" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mw. Van Weelden-v.d. Meijden, Geerstraat 7 is inmiddels geopereerd en heeft een nieuwe heup. Ze is weer thuis uit het Beatrixziekenhuis.

We denken ook aan hen die ziek zijn, met zorgen te maken hebben waarvan de namen niet bekend zijn.

Onze gedachten gaan ook uit naar Ds. Wassenaar uit Rhenoy die langdurig zal moeten revalideren nadat zij ernstig is mishandeld.

Laten we in moeilijke omstandigheden onze hulp en kracht van de Heere alleen verwachten. Psalm 123 zegt: Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bid.  God hoort zulke bidders.

 

In Memoriam
Maandag 20 november is in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in de leeftijd van 89 jaar overleden

Hendrika Johanna (Hanna) van Arkel – Baggerman

Geboren op 16 november 1928 in Driel. Ze was sinds 9 december 1995 weduwe van Aart Elize van Arkel.
Op 9 jarige leeftijd overleed haar moeder. Dit verlies heeft haar hele verdere leven gekenmerkt. Mede door dit verlies is de familieband van de Baggermannen de jaren door heel sterk gebleven.
Mw. Van Arkel was iemand die opkwam voor mensen die onrechtvaardig werden behandeld. Ze was altijd heel netjes op zichzelf. En dat kon je nog opmerken als ze in haar rolstoel zat in de zaal van Avondlicht.
Veel heeft ze geleden onder angsten en psychoses. Met hulp en medicatie werd het gelukkig wel dragelijk. Veel heeft ze betekend voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie.
Een groot deel van haar leven was ze woonachtig in Waardenburg. Daar ligt ook haar man begraven en dit werd zaterdag 25 november ook haar laatste rustplaats.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis stond in het teken van dankbaarheid voor haar leven. Daarom hebben we in deze dienst nagedacht over de trouwtekst: Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Romeinen 12: 12) en Psalm 103, met als thema: Gods weldaden en ons levenseinde!
We mochten en konden de dienst afsluiten met het zingen van: U zij de glorie!
We condoleren de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, broer Johan en schoonzus Riet, zus Hans en zwager Jo en schoonzus Corrie en verdere familie met dit ingrijpende verlies. De Heere zij jullie nabij.
R. Verkaik

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                                  Leeftijd Adres
10-12   W.A. van der Meijden-Kozijn               85        Waaldijk 207
11-12   A.C. Verploegh-van Aalsburg              94        Zworrelstraat 51
20-12   J.F. Stroom-Krijger                              97        Avondlicht

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of scriba D. van Arkel: 0418-582269
of de wijkouderling of een ander kerkenraadslid.
Mailen kan ook pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Verkiezing ambtsdragers
Wat betreft de verkiezing van ambtsdragers kunnen we het volgende meedelen:

G. van Bezooijen (Lindelaan 2) heeft zijn verkiezing tot ouderling aanvaard.
D. de Bruijn (Margrietstraat 10, Haaften) heeft zijn herverkiezing tot diaken aanvaard.
H. de Bruin (Achterweg 97) heeft zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard.
P.A. Hobo (Achterweg 83) heeft zijn verkiezing tot jeugdouderling aanvaard.
J.J. van Mourik (Breede Kampen 14) heeft voor zijn verkiezing tot ouderling bedankt.

Op een later moment wordt u geïnformeerd over de datum van bevestiging van de gekozen ambtsdragers en over de verdere procedure voor de invulling van de vacature van ouderling J.van Kuilenburg.
De kerkenraad heeft op verzoek van de heer Van Bezooijen besloten dat zijn bevestiging zal plaatshebben na 1 juli. Dit in verband met drukke werkzaamheden nu.

We willen u vragen alle genoemde broeders op te dragen in uw voorbede. Dat geldt ook voor de broeders die bij de verkiezingen op dubbeltal stonden, maar die niet gekozen zijn.

 

Kerststerren

Vrijdag 8 december hopen we de jaarlijkse verkoping van kerststerren te houden. Vrijwilligers komen vanaf  's ochtends bij u aan de deur

De komende tijd worden mensen benaderd om op de dag zelf en handje te helpen.
U kunt u uiteraard ook zelf opgeven bij Marcel de Joode:  mdejoode@solcon.nl of 06 - 12 96 88 77
Mocht u niet thuis zijn en toch graag een kerstster willen, dan kunt u die vooraf bestellen via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.


 

 

 

 

 

Bijdrage kerkblad
Als het goed is hebt u bij het vorige kerkblad een geel inlegvel aangetroffen met daarbij het verzoek een bijdrage over te maken voor het kerkblad. Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt, uiteraard kunt u nog steeds een gift overmaken.
Het kerkblad is voor heel veel gemeenteleden een belangrijke bron van informatie. Via het kerkblad houden we elkaar ook op de hoogte van het wel en wee in de gemeente, of kunnen we er via bijvoorbeeld de meditatie steun in vinden.

Het banknummer is:
NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad

Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of kerkelijk-werker.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Oefenen voor het Kerstfeest
Op zondag 10 en zondag 17 december hopen we na de dienst met de kinderen te oefenen in de kerk voor het kerstfeest van de Zondagsschool.
Het oefenen duurt ongeveer een uurtje, we zullen om ongeveer 12.15 uur klaar zijn en dan kunt u uw kind(eren) weer ophalen.
We zouden het fijn vinden als (indien mogelijk) alle kinderen aanwezig zijn!

U kunt in de tijd dat wij oefenen lekker een bakje koffie drinken in de grote zaal van het kerkelijke centrum.

 

Kerkbalans 2017; toezegging al overgemaakt?
De kerkrentmeesters zijn bezig de Actie Kerkbalans af te sluiten en de nieuwe actie op te starten.
Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging deed, even na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De banknummers zijn
Rabobank NL42  RABO 03280 00531 of
ING NL10  INGB 0000 950925

Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2017
Hartelijk dank voor uw medewerking

 

 

Kerkbalans 2018
Kerkbalans 2018 heeft als thema 'Geef voor je kerk'. Kort maar krachtig. 'Geef om je kerk' zou ook een mooie zijn. Beide slogans bedoelen hetzelfde, roepen tot hetzelfde op. Letterlijk en figuurlijk: voor en om je kerk geven. En dan gaat het in eerste instantie natuurlijk niet om het stenen gebouw, hoewel ook de kerk als gebouw een belangrijke plaats inneemt; om samen te komen, om als gemeente bij elkaar te zijn, te zingen, te bidden, elkaar te ontmoeten, te luisteren naar de boodschap die God voor ons heeft.
Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk.
Ook daarvoor mag u geven.
Alvast van harte bij u aanbevolen.

 

Themadienst zondag 10 december
De avonddienst van zondag 10 december is door de kerkenraad bestempeld als themadienst, om uitvoering te geven aan het visiedocument punt 5.3 A, B, D en E. Het thema van deze dienst is Blijdschap. Dit thema is gekozen door de Jongvolwassenenkring. Zij zullen in deze dienst een bijdrage leveren. Uitgangspunt is Filippenzen 4: 4-7. Lees dit gedeelte thuis vast door om je voor te bereiden op deze dienst. U / jij bent van harte uitgenodigd. Voorganger in deze dienst is uw kerkelijk werker Rook Verkaik.

 

Follow Me
Heel fijn dat deze groep het jaar door steeds groter wordt. De jongeren zijn heel actief en positief aanwezig en geven zelf ook diepgang aan onze bijeenkomsten. U zult begrijpen dat ik daar heel dankbaar voor ben. Ik dacht dat het goed was om dat u te laten weten.

Dinsdag 12 december, aanvang 18.30 uur gaan we in op de vraag: wat doen je daden er toe? De thuisopdracht voor deze keer is als volgt: Luister via You Tube naar het lied: God met ons, van Schrijver voor Gerechtigheid. Vertel ons deze avond wat je er van vond. Denk je dat jij iets kunt doen om te bereiken waar dit lied over gaat?

Dinsdag 19 december gaan we het hebben over het lijden en sterven van Jezus. Thema is vanavond: Door God verlaten. Deze keer een eenvoudige opdracht die veel kan betekenen: Stuur deze week een kaartje met een bemoedigende Bijbeltekst naar iemand die het moeilijk heeft.

 

Follow Me Next
Dinsdag 12 en 19 december beginnen we weer om 19.15 uur. We bespreken dan wat ter tafel komt. Weet je welkom

 

Bijbelgesprekskring
Maandag 11 december, aanvang 20.15 uur, gaan we Psalm 65 bespreken. Wat een prachtige avond hadden we de vorige keer, toen we uitkwamen bij de beleving van het Heilig Avondmaal. Deze avond is ons uitgangspunt de zorg van God voor de schepping. Wees welkom. Fijn dat iedereen zo trouw is in de opkomst.

 

Kring Groeien in geloof
Vanaf dinsdag 19 december gaan we met een nieuw boekje aan de slag, wat door jullie zelf gekozen is. ‘Onvoorstelbaar’, van Bernhard Reitsma. Iedereen heeft het ondertussen in huis, dus je kan jezelf voorbereiden op de eerste avond over de gelijkenissen van Jezus. Deze keer over de gelijkenis van de Goede Herder, n.a.v. Marcus 6: 30-44. Wat een overvloed deelt Jezus uit, dat is inderdaad onvoorstelbaar, maar wel waar! Weet je welkom om 20.30 uur.
Nu we met een nieuw boekje beginnen is het ook een goed moment om bij deze kring aan te sluiten. We kunnen best wat uitbreiding gebruiken! Wil je er meer over weten, dan kun je mij altijd bellen, mailen of appen.

 

Rook Verkaik
Dagboek “Een handvol koren” 2018
Alle bestelde dagboekjes zijn inmiddels bezorgd. Er is nog één exemplaar over.
Verkrijgbaar bij Adrie van Kuilenburg. Telefoon 581267

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269

 

Zanguurtje
Op D.V. zondag 10 december zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt?  Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl. We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

 

Kerstactie 2017
Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een kerstmagazine en een uitnodiging voor de kerstvieringen en diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd.

Het thema van het magazine van 2017 is 'geschenk'. Een laagdrempelig magazine waarin wordt verteld wat Gods 'geschenk' inhoudt. Dit jaar is de attentie een spiegeltje met daarop de tekst: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.

We zouden graag gebruik maken van uw hulp bij het rondbrengen van deze kerstattentie. We hebben Herwijnen verdeeld in wijken van ongeveer 20 á 25 adressen per wijk.  Vanaf zondag 3 december zal er in beide kerken een intekenlijst komen te liggen. Wil je een wijk voor je rekening nemen dan kun je hierop je naam invullen en evt. de voorkeur voor een wijk aangeven. We zullen proberen hier rekening mee te houden maar kunnen niets garanderen.

Op zaterdag 16 december tussen 10.00-11.00 uur kun je de spullen op komen halen in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk. Het is de bedoeling dat het voor de kerst is rondgebracht.

Kunnen we ook op u/jou rekenen dit jaar? Mocht je de intekenlijst mis gelopen zijn, een telefoontje of mailtje kan altijd.
Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Alex Ruitenburg      tel.: 0418-582439  e-mail: alexenmarleen@live.nl
Orianne Kuyntjes    tel.: 0418-581532  e-mail: orianneos@hotmail.com


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord