" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken en zorg

Er zijn geen opgaven dat er momenteel gemeenteleden in een ziekenhuis liggen.

Mw. Riek van Arendonk-Overheul van de Achterweg mocht na een korte opname in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem weer naar huis.

De operatie van dhr. Aart Blom, Onderweg, is goed verlopen. Hij mocht weer snel naar huis. Het is nu een kwestie van revalideren.

Mw. Bertha de Jongh- de Kiviet van de Waaldijk wordt 6 februari geopereerd. Zij krijgt in het Beatrixziekenhuis een nieuwe knie.

Teuni en Jan Kruis lieten met verwondering en dankbaarheid weten dat de uitslag van de laatste scan van Teuni positief was. Er werd dan ook direct begonnen met een volgende kuur. 

We denken aan mensen thuis die tobben met ziekte of een zwakke gezondheid. Er kunnen tijden zijn waarop de weg te veel en te zwaar lijkt. De geboren Heiland geeft licht in de donkerte van de nacht en wil troosten in het felst verdriet.

 

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u onze dankbaarheid uitspreken voor de vele en hartverwarmende blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en omaoma

Hanna van Arkel-Baggerman

De kaarten die wij mochten ontvangen met uw lieve en persoonlijke woorden, uw aanwezigheid bij de dankdienst en de woorden in de persoonlijke ontmoetingen in de dagen na haar overlijden hebben ons als familie erg goed gedaan en zijn voor ons een grote steun.
Familie Van Arkel

 

In memoriam Nicolaas Brouwer

Op 23 januari is in de leeftijd van 83 jaar overleden Nico Brouwer. Hij ontving in Woon-

en zorgcentrum Avondlicht, in de laatste periode van zijn leven een liefdevolle verzorging. Nico was in Herwijnen een bekende persoonlijkheid. Niet in het minst door zijn winkel op de hoek Nico was een echte handelsman. Zelfs in Avondlicht had hij een computer, waarmee hij in de weer was om nog spullen te verkopen uit zijn garagebox.
Verder was hij een gewaardeerd lid van het koor Soli Deo Gloria. Eén van zijn lievelingsliederen was: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. Welke na de dienst door de organist is gespeeld. In de dienst zongen we het gezang: ‘Ik zie een poort wijd open staan.’
In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij 2 Korinthe 12: 1-10. Daar schrijft Paulus over de doorn in zijn vlees, die, zelfs nadat hij driemaal tot God had gebeden of die weg mocht gaan, bleef zitten. Nico had ook zo’n doorn in zijn vlees die niet wegging. Maar God zei tegen Paulus en ook tegen Nico en tegen u en mij: “Mijn genade is u genoeg!” Bijzonder was het toen we op de begraafplaats liepen en op een grafsteen van een broer van Nico lazen: “Mijn genade is u genoeg!”
Nico is dinsdag 30 januari, na een dienst in de Marekerk in De Meern, bij zijn voorgeslacht begraven op de begraafplaats aldaar.
We condoleren zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en wensen hen Gods kracht en genade toe.
R. Verkaik

 

Stormschade
In het vorige kerkblad maakten we melding van de stormschade aan de kerk en de pastorie. Inmiddels zijn de medewerkers van Monumentenwacht langs geweest. Ze hebben de kapotte dakpannen vervangen en de pannen die scheeflagen, recht gelegd.

 

Kerkdiensten via Radio Lingewaal
Van verschillende kanten zijn vragen gekomen waarom Radio Lingewaal al enige tijd op zondag geen kerkdiensten meer uitzendt.
Het besluit om te stoppen is niet genomen door de kerken, maar door de omroep zelf. Het heeft alles te maken met stopzetting van de subsidiëring door een aantal burgerlijke gemeenten, waardoor de gemeente Lingewaal als enige zou overblijven voor de financiering.
Vandaar dat is besloten om te stoppen, omdat het financieel voor de omroep niet meer te behappen was.
Wellicht dat een lokale omroep het na de gemeentelijke herindeling weer oppakt, maar dat is nog volstrekt niet zeker.

We willen vanaf deze plaats Cor van Ooijen en zijn team hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Er werd veel naar het programma op zondag geluisterd.

Overigens: de kerkdiensten vanuit onze hervormde kerk worden zowel op zondagochtend als op zondagavond via internet uitgezonden. De link is te vinden op de website van de kerk, en staat ook hieronder.
Daarbij wel de opmerking: we ontmoeten u natuurlijk het liefst in de kerkdienst zelf!

http://www.nhkherwijnen.nl/Kerkdiensten%20downloaden.html

 

Beroepingswerk
Het is alweer enige tijd geleden dat u bent bijgepraat over het beroepingswerk. Dat was tijdens de laatste gemeenteavond, eind oktober vorig najaar. Wat is er sinds die tijd gebeurd.
Op basis van de advieslijst van het Mobiliteitsbureau van de PKN, namen die vanuit de gemeente en de kerkenraad zijn genoemd, is een aantal namen van beroepbare predikanten/ proponenten naar voren gekomen. De kerkenraad heeft van een aantal van hen enkele kerkdiensten beluisterd. Nu was in het verleden goed te zien wanneer de kerkenraad was 'horen', want dan was vaak meer dan de helft van de kerkenraadsbanken leeg. Tegenwoordig hoeven niet altijd meer (lange) reizen op zondag te worden gemaakt, maar kunnen kerkdiensten beluisterd worden via internet. Dat heeft als voordeel dat iedereen in relatief korte tijd meerdere diensten van dezelfde predikant kan beluisteren, én dat meerdere predikanten beluisterd kunnen worden. Overigens zijn broeders ook wel 'echt' op pad geweest. Het bijwonen van een dienst is namelijk toch weer anders dan alleen beluisteren via internet. Al met al een intensieve periode, daarbij steeds geadviseerd door onze consulent ds. Hagedoorn.

Op basis van de beluisterde diensten en informatie over enkele predikanten/proponenten is het aantal namen teruggebracht. Er zijn recent enkele gesprekken met predikanten gevoerd, die mogelijk een vervolg gaan krijgen.
Veel meer kunnen we daar op dit moment niet over zeggen. We gaan ervan uit dat u daar begrip voor hebt. Zodra we meer kunnen melden, zullen we dat zeker doen.

We hopen dat u het beroepingswerk wilt opdragen in uw voorbede. De kerkenraad voelt de zware verantwoordelijk om te proberen 'de juiste' herder en leraar in onze gemeente te krijgen.
Aan de andere kant beseffen we onze afhankelijkheid tegenover onze God, op wie wij mogen en moeten vertrouwen; ook in het beroepingswerk.

 


a-Kerkbalans_nwestijl2018lc_zwKerkbalans 2018 ;'Geef voor je kerk'.
De Actie Kerkbalans heeft in eerste telling opgebracht € 57.749,00. Graag willen we iedereen die aan dat resultaat een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk bedanken. Uiteraard alle gevers en toezeggers, maar zeker ook de vrijwilligers. Fijn dat jullie allemaal zo weer de schouders onder dit werk hebben gezet. We zijn dankbaar dat we al jaren mogen rekenen op een trouwe groep vrijwilligers. We weten ook dat onderweg bij de mensen regelmatig pastorale gesprekjes en gesprekken ontstaan. Die onderlinge betrokkenheid is een belangrijk aspect van het gemeente-zijn.

De opbrengst is in eerste telling zo'n € 1.300,00 lager dan vorig jaar. Maar zoals gezegd, het is een eerste telling. Nog niet iedereen heeft kunnen reageren, dus gaan we ervan uit dat er net als andere jaren nog bijdragen zullen nakomen, en we op weg naar de begrote opbrengst van € 65.000,00 zijn.
Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen - onder vermelding van Kerkbalans 2018

Misschien dat de bekende tabel kan helpen om de hoogte van uw bijdrage te bepalen.

Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?
De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen             Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                           € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer         3,0%                           € 900 of meer

Nog even kort wat dingen over de Actie Kerkbalans op een rij.

- Kerkbalans 2018 heeft als thema 'Geef voor je kerk'. Kort maar krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je kerk te geven. Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk.

- De Actie Kerkbalans draait om inkomsten voor de kerk, om geld dus. Maar geld is slechts een middel. Een middel om al het werk doorgang te laten vinden: pastoraat, de wekelijkse kerkdiensten, jeugdwerk, bezoekwerk, onderhoud, et cetera. Een middel voor de verkondiging van het Evangelie, de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

- De vacaturetijd betekent NIET dat er opeens minder geld nodig is. Aan de ene kant zijn sommige kosten weliswaar lager (bv geen eigen predikant). Maar daar staan andere, extra kosten tegenover (bv. kerkelijk werker, extra gastpredikanten). Kosten voor verlichting, verwarming, onderhoud, afdrachten aan de landelijke kerk etc. lopen gewoon door.

- Kerkbalans moet eigenlijk € 65.000,00 opbrengen om alle kosten die zijn begroot te betalen. Dat is een flink bedrag, maar het moet haalbaar zijn. We hebben alle vertrouwen in de gemeente dat we dat doel halen. We willen graag de opgaande lijn van de afgelopen jaren vasthouden.

- Als iedereen geeft volgens de tabel (en de sterke schouders misschien ietsje meer) dan is dat bedrag haalbaar. En blijven we in financieel opzicht een gezonde gemeente. 'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'
Zoals 2 Korinthe 9: 6 t/m 15 zegt: God heeft de blijmoedige gever lief.

- We willen ook de jongeren vragen goed na te denken over de vraag 'Wat is de kerk (ook jullie kerk!) je waard'. Zet dat eens af tegen andere uitgaven.......

Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters ( Arjo Hobo, Gijs Pippel, Henk de Bruin en Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl

We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters


Follow Me
Omdat we drie avonden besteed hebben aan de vraag wat de hemel is, komen in het kerkblad weer dezelfde onderwerpen langs als in het vorige kerkblad. Maar dat we drie avonden met dit onderwerp bezig konden zijn, wil natuurlijk wel wat zeggen!
Dinsdag 13 februari is er weer Follow Me. Aanvang 18.30 uur. De thuisopdracht voor deze week is: Wat zou je als eerste mee willen nemen als je om wat voor reden ook je huis uit moet vluchten? Neem daar een foto van op je telefoon en neem die mee! Als een schilderij van Rembrandt door een felle brand in het Rijksmuseum verloren gaat, is het ook echt weg. Het omgekeerde is: behouden worden. Dan lees je in de krant: Door snel ingrijpen van de brandweer is de Nachtwacht van Rembrandt behouden gebleven. Mensen kunnen ook verloren gaan, maar ook behouden worden! Door Jezus. Deze avond is er een indringende vraag aan de orde: Ben je behouden? We gaan het hebben over Jezus wederkomst!

Dinsdag 20 februari zijn we weer van de partij! Dan gaan we het hebben over de gaven van de Heilige Geest. Vraag thuis of aan een goede vriend of vriendin welke gaven of talenten zij bij jou zien. Vertel dat dan in de groep! Wees welkom!

 

Follow Me Next
Op de dinsdagen 13 en 20 februari ben je weer welkom om 19.15 uur in de consistorie. We willen in gaan op je levensvragen! Kom ook!

 

Jongvolwassenkring
Op de laatste bijeenkomst hebben we afgesproken om op woensdagavond 7 maart weer bij elkaar te komen. Op verzoek van jullie gaan we het op die avond over de doop hebben. Fijn dat jullie steeds weer nieuwe onderwerpen aanreiken waarover jullie vragen hebben en met elkaar over willen nadenken. Zo wordt deze kring echt een kring van jullie zelf!!

 

ACTIVITEITEN

 


Uitzendingen verzoekplatenprogramma
In verband met een activiteit in woon- en zorgcentrum Avondlicht is de eerstvolgende uitzending
D.V. woensdag 28 februari a.s. om 18.30 uur.
Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).

 

 

cid:B918F954-0AEC-4266-B5F4-2A40E4B1053CDe Herberg
In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.
Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileum dag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.
Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.
Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een rondetafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar.

 

Potgrondactie Dorcas
In het vorige kerkblad stonden niet de inleveradressen onder het opgavestrookje. Daarom nu nogmaals het strookje met adressen.
jardino%--------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal zakken: ______ stuks

Naam:____________________________________________
 
Straatnaam:________________________________________
 
Plaats:____________________________________________
 
Telefoonnummer:________________________________________

Betaling: ·0 Contant bij opgave   0 Contant bij aflevering   0 Per bank
Inleveren uiterlijk 3 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren of bij:

-    familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
-    familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
-    familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
-    Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord