" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mevrouw J. van Os, Dutry van Haeftenstraat, Haaften, mocht afgelopen week thuiskomen na langdurig verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. Al met al heeft het 4,5 maand geduurd, waarbij het soms erg kritiek was met haar gezondheid. Dankbaar dat zij nu weer thuis is bij haar man.

Mevrouw N. Hijkoop-Maat, Bloklandweg, Herwijnen, heeft inmiddels haar derde kuur gehad. Het valt haar zowel lichamelijk als geestelijk zwaar om deze behandeling te vervolgen en vol te blijven houden. We bidden haar veel sterkte en Gods nabijheid en hulp toe bij de behandeling van haar ziekte.

Het echtpaar A. van der Meijden, Kolstraat, Herwijnen, heeft zorgen over hun gezondheid. De heer Van der Meijden verblijft sinds kort in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht, langer thuis wonen was niet meer mogelijk. Mevrouw Van der Meijden heeft de nodige zorgen omtrent haar gezondheid en het alleen wonen is erg moeilijk voor haar nu haar man niet meer bij haar thuis woont. We wensen hen veel sterkte en Gods hulp toe.

We dragen allen die genoemd zijn op in het gebed aan de Heere God. En bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en dat er verlichting mag komen.

Ook dragen wij de mensen in gebed aan God op die niet genoemd zijn maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies of zorgen kennen in hun familie.

Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan “t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. (Psalm 103:5)

 

Dopen
DV zondag 23 juni zal in de ochtenddienst Romy van Baalen worden gedoopt. Romy is de dochter van Martin en Lia van Baalen en het zusje van Chantal, Denise en Marc, Gasthuisweg, Herwijnen. In deze dienst zal voorgaan ds. J.E. de Groot uit Ede. Het is altijd een vreugdevol moment als een kind wordt gedoopt en hierdoor wordt bevestigd een kind van God te zijn. Wilt u Romy, haar ouders, zusjes en broer opdragen in uw persoonlijk gebed.

 

Bedankt
Wij willen u allen bijzonder hartelijk danken voor de getoonde belangstelling tijdens het ziek zijn van mijn vrouw Jo. De vele kaarten, telefoontjes en persoonlijke belangstelling in welke vorm dan ook tijdens haar verblijf in ziekenhuizen, rondom de operaties en de laatste weken toen zij in het revalidatiecentrum verbleef hebben ons goed gedaan en zijn u daar erg dankbaar voor.
Bovenal zijn we dankbaar dat de Heere onze God onze gebeden heeft verhoord dat Jo zover is hersteld dat zij, na ruim vier maanden, weer thuis is gekomen.
Frans en Jo van Os, Haaften

 

Huwelijk
Graag willen we vanaf deze plaats Anniek van Velzen en Niels Koppejan van harte feliciteren met hun voorgenomen huwelijk, dat DV vrijdag 14 juni voltrokken zal worden op den Ouden Dijk. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk. Voorganger is ds. Molenaar uit Heukelum. Anniek en Niels gaan wonen in Gorinchem.
We wensen Anniek en Niels een heel mooie, gezellige en vooral gezegde dag toe, samen uiteraard met ouders, grootouders en alle anderen die dicht om hen heen staan en hen lief zijn. En bovenal wensen we hen een gezegend huwelijk toe.

 

Verkiezing ambtsdragers
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 15 mei jl. is in de vacature ouderling T.J. Hijkoop verkozen R. van Santen, in de vacature ouderling D. van Arkel is verkozen W.H.M. Slingerland en in de vacature diaken D. de Bruijn is verkozen G. de Joode. Na een periode van overdenking en gebed hebben de verkozen broeders laten weten dat zij het op hen uitgebrachte beroep niet aan te nemen. We bidden hen ook vanaf deze plaats rust toe op hun besluit.
Het is een teleurstelling dat de opengevallen plaatsen geen invulling hebben gekregen. Maar we mogen ons richten op onze Heere, dat Hij ons zal leiden in deze weg en we mogen er vast op vertrouwen dat Hij hierin zal voorzien.
De kerkenraad gaat verder met de invulling van de vacatures. Dat betekent dat de gemeente nu weer in de gelegenheid is namen in te dienen in de genoemde vacatures. Dat moet schriftelijk en ondertekend, per vacature en kan tot uiterlijk zaterdag 8 juni, bij scriba D. van Arkel, Molenlamp 7. Indienen mag ook via de mail.
De kerkenraad wijst er, zoals ook eerder afgekondigd, op dat wanneer géén namen worden ingediend, de kerkenraad geen dubbeltallen hoeft te stellen en ambtsdragers rechtstreeks kan benoemen.

 

 

Het dak gaat eraf (4) 
In onder meer de vorige kerkbladen hebt u kunnen lezen over het groot onderhoud aan het dak van de kerk, dat vanaf half augustus wordt uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook graag naar die kerkbladen, die ook de website (www.nhkherwijnen.nl) zijn terug te vinden. Op die site hopen we binnenkort ook een aparte pagina over het project aan te maken.

Zoals bekend willen we proberen een gat te dichten van € 70.000.  Onder meer via de 'aandelenactie’, waarmee mensen één of meer vierkante meters van het dak kunnen kopen/adopteren/sponsoren of hoe het ook wilt noemen.

Inmiddels is op deze manier 65 vierkante meter aan de man of vrouw gebracht. Samen met de opbrengsten van de rommelmarkt, de maandelijkse uitgangscollecte en giften is de tussenstand nu: € 16.406,90. Iedereen die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk bedankt.

Nog even over de aandelenactie: een vierkante meter dak kost € 50.  Twee voorbeeldfoto's van aandelen treft u hierbij aan. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting, aangezien de kerkelijke gemeente een ANBI-erkende instelling is.
Voor alle duidelijkheid: ook andere giften zijn uiteraard van harte welkom!! Elk bedrag kunnen we gebruiken.


Wie interesse heeft in één of meerdere aandelen kan dat aangeven bij een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel en Dik de Joode) persoonlijk, of via de mail (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl). Bij een ander kerkenraadslid mag natuurlijk ook.
Ook op de website zijn bestelformulieren te downloaden (www.hnkherwijnen.nl -> home -> bestelformulier aandeel onderhoud dak kerk 2019
Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende NL42 RABO 03280 00531. Van harte bij u aanbevolen!

Graag houden we ons aanbevolen als gemeenteleden de aandelenactie onder de aandacht willen brengen van familie, vrienden of bekenden. Mensen die wellicht een band met de kerk in Herwijnen hebben, al dan niet vanuit het verleden. Als u zulke mensen kent, of de moeite zou willen doen hen warm te maken voor een aandeel in het dak: graag!  Alle noodzakelijke gegevens staat vermeld op het 'aandeel'. Voor meer informatie: zie de website, of neem contact op met een van de kerkrentmeesters.
Het college van kerkenrentmeesters,
A.J. Hobo, H. de Bruin, G. Pippel en D. de Joode
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                       ----------Leeftijd Adres
11-06   P. van der Meijden            -----------      86        Meidoornlaan
13-06   M.L.W.G. van Zandijk- van Rijnsbergen 85 Molenstraat
16-06   G. Struijk-Kooiman                 ------------ 88        Waaldijk
26-06   J. van Arkel-van Driel          ------------    87        Zworrelstraat
29-06   J.M.P. van Zomeren-van Zomeren------- 91 Kolstraat

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerTrouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269

 

 

 

 

ACTIVITEITEN

  

 


Kaartenactie
Komende zondag wordt u tijdens de Pinksterendienst een envelop aangeboden bij ingaan van de kerk. In deze envelop zit een 3-tal kaarten. Deze zijn bestemd voor christenen in voormalige Oostbloklanden. Het adres staat al op de envelop. Wanneer u zo’n envelop aanneemt en wilt versturen is het mogelijk (dit hoeft dus niet, maar mag wel) om op 1 van de kaarten een groet te schrijven. Hieronder vindt u een groetenlijst in het Russisch. Vervolgens plakt u de envelop dicht, schrijft op de achterkant uw eigen naam en adres.
De portokosten bedragen € 1,45. Uiteraard hopen we als zendingscommissie dat alle 50 pakketjes voor de dienst uitgedeeld zijn. Naast het versturen van de envelop willen we u ook vragen om te bidden om een zegen over dit evangelisatiewerk in Rusland en omliggende landen.

http://www.friedensstimme.nl/uploads/groetenlijst_voor_website.png

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord