" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mevrouw Ina van der Meijden- de Groot heeft de afgelopen weken bestralingen gehad. Nu is het afwachten wat de effecten hiervan zijn. Haar gezondheid gaat van lieverlede wel achteruit.

Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren heeft onlangs een onderzoek gehad waarbij gekeken is naar wat de mogelijkheden zijn voor verbetering. Over twee weken zal zij worden geopereerd. Dit is een operatie met de nodige risico’s.

De heer P. van der Meijden verblijft op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij binnenkort naar huis mag terugkeren.

Mevrouw Daniëlle van Mourik-van Luijn  werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis maar kon gelukkig dezelfde dag weer terug naar huis om daar verder te herstellen.

Allen die hier genoemd zijn dragen wij op in gebed aan God. Dat Hij verlichting mag geven en de ingrepen wil zegenen. En mocht het zo zijn ook genezing.
Dit vragen wij ook voor de mensen die wel is waar niet genoemd zijn maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies.

Als bemoediging de tekst van Psalm 3:2:
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwen
‘K riep God niet vrucht’loos aan;
Hij wil mij niet versmaân
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

 

Overleden
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 11 januari is overleden mevrouw Mieke Adriana van der Meijden-Hanegraaf. De uitvaart heeft 17 januari plaatsgevonden. We condoleren de familie met het verlies van een vrouw, moeder en grootmoeder en wensen hen Gods Sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Terugblik doopdienst
Op zondag 27 januari werden Vera Leiseboer en Guus van Baalen gedoopt. De dienst werd geleid door ds. J. Ouwehand. Met de doop wordt het teken van het Verbond van God op de kinderen gelegd. Wij mogen altijd daarop vertrouwen, bij God mogen we altijd terugkomen.
We feliciteren de ouders met deze doop en wensen hen ook van harte Gods Zegen bij het opvoeden van hun kinderen, zodat Vera en Guus de grote liefde van de Heere Jezus mogen leren kennen.  

 

Dankbetuiging I
Lieve mensen,
Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze (schoon)moeder en oma Annie van Zandwijk- van Wijk.
De laatste jaren moest ze fysiek en mentaal inleveren, dat vond ze soms best moeilijk. Vooral het feit dat ze niet meer naar de kerk kon en het ‘gemeente zijn’ moest missen. Velen hebben haar toen regelmatig thuis een bezoekje gebracht. Dit stelde ze altijd enorm op prijs.
Dankbaar zijn we dat we als gezin de zorg voor ma, die steeds meer werd, met elkaar mochten en konden doen.
Dank voor alle lieve woorden, alle kaartjes, alle telefoontjes, mailtjes of via de app, alle handdrukken, schouderklopjes en knuffels en voor alle gebed.
Het was voor ons een enorme bemoediging, al die mensen die met ons meeleefden en om ons heen stonden op wat voor manier dan ook.
We mochten ervaren dat God mensen zoals u gebruikt om ons te steunen.
Maar bovenal mochten wij Zijn kracht ervaren.

Kinderen en kleinkinderen van Aart en Annie van Zandwijk

 

Dankbetuiging II
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa Anton van Winsen.

Machteld van Winsen, kinderen en kleinkinderen

 

Dankbetuiging III
Rond ons 40-jarig huwelijksjubileum hebben wij veel kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties ontvangen. Wij willen iedereen die aan ons gedacht heeft hiervoor hartelijk bedanken.
Dank aan de Here onze God die ons en de kinderen en kleinkinderen in vreugdevolle tijden en ook in tijden van zorg nabij is geweest.

Tien en Wilma van Mourik


Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
In de laatste periode van vorig jaar is een aantal keren vergeten de rubriek 'Jarigen in de gemeente’ op te nemen. Dat vinden we vervelend en daarom bieden we onze verontschuldigingen daarvoor aan. We feliciteren alle 85-plussers die in die periode jarig zijn geweest alsnog van harte. We hopen vanaf nu de draad weer goed op te pakken.
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding feest
Datum Naam                           Leeftijd
12-02   F.A. Mus-Muller           87       

Bloemengroet
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding bloemenDe bloemengroet is namens de gemeente de afgelopen periode bezorgd bij; Mevr. Van Brakel-van Meeteren
Familie `t Lam
Doopouders Van Baalen en Leiseboer

 

Censura Morum
In verband met de komende bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum op woensdag 6 februari van 19.30 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

 

Wijziging samenstelling moderamen
Kerkordelijk wordt in de eerste vergadering in het nieuwe jaar het moderamen gekozen. In de januarivergadering is dat gebeurd. In vergelijking met het moderamen van vorig jaar is er één wijziging: diaken Jan-Willem Boogert neemt de plaats in van diaken Dirk de Bruijn. Dat is gebeurd in goed overleg. De overige moderamenleden (Alex Ruitenburg, Dirk van Arkel en Dik de Joode) zijn herkozen.
Het moderamen is een soort dagelijks bestuur; het bereidt onder meer de kerkenraadsvergaderingen voor en neemt besluiten over zaken die acuut om een besluit vragen (en dus niet kunnen of hoeven wachten op een kerkenraadsvergadering). Ook Vanaf deze plaats willen we Dirk de Bruijn hartelijk bedanken voor zijn inzet en inbreng in het moderamen in de afgelopen jaren.

