" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mw. Nel Hijkoop-Maat, Bloklandweg 3, heeft enkele dagen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Gelukkig kon men snel de oorzaak van haar pijn vaststellen en is zij inmiddels weer thuis. Dat neemt echter niet weg dat verder herstel tijd en geduld nodig heeft.

Als we horen van (langdurige) ziekte, van zorgen moeite en verdriet dan is het duidelijk dat we steeds ervaren dat wij als mensen kwetsbaar zijn. Hoe nodig is het dat we ons enige houvast zoeken in Jezus Christus, in Wie we veilig zijn in leven en in sterven.

 

In Memoriam Alewijn Antonie Zeiderveld
Vrijdag 29 september is in de leeftijd van 72 jaar overleden

Alewijn Antonie Zeiderveld

Smalsteeg 1, Haaften. Zijn leven kende veel hoogte- en dieptepunten. Zijn devies was: schouders eronder en doorgaan. Zo heeft hij zijn bedrijven ook opgebouwd. Een ander kenmerk van Alewijn was: hard rijden. Maar tijdens een vakantie in Afrika, hij was toen al ziek, werd hij stil gezet door een bord met de volgende tekst: “Life is not a race, it is a gift. Enjoy it, don’t rush trought it.” In het Nederlands: Het leven is geen race, het is een gift. Geniet ervan, ga er niet te snel doorheen.

Mede door zijn zwakke hart is het de laatste maanden met zijn gezondheid snel terug gegaan. Behandelingen waren niet meer mogelijk. Toch kreeg hij nog tijd en ruimte om met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een intensieve periode te beleven. Mede door zijn openheid over zijn ziek zijn en aanstaande sterven, kreeg deze periode een diepe glans. Hij kon en mocht zeggen dat er rust in zijn leven gekomen was. Jezus was ook voor zijn zonden aan het kruis gestorven.
In de afscheidsdienst hebben we nagedacht over woorden uit Prediker 3 die gerelateerd zijn aan de woorden op het bord in Afrika: “Ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.” Als we dat mogen weten in ons leven, dan geven we God de eer. Het was dan ook de wens van Alewijn dat in zijn afscheidsdienst het Ere zij God gezongen werd. Ere zij God. Hij gaf Zijn Zoon tot welbehagen (genade) van de mensen. Dan komt er een diepe vrede in ons hart. Vrede op aarde!

De begrafenis heeft vrijdag 6 oktober plaatsgevonden op de begraafplaats in Herwijnen.
We wensen Dicky, Herman met Renee en Harmen, Irma en Fred met hun kinderen Quincy en Mandy Gods zegen en kracht toe om dit verlies te dragen.
R. Verkaik

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                                  Leeftijd Adres
12-10   A.E. van Heuckelum-Vixseboxe          90        WZC Avondlicht
19-10   G. van Eeuwijk- van der Leij               85        Meerenburg 21
27-10   W.C. van Driel-van Gelder                  94        WZC Avondlicht

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418 581267, scriba D. van Arkel: 0418 582269, bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl


Follow Me
Dinsdag 17 oktober komen we weer bij elkaar. We beginnen zoals gebruikelijk om 18.30 uur. De thuisopdracht voor deze week is: Zoek op wat de betekenis is van het woord alwetendheid, want we gaan nadenken over de alwetendheid van God.

Voor dinsdag 24 oktober is de thuisopdracht: Wat zijn afgoden? Schrijf dit op en ga deze week na of je deze ook opmerkt in de omgeving waar je bent. Om te ontdekken of wijzelf ook afgoden dienen is het nodig om ons de vraag te stellen: Waarop stel ik mijn vertrouwen? Wie dien ik met mijn leven, mijn geld, mijn tijd en mijn aandacht. Ik hoop dat je voor jezelf tot een helder antwoord komt.

 

Follow Me Next
Let op: op verzoek beginnen we voortaan om 19.15 uur. We kijken hoe dat bevalt.
Dinsdag 17 oktober, willen we een onderwerp bespreken wat jullie zelf hebben aangedragen. Wat doet geld met je? Hoe besteed ik mijn geld? En andere vragen over geld.

Dinsdag 24 oktober gaan we nadenken over de betekenis van het geschapen zijn van de mens naar Gods beeld. De mens is bedoeld om te leven in relatie tot God, onze naaste en Gods schepping. Een mooi onderwerp waar ook de waarde van ieder mens, van welke kleur of ras ook, naar voren komt. Wees welkom.

 

Bijbelgesprekskring
De laatste keer, dat we bij elkaar waren bespraken we Psalm 33. We kwamen er achter dat het te rijk was om in 1 avond te bespreken. Daarom willen we maandag 23 oktober verder gaan met Psalm 33. We beginnen dan met gespreksvraag 4 op blz. 22 van ons boekje over de Psalmen. We beginnen om 20.15 uur.

 

Kring Groeien in Geloof
Dinsdagavond 24 oktober komen we weer bij elkaar. Onderwerp van gesprek is dan Psalm 138. Deze Psalm is een danklied na redding uit de nood. Laten we ons opnieuw bemoedigen met woorden uit de Psalmen. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Aanvang 20.30 uur.

Jongvolwassenenkring

Woensdag 4 oktober waren we met deze nieuwe kring voor de eerste keer bij elkaar.

De opkomst was heel bemoedigend en we hopen dat nog meer mensen zich aansluiten. En de deelnemers zullen ook nog anderen vragen

De eerste keer dachten we na over de vraag: Wat is geloven? Daaruit kwam de vraag voort: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende geloven? Die vraag is natuurlijk veel te groot om in 1 avond te bespreken, daarom willen we op de volgende bijeenkomst, op woensdag 8 november, nadenken over de verschillen en overeenkomsten tussen christendom en islam. Een vraag die jonge ouders ook door hun kinderen gesteld krijgen. We hopen je te zien op woensdag 8 november om 20.30 uur.

 

Solidariteitskas
Graag herinneren we u nog aan de enveloppe voor de Solidariteitskas, die alle belijdende leden en alle doopleden als het goed is recent hebben ontvangen. De opbrengst wordt gebruikt voor verplichte afdrachten per lid aan de landelijke kerk.
Van harte bij u aanbevolen.


Afscheid ds. Zijlstra
Zoals al in een eerder kerkblad vermeld, willen we iedereen de gelegenheid geven ook persoonlijk afscheid te nemen van interim-predikant ds. Zijlstra. Hij hoopt voor te gaan in de ochtenddienst van zondag 15 oktober. Na de dienst krijgt iedereen de gelegenheid hem persoonlijk de hand te schudden. Er is dan ook koffie in het kerkelijk centrum.

 

Belijdeniscatechese
Voor degenen die overwegen om openbare belijdenis van hun geloof af te leggen is er deze winter weer de belijdeniscatechese. In gezamenlijk overleg worden de data van de samenkomsten vastgesteld.

Ben je eraan toe om openlijk ja te zeggen tegen Jezus Christus en een gelofte te doen in de kerk? Twijfel je maar wil je meer te weten komen en zoek je verdieping? Ben je met de Bijbel opgevoed en is het weggezakt, maar begint het weer te trekken? Er kunnen verschillende redenen zijn om je aan te melden voor de belijdeniscatechisatie.
Tijdens deze avonden komen de kernthema’s van geloven, bidden en gehoorzamen aan de orde. En de betekenis die de kerk heeft voor je geloof. Iedere keer zijn er gesprekken in kleine groepjes en verder zijn er momenten van onderwijs, bijbelstudie en doorvragen richting je hart en je leven. De sfeer is informeel maar niet vrijblijvend. Het is een intensieve periode, je moet erin investeren maar dan krijg je er ook wat voor terug.
Wanneer u of jij hierover meer wilt weten of hiervoor belangstelling hebt kunt u of jij contact opnemen met een van de kerkenraadsleden of scriba D. van Arkel ( scriba@nhkherwijnen.nl of 0418-582269)


Voorzitter kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 3 oktober is ouderling A. Ruitenburg gekozen tot voorzitter van de kerkenraad. Hij heeft zich bereid verklaard die functie op zich te nemen, in elk geval tot het moment dat begin volgend jaar zoals gebruikelijk een nieuwe voorzitter, scriba en leden van het moderamen worden gekozen.
Ruitenburg wordt door zijn verkiezing ook lid van het moderamen, dat verder bestaat uit D. van Arkel (scriba), D. de Bruijn (diaken) en D. de Joode (ouderling-kerkrentmeester).

 

Consulent
In de periode dat ds. Zijlstra in onze gemeente actief was als interim-predikant, vervulde hij ook de taak van consulent. Nu ds. Zijlstra niet meer in onze gemeente werkt, is ds. Hagedoorn uit Hellouw opnieuw bereid gevonden de taak van consulent op zich te nemen. Een consulent begeleidt de kerkenraad bij het beroepingswerk (hij moet onder meer 'in de gaten houden' of alle procedures juist worden gevolgd) en is (gevraagd en ongevraagd) adviseur van de kerkenraad. Hoewel ds. Hagedoorn geen onbekende voor ons is, heten we hem opnieuw van harte welkom.

 

Bezoekwerk 70 tot 85-jarigen
Door het consulentschap en de toch al volle agenda van ds. Hagedoorn de komende maanden, komt niet hij niet of onvoldoende toe aan het bezoekwerk onder de 70 tot 85-jarigen. In onderling overleg is daarom besloten dat tot januari onze kerkelijk werker Rook Verkaik dit bezoekwerk overneemt. Sommigen van u uit de doelgroep hebben al bezoek van hem gehad.

 

Verkiezing ambtsdragers
Dit najaar zijn er verkiezingen voor de kerkenraad.
Van de zittende kerkenraadsleden is diaken D. de Bruijn aftredend en herkiesbaar. Ouderling J. van Kuilenburg is aftredend en niet-herkiesbaar.

Verder zijn er al langer of kortere tijd de vacatures van:
ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken en van jeugddiaken G. de Joode;
Ook moet nog worden ingevuld de vacature ouderling, die enige tijd buiten de kerkenraad om is ingevuld door H. J. de Bruijn;

De kerkenraad vraagt daarom nu aanbevelingen voor de vacatures van:
-    ouderling J. van Kuilenburg
-    ouderling (H.J. de Bruijn)
-    ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken
-    De kerkenraad heeft besloten de vacature van jeugd-diaken         vooralsnog om te zetten in een vacature van jeugd-ouderling. Voor deze vacature kunnen eveneens aanbevelingen worden ingediend.

Ook voor diaken D. de Bruijn kunnen aanbevelingen worden ingediend. Hij is echter herkiesbaar. Als geen aanbevelingen worden ingediend, is diaken De Bruijn daarmee automatisch herkozen.

Gemeenteleden kunnen tot uiterlijk zaterdag 21 oktober, 18.00 uur namen indienen bij scriba D. van Arkel, Molenkamp 7 in Herwijnen. Dat moet schriftelijk en ondertekend en met vermelding van de vacature waarvoor namen worden ingediend.
De verkiezingsavond hopen we te houden op woensdag 15 november.

In het geval geen namen worden ingediend, kan de kerkenraad mensen benoemen.

 

Gemeenteavond
Woensdag 25 oktober hopen we een gemeenteavond te houden. Aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
Op de agenda staat in elk geval:

- bespreken van het Beleidsplan
Zoals eerder gemeld moet ons Beleidsplan om de vier jaar worden herzien. Eigenlijk had dat eerder moeten gebeuren, maar mede vanwege de bezinning hebben we afronding van de herziening opgeschoven. De afgelopen tijd is het Beleidsplan verder geactualiseerd en zijn de uitkomsten van de bezinning daarin verwerkt. De kerkenraad heeft het beleidsplan in z'n vergadering van 3 oktober als een zogeheten 'voorgenomen besluit' vastgesteld.
Gemeenteleden krijgen nu de gelegenheid dat beleidsplan in te zien en er op te reageren. Het beleidsplan komt dus ook aan de orde op de gemeenteavond. Naar aanleiding van eventuele reacties en opmerkingen bekrachtigt de kerkenraad het voorgenomen besluit, of besluit de kerkenraad aanpassingen aan te brengen in beleidsplan.
In het beleidsplan wordt allereerst zo goed mogelijk de bestaande situatie in onze gemeente beschreven. Ook wordt ingegaan op een aantal zaken die we de komende tijd willen oppakken, en als het kan hoe we dat willen doen.
Het beleidsplan speelt ook een rol bij het beroepingswerk: het geeft een predikant of proponent immers een beeld van de gemeente.

Het beleidsplan is digitaal op te vragen bij scriba D. van Arkel, via scriba@nhkherwijnen.nl. Bellen kan ook: 0418-582269.

Wie na het lezen van het beleidsplan al vragen, opmerkingen of tips heeft, hoeft daarmee uiteraard niet te wachten tot de gemeenteavond: geef die vooral ook van tevoren door aan de scriba.

- bespreken plaatselijke regeling
In de 'Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de gemeente' wordt een aantal praktische zaken geregeld met betrekking tot, zoals de naam al zegt 'het leven en werken van de gemeente'. Veel daarvan is standaard al geregeld in de kerkorde.
Zaken die aan de orde komen, hebben betrekking op onder meer de manier waarop ambtsdragers worden gekozen en predikanten worden beroepen. Maar voorbeeld ook de samenstelling en de werkwijze van de kerkenraad en die van de diaconie en het college van kerkrentmeesters worden erin geregeld.

Voor de plaatselijke regeling geldt in principe hetzelfde als voor het beleidsplan. De kerkenraad heeft op 3 oktober de regeling als voorgenomen besluit vastgesteld, de gemeente krijgt de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken en daarna neemt de kerkenraad een definitief besluit.
Er is wel een verschil: over één onderdeel moet worden gestemd. Dit betreft de manier van verkiezing van ambtsdragers. De stemgerechtigde leden van onze gemeente (zij die belijdenis hebben gedaan) moeten zich hierover uitspreken in de zogeheten zesjaarlijkse stemming, die we op de gemeenteavond hopen te houden.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. verkiezing door de gemeente
2. verkiezing door gemeente en kerkenraad

De kerkenraad stelt voor te kiezen volgens mogelijkheid 2, de manier die we gewend zijn: de gemeente wordt opgeroepen namen in te dienen van geschikte kandidaten voor het ambt, de kerkenraad stelt dubbeltallen per vacature en de stemgerechtigde leden van de gemeenten kiezen vervolgens.

Ook de plaatselijke regeling is op te vragen bij scriba D. van Arkel: scriba@nhkherwijnen.nl of 0418-582269.

 

Voorbereidingen beroepingswerk
Op de gemeenteavond van 13 juni heeft de kerkenraad u op hoofdlijnen bijgepraat over de stappen die gezet moeten worden in verband met het opstarten van het beroepingswerk. Daarbij is afgesproken dat wanneer er concreet iets te melden is, de gemeente op de hoogte zal worden gebracht. Graag willen we u nu bijpraten.

Solvabiliteitsverklaring; hoe zat het ook alweer
Om een predikant te mogen beroepen, is een solvabiliteitsverklaring nodig. Die verklaring wordt afgegeven door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB), onderdeel van de landelijke kerk.
Om zo'n verklaring te krijgen, moet allerlei (financiële) informatie worden aangeleverd. Op basis daarvan beoordeelt het RCBB of we als Hervormde Gemeente van Herwijnen in staat zijn een predikant te bekostigen (of we solvabel zijn).
Het RCBB kijkt daarbij een flink aantal jaren vooruit. In elk geval zes, maar ook (veel) verder. Daarnaast wordt gekeken naar de financiële reserves en naar het aantal doop- en belijdende leden (plus de verwachte ontwikkeling daarvan).
Vorig jaar juli hebben moderamen en college van kerkrentmeesters met vertegenwoordigers van het RCBB gesproken over de financiële situatie van onze gemeente in relatie tot de solvabiliteitsverklaring. Vervolgens hebben we een pas op de plaats gemaakt, om de uitkomsten van de bezinning op 'liturgie en eredienst' af te wachten. Nadat op 13 juni het Visiedocument Liturgie en Eredienst is vastgesteld, zijn de voorbereidingen voor het beroepingswerk weer opgepakt.

Solvabiliteitsverklaring is afgegeven
Inmiddels heeft de RCBB de solvabiliteitsverklaring afgegeven. Daarmee is voldaan aan een zeer belangrijke voorwaarde om het beroepingswerk concreet te starten. Toch moet er meer gebeuren. Voor we daar meer over vertellen, is extra toelichting nodig over de solvabiliteitsverklaring. Want die wijkt wat af van voorgaande keren.

Solvabiliteitsverklaring: 80-20 regeling
Hervormd Herwijnen heeft tot nu toe een fulltime predikant (100 %), voor onbepaalde tijd. Het uitgangspunt van de kerkenraad is en blijft dat we het liefst een fulltime predikant willen. Want hoewel het niet de bedoeling is dat in de gemeente alles wordt gedaan of afhangt van de predikant, ligt er genoeg werk.
Maar we moeten ook rekening houden met de realiteit. En die realiteit is dat vanuit de RCBB steeds nauwkeuriger en 'strenger' wordt gekeken naar hoe een gemeente er (financieel) voor staat. Dit omdat in de praktijk steeds vaker blijkt, dat gemeenten hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen. Met alle vervelende gevolgen van dien. De tijd dat per kerende post een solvabiliteitsverklaring werd afgegeven, is voorbij.
Verder kijkt de RCBB dus ook naar het aantal leden en de verwachting daarvan. Als vuistregel geldt: op duizend leden een fulltime predikant.

Hoe staat Hervormd Herwijnen er voor?
In financieel opzicht hebben we met z'n allen de afgelopen tien jaar een enorme inspanning geleverd. Met name de opbrengst van de Actie Kerkbalans is spectaculair gestegen. Dan praten we over een stijging van ruim 60 procent! (van zo'n € 38.000 tot nu ongeveer € 62.000). Dat is bijna ongekend. Als we het elders vertellen, worden we bijna niet geloofd. U als gemeente verdient een groot compliment voor de geleverde inspanning en betrokkenheid!

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat die stijging ook hard nodig was. Zonder die stijging zouden de tekorten flink zijn opgelopen en had rigoureus ingegrepen moeten worden.
En de eerlijkheid gebiedt óók te zeggen dat de inspanning weliswaar enorm is geweest, maar dat het financiële evenwicht nog steeds wankel is. Uitgaande van een 100%-predikantsplaats plus alle vaste lasten, spelen we net wel/ net niet quitte. Met andere woorden: we moeten alle zeilen bijzetten om op nul uit te komen.
Die situatie brengt risico's met zich mee. Bij een wankel evenwicht kan de weegschaal ook zomaar naar de verkeerde kant doorslaan. Doordat inkomsten afnemen of onvoldoende stijgen, door tegenvallers in de kosten. En als er eenmaal tekorten ontstaan, kan het hard gaan. Dan is het geen tientjeswerk, maar kan het zomaar gaan om duizenden euro's per jaar.

Er zijn gemeenten die zoveel geld en bezittingen hebben, dat ze tekorten moeiteloos en jarenlang kunnen opvangen. Hervormd Herwijnen heeft wel wat buffers, maar we zijn ook weer niet zó rijk dat we jarenlang achter elkaar (flinke) tekorten kunnen wegwerken. Bovendien is een deel van het geld gereserveerd voor bijvoorbeeld noodzakelijk groot onderhoud in de komende jaren.

De RCBB heeft dus nauwkeurig gekeken naar de financiële positie en de financiële

reserves. In combinatie met het ledental (ruim 750 doop- en belijdende leden) heeft de RCBB de kerkenraad sterk geadviseerd na te denken over de 80-20 regeling.

Wat is dat, de 80-20 regeling
De 80-20 regeling houdt in dat een solvabiliteitsverklaring van 80 procent wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. Daarnaast wordt voor de komende vijf jaar een aanvullende solvabiliteitsverklaring afgegeven voor 20 procent.
Concreet: de eerste vijf jaar mogen we een predikant beroepen voor 100 procent, waarbij die 100 is opgebouwd uit 80 procent vast en 20 procent tijdelijk. Na vijf jaar wordt gekeken hoe Herwijnen er dan (financieel) voorstaat. Dan kan/moet voor die 20 procent een nieuwe aanvraag bij de RCBB worden ingediend.

Wat heeft de kerkenraad besloten
Het college van kerkrentmeesters, het moderamen en de kerkenraad hebben een aantal keren over de 80-20 regeling gesproken, waarbij de voor- en nadelen zijn afgewogen.
Als we richting de RCBB alles op alles hadden gezet, hadden we misschien met heel veel pijn en moeite de 'gewone' 100-procent solvabiliteitsverklaring kunnen krijgen. De vraag is echter of dat verstandig zou zijn geweest. De RCBB geeft, vanuit haar kennis en kunde, niet voor niets het dringende advies om eens goed na te denken over de 80-20 regeling. Daarnaast heeft de kerkenraad ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst. Door nu voor onbepaalde tijd (financiële) verplichtingen aan te gaan die we net wel/net niet aankunnen, kúnnen we toekomstige generaties met problemen opzadelen. Door nu te kiezen voor 80-20, hebben we altijd de mogelijkheid om in de nabije toekomst (over 5 jaar) of in de verdere toekomst terug te gaan naar een 80-procents predikantsplaats. Een predikant die naar Herwijnen komt, weet immers dat we na 5 jaar terug kunnen gaan van een 100-procents predikantsplaats naar een 80-procent. Niet dat we dat willen, maar nogmaals, we moeten ook realistisch zijn.

Uiteraard heeft de kerkenraad nagedacht over extra bezuinigingen op andere zaken. Maar zoals we zelf en anderen al eerder hebben geconcludeerd, ziet ook de RCBB dat verder bezuinigen amper mogelijk is.
Zijn er dan geen manieren om structureel zoveel extra inkomsten te krijgen dat een solvabiliteitsverklaring voor 100 procent kan worden afgegeven? De kerkenraad denkt van niet, in elk geval niet op korte termijn. Natuurlijk zit er nog wat rek in bv de Actie Kerkbalans, wellicht in collecte-opbrengsten of bepaalde acties. Uiteraard zijn we zeer verheugd met een aantal extra giften die we de afgelopen tijd mochten ontvangen. Echt geweldig dat ook op deze manier zo wordt meegeleefd en meegedacht.

Maar alles afwegend, denkt de kerkenraad op dit moment niet dat er structureel mogelijkheden zijn om de inkomsten fors te verhogen. Neemt niet weg: wie suggesties heeft is van harte welkom. En wie weet wat de toekomst ook in dat opzicht brengt.

Een andere afweging die de kerkenraad heeft gemaakt, is dat de 80-20 regeling aan de gehéle gemeente een grote verantwoordelijkheid geeft. Een verantwoordelijkheid om de inkomsten op peil te houden bijvoorbeeld. Want ook over vijf jaar willen we die 20 procent er het liefst bij houden. We gaan er vanuit dat ook de toekomstige predikant een grote verantwoordelijkheid zal voelen om de gemeente (op) te bouwen, zodat de 80-20 regeling kan blijven bestaan; of dat we misschien zelfs wel terug kunnen naar 100 procent voor onbepaalde tijd. Uiteraard weten we dat zoiets niet (alleen) afhankelijk is van het werk van predikant, kerkenraad en gemeente, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om gezamenlijk, dus met z'n allen, onze verantwoordelijkheid te nemen.

Samengevat: de kerkenraad heeft besloten een solvabiliteitsverklaring aan te vragen op basis van 80/20 en die verklaring is door de RCBB afgegeven.
Dat houdt in dat we een predikant gaan beroepen op basis van 80 procent vast en 20 procent tijdelijk voor vijf jaar. Na vijf jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.

Welke invloed heeft dit besluit op een te beroepen predikant of proponent?
Uiteraard zal de kerkenraad in de contacten met predikanten en proponenten (kandidaten die beroepbaar zijn) uitleg en toelichting geven over de 80-20 regeling. Een predikant die naar Herwijnen komt, is in elk geval de eerste vijf jaar verzekerd van een 100-procents baan. Daarna zou het 80 procent kunnen worden, maar kan het ook 100 procent blijven.
En ja, het zou kunnen dat predikanten/proponenten die we zouden willen beroepen, niets voelen voor de 80-20 regeling en daarmee een beroep afhouden.

Maar het kan ook zijn dat predikanten/proponenten dat helemaal niet erg vinden. Bijvoorbeeld omdat er dan na vijf jaar een natuurlijk moment is om eventueel de overstap te maken naar een andere gemeente. Of omdat ze het niet erg vinden om na verloop van tijd, eventueel, een dag minder te gaan werken. Of omdat ze het als een uitdaging zien er mede voor te zorgen dat ook na vijf jaar de 20 procent uitbreiding kan blijven bestaan.

Is met het verkrijgen van de solvabiliteitsverklaring alles geregeld om te gaan beroepen?
Wel veel, nog niet alles. De kerkenraad stelt een profielschets op van de te beroepen predikant. In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 3 oktober is dat gebeurd. Wie de schets wil inzien, kan dat doen bij scriba D. van Arkel (scriba@nhkherwijnen.nl of 0418-582269).
Verder wordt een schets van de gemeente gemaakt, waarbij het vooral ook draait om feitelijke en soms zakelijke informatie; hoeveel inwoners telt het dorp, welke voorzieningen zijn er in Herwijnen en omgeving (winkels, scholen verenigingsleven etc). Aan deze schets wordt nog gewerkt.

Hoe bepaalt de kerkenraad welke predikant of proponent (een beroepbare kandidaat) wordt beroepen?
Vanuit het Mobiliteitsbureau van de landelijke kerk (ds G. van Meijeren die onlangs bij ons voorging staat aan het hoofd ervan) wordt een aantal namen aangedragen van predikanten en proponenten die geschikt zouden kunnen zijn. Dat is geheel vrijblijvend. Onder meer wordt gekeken naar de ligging van de gemeente, naar beleidsplan en profielschets.
Daarnaast wordt gemeenteleden gevraagd namen in te dienen van predikanten of proponenten die in hun ogen geschikt zijn om in Herwijnen beroepen te worden. Ook dit is vrijblijvend.
Kerkenraadsleden kunnen in de kerkenraadsvergadering namen van in hun ogen geschikte predikanten of proponenten indienen.

Wanneer kunnen gemeenteleden namen indienen van in hun ogen geschikte predikanten of proponenten om in Herwijnen te beroepen?
De kerkenraad roept gemeenteleden nu op dat te doen. Wie daarvan gebruik wil maken kan dat doen, schriftelijk en ondertekend bij scriba D. van Arkel, Molenkamp 7 in Herwijnen. Het kan ook per mail: scriba@nhkherwijnen.nl (ook dan ondertekend).
De termijn sluit zaterdag 21 oktober om 18.00 uur.

Het is vervolgens aan de kerkenraad om verdere invulling te geven aan het beroepingswerk.

Gebed
Er moeten zoveel praktische zaken geregeld worden, dat we het allerbelangrijkste bijna zouden vergeten: het beroepingswerk opdragen in ons gebed, neerleggen bij onze Vader in de hemel. We roepen u van harte op dat te doen en ook te bidden om wijsheid voor de kerkenraad.

Voor vragen over de solvabiliteitsverklaring en het beroepingswerk kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester D. de Joode (info@nhkherwijnen.nl of 0183-637092) of met scriba D. van Arkel (scriba@nhkherwijnen.nl of 0418-582269).


Activiteiten


Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269
                 

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord