" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Met de gezondheid van Ina van der Meijden-de Groot gaat het niet goed. Uit het gehouden onderzoek is gebleken dat er uitzaaiingen in haar lichaam zijn. De vooruitzichten zijn heel slecht. Dat zij mag vertrouwen op de Heere dat Hij bij haar zal zijn in moeilijke tijden. We bidden om de Kracht van God en dat ze zich gesteund weet door uw persoonlijke gebeden. Ook de kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe en bovenal Gods zegen.


Er zijn meerdere gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid of die zich in een traject van onderzoeken bevinden.

Het kost veel energie en spanning. Dat geldt ook voor degenen die rondom hen staan. We mogen erop vertrouwen dat we al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen voor God neer mogen leggen. Bij Hem Die wil zijn een Borg en Zaligmaker en Helper in nood.


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw!

(Psalm 91: 1 en 2)

In moeilijke tijden denken we ook aan de woorden van Psalm 23 die ons vertrouwen mogen geven: “Tot U Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik”.


Geboren

Op 11 december is geboren, Guus Leendert van Baalen, roepnaam Guus. Guus is het zoontje van Leo en Eline van Baalen-van Eck en het broertje van Ties. De ouders zijn dankbaar dat zwangerschap en bevalling goed zijn verlopen. Een nieuw leven is ontvangen uit Gods Hand. We wensen de ouders veel sterkte bij het opvoeden van Guus en Ties. Van harte feliciteren we hen met deze geboorte.


Huwelijksjubileum

Op woensdag 19 december mochten Arend en Emmy van Rossem gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. In die periode zijn er allerlei gebeurtenissen gepasseerd, grote vreugde, tegenslagen en verdriet in persoonlijke omstandigheden en binnen gezin en familie.


Afgelopen zondag waren zij met hun kinderen en kleinkinderen in de kerk aanwezig om hun dankbaarheid aan God te brengen. We feliciteren Arend en Emmy en allen die bij hen horen van harte met dit huwelijksjubileum. Vele jaren waren zij actief bij diverse kerkelijke activiteiten en functies.


Per 3 januari a.s. gaan zij verhuizen. Zij zullen onze diensten nog regelmatig komen bezoeken en zich verboden weten met onze gemeente.

Als bemoediging de woorden uit Psalm 68: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag, met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die Hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?


Dankbetuiging I

Een woord van dank voor de kaarten, bloemen en andere vormen van belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens en na het verblijf van Dick in het ziekenhuis. De komende tijd staat nog in het teken van herstel, maar wij zijn dankbaar dat God heeft bewaard en gespaard.

Hartelijke groet,

Dick en Mattie Overheul

Dankbetuiging II

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten ,bloemen ,kadootjes en de persoonlijke handdrukken die wij hebben gekregen bij ons 50 jarige huwelijks feest. Het is een onvergetelijke dag geworden. Bovenal danken wij onze Hemelse Vader dat we dit mochten meemaken samen!

Jurrie en Hennie Overheul


Dankbetuiging III

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en het medeleven tijdens het ziekzijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder en oma, Riek van Arendonk-Overheul.


Namens A.C. van Arendonk, kinderen en kleinkinderen


Oefenen kerstfeest

Beste ouders,

DV zondag 23 december a.s. hopen wij na de ochtenddienst weer te oefenen met de kinderen voor het kerstfeest. Het oefenen duurt ongeveer een uurtje. Tijdens de Zondagsschool krijgen de kinderen een beker limonade en een koekje.

Het zou erg fijn als alle kinderen aanwezig kunnen zijn.

Tevens willen u vragen om uw kind(eren) op DV 26 december a.s. om uiterlijk 18.15 uur in het kerkelijke centrum te brengen.

Alvast bedankt.

Leiding Zondagsschool “Bethel”

Kersfeestviering

Op DV 26 december a.s. hopen de kinderen en leiding van Zondagsschool “Bethel” weer de jaarlijkse kerstfeestviering te houden aanvang 18.30 uur. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen.

De kinderen hebben de laatste tijd hard geoefend op alle liedjes en stukjes die ze zullen zingen en op zeggen. Het zou fijn zijn als er vele gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.


Tijdens de kersfeestviering zal er een collecte worden gehouden voor het werk dat Martin en Marleen ’t Hart, het zendingsechtpaar dat vanuit onze gemeente wordt gesteund, namens de GZB in Rwanda doet.


Hopelijk tot ziens op DV. 26 december a.s.,

Kinderen en leiding Zondagsschool “Bethel”


Kerstzangdienst; wijziging datum en aanvangstijdstip

De traditionele kerstzangdienst is dit jaar op een andere dag dan gebruikelijk; dus niet de avond voor Kerst; de avond begint ook op een ander tijdstip dan gebruikelijk. De datum is (komende) zaterdag 22 december, het aanvangstijdstip 20.00 uur.

Datum en tijdstip zijn gewijzigd op verzoek van, en na overleg met muziekvereniging Wilhelmina. De invulling van de samenkomst is ongewijzigd, dus hopen we op uw en jullie komst!


Doopaangifte

De kerkenraad stelt ouders die hun kind willen laten dopen in de gelegenheid doopaangifte te doen, tot uiterlijk zaterdag 29 december. Ze kunnen daartoe contact opnemen met scriba Dirk van Arkel. Telefoon 0418-582269; email: scriba@nhkherwijnen.nl


Eindejaarscollecte

Ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u de jaarlijkse enveloppe voor de Eindejaarscollecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst komt ten goede van het werk in de eigen kerkelijke gemeente. Mag iets van het goede, en soms het vele, dat we elk jaar mogen ontvangen, ook tot uitdrukking komen in uw gift.

Bij voorbaat dank.

Solidariteitskas

Een paar weken gelden hebben in principe alle doopleden van 18+ en alle belijdende leden een acceptgiro ontvangen voor de zogeheten Solidariteitskas. Alle leden worden gevraagd om € 10,00, als bijdrage in de kosten die we afstaan aan de landelijke kerk. Zou u willen nagaan of uw bijdrage al is overgemaakt?

Hartelijk dank.

 

Opbrengst Kerststerrenactie

De vrijdag 7 december gehouden verkoping van kerststerren heeft netto opgebracht € 2.011,75. Een prachtig resultaat. We willen graag allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat, heel hartelijk bedanken.


Beroepingswerk

Het gebeurt allemaal een beetje achter de schermen, maar de kerkenraad is volop bezig met het beroepingswerk, ook al 'ziet en hoort' u er misschien weinig van. U mag er echter van overtuigd zijn dat de kerkenraad de noodzaak van de voortgang van het beroepingswerk inziet. We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw gebed.


Uitzendingen verzoekplatenprogramma

Afgelopen dinsdag 18 december was er een uitzending van het verzoekplatenprogramma. Voorlopig zal dat ook de laatste zijn. Het nu stoppen heeft vooral te maken met organisatorische redenen. Het is in de praktijk moeilijk om het kerkradioteam voldoende bemenst te krijgen. Ook met het aanvragen van liederen loopt het eigenlijk niet helemaal zoals het zou moeten. Daarnaast gaat Dicky de Fockert na vele jaren stoppen met het coördineren van het werk en is nog geen opvolgster gevonden.

De kerkenraad beraadt zich op de vraag of geprobeerd gaat worden het programma toch voort te zetten, in welke vorm dan ook.

Het streven is wel dat het bezoekwerk door de vrijwilligsters aan de mensen met kerkradio door blijft gaan. Maar er zullen (voorlopig?) geen uitzendingen meer zijn.

Vanaf deze plaats willen we iedereen die zich de afgelopen jaar heeft ingezet voor dit werk, heel hartelijk bedanken. We weten dat veel mensen hebben genoten van het programma, zeker ook gemeenteleden en niet-gemeenteleden in moeilijke omstandigheden.


Verandering bij het kerkblad

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van het nieuwe jaar het kerkblad niet meer zal verschijnen om de twee weken, maar om de drie weken.

De belangrijkste reden zijn de kosten, afgezet tegen de inkomsten. Simpel gezegd: de inkomsten blijven (te ver) achter bij de kosten van het kerkblad. Door minder vaak een kerkblad uit te geven, hopen we tussen 800 en 1.000 euro te besparen. Daarnaast gaan we proberen standaard (weer) tweemaal per jaar u mensen te vragen om een

bijdrage voor het kerkblad.

We realiseren ons dat dit gezien kan worden als een verschraling van de informatievoorziening. Aan de andere kant hebben we vrij uitgebreide wekelijkse afkondigingen (ook te horen via internet en kerkradio) en staan de afkondigingen sinds enige tijd ook op de website (www.nhkherwijnen.nl)

Diezelfde site biedt ook mogelijkheden om tussendoor (als dat nodig mocht zijn) de gemeente te informeren, of om aanvullende informatie op het kerkblad te geven. Ook is er een Facebookpagina.

We beseffen dat met name een groep oudere gemeenteleden geen toegang heeft tot internet. Aan de andere kant weten we ook dat het gebruik van internet ook onder ‘ouderen’ (moeilijk om te zeggen wie tot die categorie behoren) toeneemt.

Om de kosten in de hand te houden, gaan we samen met de redactie proberen de omvang van het kerkblad te beperken tot maximaal 12 binnenpagina’s. Dat betekent dat af en toe teksten iets ingekort moeten worden, of dat een tekst kan doorschuiven naar het volgende kerkblad. Uiteraard zal de redactie daar zorgvuldig mee omgaan en in geval van doorschuiven of rigoureuze aanpassingen even contact zoeken. We zullen ook kritischer kijken naar (de lengte van) teksten die door ‘derden’ worden aangeleverd.

Allerlei directbetrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. De data van inleveren kopij verschijnen zoals gebruikelijk in het kerkblad.

Voor vragen:

Dik de Joode; ddejoode@planet.nl; 06-20047902


Vervoornstichting

We mochten van de Vervoornstichting een subsidie van €1.250,00 ontvangen, als bijdrage in de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat. Graag willen we de Vervoornstichting daarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk bedanken. De kopieermachine is inmiddels aangeschaft.


Nieuw kopieerapparaat

In het kerkelijk centrum staat inmiddels een nieuw kopieerapparaat. We gaan ervan uit dat iedereen er zorgvuldig mee omgaat. Het gebruik is op sommige onderdelen net iets anders dan bij de oude machine. Enkele gebruikers hebben inmiddels een korte uitleg gekregen.

Wie vragen heeft over het gebruik kan contact opnemen met Dik de Joode (ddejoode@planet.nl of 06-20047902). Eventuele storingen ook graag bij hem melden.

 

Inzet vrijwilligers

Nu het einde van het jaar nadert en we vaak ook achteromkijken, wil de kerkenraad graag iedereen die het afgelopen jaar actief is geweest als vrijwilliger, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Op welk terrein u of jij zich ook hebt ingezet. Al dat vrijwilligerswerk, voor en achter de schermen, is ook een manier van Gemeente-zijn. Fijn dat zo velen zich willen inzetten.


Actie Kerkbalans 2018; toezegging al concreet gemaakt?

Het einde van het jaar is in zicht. We gaan dan ook de Actie Kerkbalans afsluiten en voorbereidingen treffen voor de nieuwe actie.

Nog niet alle toezeggingen over 2018 zijn binnen, dus willen we iedereen vragen na te gaan of zijn/haar toezegging van begin dit jaar al is omgezet in een gift. Mocht u het bankrekeningnummer kwijt zijn:

NL 42 RABO 03280 00 531, graag o.v.v. 'Kerkbalans 2018'.


In het vorige keer schreven we iets over het inzetten van een eindsprint, omdat we de begrote opbrengst van € 65.000 euro nog niet hebben bereikt. Hebt u wellicht al de gelegenheid en ruimte gevonden een sprintje te trekken? Zo ja, heel fijn en bedankt! Wilt u nog mee sprinten? Dat kan! Door een bedrag over te maken naar het hiervoor genoemde banknummer.

Bedankt!

Actie Kerkbalans 2019; Geef voor uw kerk!

Ook begin 2019 houden weer een nieuwe Actie Kerkbalans.


Wat is dat ook alweer, de Actie Kerkbalans?

Een financiële actie die in heel veel kerken wordt gehouden. Leden en mensen die met de gemeente meeleven wordt om een bijdrage gevraagd.


Waar wordt het geld voor gebruikt?

Om al het werk dat via en namens de kerk wordt gedaan, te kunnen betalen. Dus het bezoekwerk aan mensen, het werk onder de jeugd, de zondagse kerkdiensten. Het geld is nodig voor het betalen van salarissen van een predikant, van een kerkelijk werker, de gastpredikanten die 's zondags voorgaan. Maar ook energie voor het verwarmen en verlichten van de kerk en de bijgebouwen, voor het onderhoud. En dan zijn er nog de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk.

Wat we nooit moeten vergeten: al die posten zijn geen doel op zich, maar dienen een doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. De blijde boodschap die de kerk en het geloof hebben voor deze wereld.


Zijn er nog meer manieren waardoor de kerk geld binnenkrijgt?

Ja, die zijn er. Om een misverstand weg te nemen: de overheid betaalt geen geld aan de plaatselijke kerken. Wel komt er geld binnen via de collecten op zondag, via speciale acties (verkoping kerststerren, verkoopdag, rommelmarkt), bijzondere collecten (biddag en dankdag, eindejaarscollecte, paascollecte). Mensen geven soms ook een gift, bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gebeurtenis.


Is de Actie Kerkbalans dan toch nodig?

Ja absoluut. Actie Kerkbalans is verreweg de belangrijkste bron van inkomsten om de gemeente financieel draaiend te houden.


Hoeveel zou de Actie Kerkbalans moeten opbrengen?

De actie zou volgend jaar 66.500 euro moeten opbrengen. De begroting komt dan uit op nul (we hebben dan geen tekort en we houden niets over).


Is dat haalbaar?

Ja. Net als andere jaren geldt: het is haalbaar. Al moeten we erbij zeggen dat de opbrengst dit jaar op ruim 60.000 euro uitkomt.

Waarom we dan toch zeggen dat 66.500 euro haalbaar moet zijn? Omdat als iedereen geeft volgens de inmiddels bekende tabel, dat bedrag gehaald wordt. Zeker als de sterkste schouders wat extra's willen geven. We denken bovendien dat iedereen beseft wat zijn of haar verantwoordelijk is als het gaat om geloof, gemeente-zijn, kerk. Het gaat hier om een GEZAMENLIJKE verantwoordelijkheid. In het licht van die verantwoordelijkheid voor de gemeente van God als geheel, voor de voortgang van het evangelie, kan het toch niet anders dan dat mensen (ook) hun financiële verantwoordelijkheid nemen? Wij hebben daar als kerkenraad in elk geval vertrouwen in.


We hebben op dit moment geen eigen predikant. Dan zijn de kosten toch veel en veel lager?

Het eerste klopt. Het tweede niet. Een eigen predikant of niet: veel kosten lopen gewoon door. Uiteraard de energiekosten en de onderhoudskosten. Daarnaast is er een kerkelijk werker en hebben we in de vacaturetijd meer gastpredikanten. Ook afdrachten aan de landelijke kerk (PKN) gaan gewoon door. Bovendien vertrouwen we erop dat we in de loop van volgend jaar weer een eigen predikant mogen verwelkomen. Dan stijgen de kosten weer behoorlijk, zeker omdat de afdrachten aan de landelijke kerk de laatste jaren flink zijn toegenomen.


Wat wordt nu gevraagd?

We vragen aan iedereen; jong en oud; man of vrouw; hoe u of jij ook tegen bepaalde zaken en ontwikkelingen aankijkt: laten we met Z'N ALLEN onze GEZAMENLIJKE verantwoordelijkheid nemen. Voor al het werk dat we al hebben genoemd. Voor de toekomst van onze Hervormde Gemeente.

Wat is de kerk, de verkondiging, alle bovengenoemde zaken, wat is de Hervormd Herwijnen u waard.


Hoe gaat het verder?

In de loop van januari wordt een enveloppe bij u bezorgd, die een week later weer wordt opgehaald. We hopen op uw positieve reacties. Eigenlijk rekenen we daar ook wel op. Zoveel vertrouwen hebben we wel. In de tussentijd kan iedereen vast nadenken over zijn of haar bijdrage. Wat zijn geloof, kerk en gemeente-zijn u waard. Misschien geeft u al jarenlang hetzelfde. Misschien kwam het door omstandigheden nog nooit tot een gift. Dan is het wellicht dit keer het moment om een bijdrage te geven.


Er is al enkele jaren een soort richtlijn. Hoe ziet die tabel er ook al weer uit?

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen, o.v.v. Kerkbalans 2019


Gemeenteavond “ Jong & Oud, iedereen hoort erbij” – D.V. 22 januari

We staan er niet zo vaak bij stil, maar de kerk is een unieke plek. Op bijna geen andere plek komen er zoveel verschillende generaties samen. Van jong tot oud, iedereen heeft zijn eigen inbreng en samen vormen we de gemeente van Christus.

Op deze gemeenteavond willen we met elkaar nadenken over wat het betekent om samen gemeente te zijn, nu en in de toekomst. Er is ruimte voor een stukje toerusting over de verschillende generaties (wat zijn de verschillen en wat kunnen we leren van elkaar), we lezen samen uit de Bijbel en er is volop ruimte voor onderling gesprek. Zo hopen we samen te ontdekken hoe we elkaar nodig hebben in de gemeente.
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor deze avond, die verzorgd zal worden door Leantine Dekker van de HGJB. We hopen dat u/jij allemaal komt! Zo kan het echt een ontmoeting tussen jong & oud worden!

Dus noteer alvast in uw/jouw agenda: Dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 uur in de grote zaal van het kerkelijk centrum.

De Kerkenraad.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl

tel.: 0418-582269

 


Informatie Bijbelgesprekskring en de Kring groeien in geloof

Beste gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

In januari starten beide groepen met een nieuw boekje. Wellicht is dit voor u of jou een geschikt moment om aan te haken. Er is immers nog genoeg plek.


Ook als u niet zo’n prater bent, maar meer een luisteraar, bent u van harte welkom.

Als u twijfelt of dit iets voor u is, kom gerust een keertje geheel vrijblijvend langs om te proeven hoe het er op een kringavond aan toe gaat.


Het is natuurlijk een beetje riskant om voor een ander te spreken, maar ik ervaar deze bijbelstudiekringen niet alleen als opbouwend, maar ook dat er warme, open en boeiende gesprekken plaatsvinden.


Bijbelgesprekskring

We gaan verder met het nieuwe boekje “Geloven en doen” van Cock Kroon. Dit boekje bevat acht Bijbelstudies over de Brief van Jakobus.


We beginnen om 20.00 uur en streven ernaar om 21.30 uur te stoppen, zodat áls we toch uitlopen met de gesprekken (wat we natuurlijk proberen te voorkomen), het niet alsnog heel laat wordt.

De planning voor de avonden van de Bijbelgesprekkring voor de komende periode ziet er als volgt uit. De kring vindt steeds plaats op maandagavond.

7 januari 2019: hoofdstuk 1

28 januari 2019: hoofdstuk 2

18 februari 2019: hoofdstuk 3

11 maart 2019: hoofdstuk 4

1 april 2019: hoofdstuk 5


Kring groeien in geloof

Op deze kring starten we met het nieuwe boekje “Adembenemend” van Berhard Reitsma. Dit boekje bevat acht Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus. Maar omdat dit boekje pas op 14 januari beschikbaar is (en niemand zich dus kan voorbereiden), staan we deze avond stil bij het onderwerp “ethische dilemma’s”. Ik zal aan de hand van een soort stappenplan laten zien hoe u/jij voor u/jezelf op moeilijke (ethische) vragen het meest juiste antwoord kan krijgen of standpunt kan innemen (wat doe/besluit ik als…..…..?).


Ook deze avonden beginnen om 20.00 uur en is het streven om 21.30 uur te stoppen.

De planning voor de avonden van de Kring groeien in geloof voor de komende periode ziet er als volgt uit. Deze kring vindt ook op maandagavond plaats.

14 januari 2019: “ethische dilemma’s”

4 februari 2019: hoofdstuk 1

4 maart 2019: hoofdstuk 2

18 maart 2019: hoofdstuk 3

8 april 2019: hoofdstuk 4


Voor vragen en opmerkingen of iets anders over deze kringen kunt u mailen naar groenehartpastoraat@gmail.com , of “appen” naar 06 30743043.

Met hartelijke groet, Harry van der Veen


Behoefte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Zij die elders verblijven

Met de feestdagen voor de deur denken wij ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van MourikGa naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord