liggen stil. Dat geldt ook voor het bezoekwerk aan huis, behalve in uitzonderlijke situaties. Uiteraard kan er wel telefonisch contact zijn, of via de mail. Wie behoefte heeft aan pastoraal contact hoeft niet te aarzelen, maar kan bellen of mailen met de wijkouderling of met ds. Roseboom (06-14600988; email: wmroseboom@gmail.com).
♦ De activiteiten en de dienst rond afsluiting winterwerk gaan niet door.
♦ We vragen iedereen om naar elkaar om te zien. Wie desondanks dringend praktische hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de diaconie: 0418-842576 // diaconie@nhkherwijnen.nl
♦ Het kerkblad blijft in principe verschijnen en is ook op de website te lezen.
♦ Voor alle besluiten en data geldt: Deo Volente.
♦ We gaan er vanuit dat iedereen de landelijke RIVM-adviezen rond onder meer hygiëne in acht neemt. Daarbij doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Zodra er wijzigingen komen, houden wij u daarvan op de hoogte va de afkondigingen, via de website, Facebook en eventueel via email.  

De kerkenraad
voor vragen: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902

 

E-mailadressen
In deze tijden is het fijn als we als kerk snel mensen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en besluiten. Dat gebeurt onder meer via de website en Facebook, maar aanvullend soms ook via email. De afgelopen weken hebben we dat enkele keren gedaan.
We hebben echter niet van iedereen een e-mailadres, of niet het goede. Dus mocht u de afgelopen tijd geen mailtje hebben gehad over de 'coronabesluiten' van de kerkenraad, dan beschikken we waarschijnlijk niet over uw mailadres. Mocht u de mails voortaan wel willen ontvangen: stuur uw adres dan naar scriba@nhkherwijnen.nl (graag met duidelijk vermelding van wie het mailadres is).

 

Online diensten en de collecten
Van verschillende kanten hebben we vanuit de gemeente de vraag gekregen: hoe moet het nu met de collecten?
Het klopt inderdaad dat, nu we alleen online-kerkdiensten houden zonder kerkgangers, er geen collecten worden gehouden. En ja, dat scheelt dus inkomsten. Uiteraard is er geld nodig om de gemeente draaiende te houden, maar de wegvallende collecte-opbrengsten zijn  nu even geen hoofdzaak, andere zaken zijn veel belangrijker.
Bovendien hebben we er alle vertrouwen in dat we ook in dit opzicht als gemeente onze verantwoordelijkheid verstaan.

Sommige mensen laten al weten 'het goed te maken als we straks weer gewone kerkdiensten houden'.
Anderen hebben thuis één of meerdere potjes staan, waar ze elke zondag de gebruikelijke bijdrage in doen.
Weer anderen maken een bedrag over via de bank.
voor de kerkrentmeesters is het nummer: NL42  RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen;
voor de diaconie:  NL41 RABO 0373740026

En zo zijn er vast meer creatieve oplossingen. Er zijn ook manieren om digitaal een bijdrage over te maken, tijdens het beluisteren van de dienst. Bijvoorbeeld via een app of een link. Uiteraard kijken we daar ook voorzichtig naar, maar aan die systemen kleven ook nadelen.

 

Biddag en biddagcollecte
De biddagcollecte bracht in eerste telling op € 1.330,85. Dankzij nagekomen giften is dat bedrag inmiddels opgelopen tot € 1.693,85. Alle gevers: hartelijk dank daarvoor!
Wie nog een bijdrage wil overmaken kan dat doen via:
NL42  RABO 03280 00531 of NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; ovv Biddag 2020.
Een contante gift mag uiteraard ook.
De opbrengst is voor het werk in de eigen plaatselijke gemeente.

Paascollecte
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe voor de Paascollecte. Met daarin een acceptgiro en een toelichting op de collecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst is voor de plaatselijke Hervormde Gemeente. Dat we allemaal blijmoedige gevers mogen zijn, vanuit de geweldige opstandingsboodschap van Pasen!

 

Kerkbalans 2020; prachtige nieuwe doorstart
Opnieuw mogen we melden dat de tussenstand van de Actie Kerkbalans is gestegen. Dankzij enkele nagekomen giften is die tussenstand nu
€ 63.274,90! is. Opnieuw een mooie opsteker!
Het is lang geleden dat we konden melden dat we het begrote bedrag hebben gehaald. Daar mogen we echt dankbaar voor zijn. Geen reden natuurlijk om achterover te leunen, maar wel een teken dat we een levende gemeente zijn.
Als de toegezegde bedragen ook daadwerkelijk binnenkomen, denken we aan het einde van het jaar in z'n totaliteit op 'nul' uit te komen. Aangezien een klein overschot natuurlijk helemaal niet erg is en we door de coronacrisis in onzekere tijden leven, zijn giften uiteraard nog altijd van harte welkom. Dus mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan kan dat natuurlijk nog altijd via:
NL42  RABO 03280 00531 of NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2020.
Het college van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl


VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 8-mrt
                                1e collecte    €     121,05    Woord en daad
                                2e collecte    €      112,85    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €      126,75     Pastoraat en prediking

Woensdag 11-mrt   1e collecte    €       74,25    Diaconie
                                2e collecte    €        77,15    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €    1.045,85    Biddagcollecte

Zondag 15-mrt        1e collecte     €        53,05    World Vision
                                2e collecte    €        34,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        41,70     Pastoraat en prediking

Zendingsbussen uitgang              €      544,80    GZB fam. ‘t Hart
Zendingsbussen zondagsschool  €      118,05    GZB fam. ‘t Hart
                              
Mevrouw J. van Horssen ontving € 20,- voor biddag;
via de bank ontvingen we € 1.000,- voor de kerk;
diaken A. van der Meijden ontving € 100,- voor de kerk;
diaken J.W. Boogert ontving € 5,- voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

Activiteiten

Rommelmarkt uitgesteld; voorlopig geen 'brengdagen'
De rommelmarkt die stond gepland op zaterdag 16 mei wordt verschoven naar latere datum. Tot 1 juni zijn ook de 'brengzaterdagen' geschrapt.

Inzamelen oud papier
Eerder hebben we al gemeld dat de papierprijs heel erg is gedaald en dat we transportkosten moeten gaan betalen voor het afvoeren van de papier container. De afgelopen drie maanden is de papierprijs negatief geworden en moeten we naast het transport ook betalen voor de kilo’s aangeleverd papier. Er moet dus sinds januari veel geld bij. U zult begrijpen dat dat niet is vol te houden en het ons doel voorbijstreeft.
Tot eind mei hebben we bedrijven bereid gevonden om het ophalen van het papier en de container te ondersteunen, dank daarvoor.

Mocht de papierprijs medio mei niet zijn aangetrokken - en dat is de verwachting (zeker nu met de coronacrisis), dan zullen we tot onze grote spijt genoodzaakt zijn de papiercontainer op te zeggen (tijdelijk) en te stoppen met het inzamelen van oud papier.
Tot eind mei vragen we u het brengen van oud papier zoveel mogelijk te minimaliseren om verdere kosten te vermijden.
We willen iedereen bedanken die al die jaren papier heeft ingezameld voor onze gemeente. We hopen als de markt weer aantrekt, dit weer op kunnen pakken.

Voor alle duidelijkheid: oud ijzer kan nog steeds

aangeleverd worden, die container blijft staan.   

 

Dorcas kledingactie gaat niet door
De Dorcas kledingactie die we hadden willen houden op 18 april wordt geannuleerd.
Van Stichting Dorcas in Andijk kregen we het volgende bericht:
“We hopen dat de vrijwilligers niet getroffen zullen worden door het virus en dat deze maatregelen daaraan zullen bijdragen. Wij wensen u veel sterkte. We hopen en bidden dat we na deze tijd weer een soort inhaalslag krijgen. Zodat de allerarmsten, waarvoor wij samen met u ons werk doen, niet hard geraakt worden vanwege minder financiële middelen voor onze projecten.”

In het najaar hopen we weer een kledingactie te houden.
Werkgroep Dorcas Herwijnen

 

Uit de pastorie

Dijkpraat
Als een film, zo beschreef ik in het laatste kerkblad ons jaar tot nu toe. Onwetend over de bevreemdende weken die daarop nog zouden volgen. Het is een onwerkelijke tijd, waarin we er bij stilgezet worden dat wij afhankelijke mensen zijn en dat ons leven hier eindig is. We houden daarin de hoop gevestigd op een groot en oneindig God.
Omdat de kennismakingstijd volstrekt anders verloopt dan verwacht, heb ik bij wijze van alternatieve kennismaking bij hen die dit jaar 75+ zijn of worden een kaartje in de bus gedaan. Ik ben een feilbaar mens, dus mocht u het kaartje niet ontvangen hebben: laat het gerust weten, dan krijgt u er nog één!
Ik ben onder de indruk van de verbondenheid die we in deze tijd voelen via de digitale middelen. Een prachtig voorbeeld daarvan is de oproep die ik aan de kinderen deed om de kleurplaten uit de kerk thuis verder in te kleuren. Binnen een mum van tijd zijn nu al alle kleurplaten tot Pasen ingekleurd en kunnen ze in de kerk worden opgehangen. Mooi dat zelfs op deze manier de dienst aan de Heere doorgaat! Ik kijk er naar uit dat “de Heere is waarlijk opgestaan” weer voluit verkondigd kan worden.
Ds. Wilhelm Roseboom


Telefonisch spreekuur
Het pastorale team zoekt op dit moment hoe het pastoraat enige doorgang kan vinden. Dit zal voornamelijk per telefoon plaats moeten vinden. Wilt u zelf even contact leggen? Voor pastoraal werker Ruud Baas is het dan handig als u specifiek op maandag of dinsdag ergens tussen 15:00 en 17:00 belt: 0630522100, rwbaas@filternet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.