 

Kerktelefoon
Voor informatie en/of vragen rondom de kerktelefoon is Arno van der Meijden contactpersoon. Hij is te bereiken via 0418 – 582214.

 

Avondmaalcollecte
Onder gemeenteleden die niet aan het avondmaal aangaan blijkt er behoefte om wel aan de avondmaal collecte mee te kunnen doen.
Hiervoor kunt u in het vervolg, in de hal van de kerk, een boxje vinden waar u deze collecte in kunt doen.
De diaconie

 

Actie Kerkbalans 2019;  Geef voor uw kerk!
Via de laatste twee kerkbladen en via een begeleidend schrijven bij de envelop voor de Actie Kerkbalans hebben we u en jou uitgebreid geïnformeerd over allerlei aspecten van deze actie. Over het belang ervan, de noodzaak, het mógen geven, de onderlinge solidariteit, het samen gemeente-zijn, onze verantwoordelijkheden. Als sommige zaken wat zijn weggezakt, dan kunt u ze uiteraard in de kerkbladen, op de site of in de brochure nog eens nalezen.
Komend weekend hopen we de actie af te ronden.

Op deze plaats willen we iedereen nog iets meegeven, aan de hand van een artikel uit het kerkblad van de Hervormde Gemeente Barneveld, geschreven door dominee S.J. Verheij.

GEEF VOOR JE KERK
Geven. Waarom zou je eigenlijk?
Als we denken aan geven, denken we aan het geven van God. Aan Joh. 3:16 bijvoorbeeld:
,,Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft."

Over geven gesproken!
Bij dat geven valt al mijn 'teruggeven' in het niet. Trouwens, God zit niet in de eerste plaats op mijn geld te wachten. We lezen in Spreuken 23:26: 'Mijn zoon, geef mij je hart'.
Daar zit God blijkbaar allereerst op te wachten.
Je hart aan God geven: dat is jezelf, je bestaan in Zijn hand leggen.

Bij mijn bestaan hoort ook mijn geld en goed.
Ook daarmee mag ik God van dienst zijn.
Plicht? Je zou het ook een voorrecht kunnen noemen.
Mijn leven is namelijk verre van volkomen.
Toch, God accepteert mijn gaven en giften. Van harte. Om Jezus’ wil!

Geef voor je kerk. Waarom eigenlijk?
Niet omdat de kerk volmaakt is.
Niet omdat de kerk van mij is.
Wel omdat de kerk van God is!
Van een God die Zijn Zoon gaf.
Van een Zoon die Zijn leven gaf en een gemeente in het leven riep.
Van een Geest die door het Woord in de gemeente werkt.

Geef voor je kerk. Ik ga het doen.
Mooi om samen te doen! Geven geeft verbondenheid.
Een goede opbrengst geeft dankbaarheid.
Achter alle gevers zie ik Gods gulle hand.
Eer aan Hem!

Hierbij nog een keer de tabel die we hanteren als richtlijn voor de Actie Kerkbalans

De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen             Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                           € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer         3,0%                           € 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2019
namens de kerkenraad
College van kerkrentmeesters

 

 

 

ACTIVITEITEN

  


dorcas hulp nederlandEen project van Dorcas steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen. Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!
Universele Jardino potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 4,00 en als
speciale actie drie zakken voor € 11,00!!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende manieren uw bestelling doorgeven:
–  Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com
–  Door onderstaande bestelstrook in te leveren.
Uw bestelling moet uiterlijk 4 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag 9 maart 2019 thuisbezorgd. Bij voorkeur betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal, Hellouw, Haaften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen.
Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor het Dorcas programma in Roemenië.
jardino--------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal zakken: ______ stuks

Naam:____________________________________________
 
Straatnaam:________________________________________
 
Plaats:____________________________________________
 
Telefoonnummer:________________________________________

Betaling: ·0 Contant bij opgave   0 Contant bij aflevering   0 Per bank
Inleveren uiterlijk 4 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
– fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
– fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
– fam  H. van Wijgerden, Mijnlieflaan 2 te Herwijnen
– Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren      

                       

D.V. zaterdag 16 maart: GZB-dag in Barneveld
Op zaterdag 16 maart organiseert de GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De dag duurt van 9.45 - 15.45 uur. Het thema van de GZB-dag is "De geest doorbreekt de grenzen".
De dag trekt jaarlijks zo'n 2000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma's en is er kinderopvang. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Er zijn diverse sprekers uit onder andere Malawi en Kroatië, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek. De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg.
Zie voor meer informatie en om u aan te melden www.gzb.nl/gzb-dag.

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen? Laat het ons even weten.
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerTrouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies? Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl , tel.: 0418-582269Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord