" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
In het vorige kerkblad konden we nog melden dat mevrouw R. van Zandwijk- van Rijnsbergen (Molenstraat) thuisgekomen was uit het ziekenhuis. Afgelopen week moest ze helaas opnieuw worden opgenomen, onder meer vanwege benauwdheid. Het ging gelukkig snel al weer iets beter, waardoor de kans bestaat dat ze bij het uitkomen van dit kerkblad al weer thuis is. We wensen haar van harte een snel verder herstel toe.

Er zijn mensen die het door allerlei omstandigheden moeilijk hebben, maar niet bij naam worden genoemd. In ons persoonlijk gebed en in onze voorbeden als Gemeente leven we met hen mee en dragen we ze op aan onze God, die op Zijn tijd en wijze rust en uitkomst zal bieden.
Laten we als gemeente ook in praktisch opzicht omkijken naar onze zieken en naar mensen die wellicht eenzaam zijn.
 
Gedoopt
In de dienst van zondagochtend 24 november mochten twee kleine kinderen van onze gemeente gedoopt worden:
Rika Anthonia (Femke) Slingerland, de dochter van Wilco en Leny Slingerland en zusje van Myrthe. En Esmee Maria (Esmee) het Lam, de dochter van Theo en Ilse het Lam.
Prof. dr. H. van den Belt uit Woudenberg mocht de dienst leiden. 
We wensen de doopouders van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via:  pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

 

Bericht vanuit Oudega
Beste broeders en zusters in Herwijnen,

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor alle kaartjes, berichten en goede woorden in de periode van het beroep. Het maakte ons verlegen, maar vooral was het mooi om te zien hoe het beroepingswerk in de handen van de Heere werd gelegd.
Het duurt nu nog een tijdje voordat wij uw kant op komen. We verwachten hier, onder het voorbehoud van Jakobus, eerst mooie dingen. Woordverkondiging en gemeentewerk mogen in Herwijnen en in Oudega ondertussen blijven doorgaan. We zijn daarin met elkaar verbonden in de levende Christus en we hopen elkaar begin maart te ontmoeten onder Zijn Woord!
Hartelijke groet,
Esther en ds. Wilhelm Roseboom

 

Vacatures kerkenraad
De kerkenraad heeft in z'n laatste vergaderingen gesproken over de vacatures in de kerkenraad. Los van eventueel nieuwe benoemingen leek het de kerkenraad goed een avond te houden om met een groep gemeenteleden eens te praten over het ambt. Daarbij kunnen allerlei vragen aan bod komen die rond het ambt spelen. Hoe kijken we aan tegen het ambt, wat houdt het ambtswerk in, welke drempels worden wellicht ervaren, welke begeleiding is mogelijk voor beginnende ambtsdragers etc. en niet in de laatste plaats: wat valt er vanuit de Bijbel te zeggen over het ambt en het ambtswerk.

De bedoeling is een ontspannen avond te houden, om met elkaar in gesprek te gaan over het ambt, elkaar te bemoedigen, van elkaar te leren et cetera. Uiteraard in de wetenschap dat het gaat om het mede besturen van de kerkelijke gemeente, de gemeente van God. Dat maakt het daardoor ook tot een serieuze zaak.
De kerkenraad heeft een aantal persoonlijke uitnodigingen gestuurd naar mannelijke belijdende leden, waarbij ook oud-kerkenraadsleden worden betrokken. Zij kunnen wellicht uit hun eigen ervaring een bijdrage leveren aan de avond op 4 december. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, voelt u zich dan vooral niet gepasseerd maar meldt het de kerkenraad; die ziet soms ook wel eens iets over het hoofd.
Ds. Hagedoorn uit Hellouw, onze consulent, is bereid gevonden de avond mee te begeleiden.
We willen iedereen vragen het kerkenraadswerk en de invulling van de vacatures ook op te dragen in uw persoonlijk gebed.

 

Bijdrage voor kerkblad
In het vorige kerkblad zat een inlegvel met een verzoek voor een bijdrage in de kosten van het kerkblad. Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan kunt u dat uiteraard alsnog doen. We weten hoeveel mensen steeds uitkijken naar het blad en hoe fijn veel mensen het vinden via het kerkblad geïnformeerd te worden. Het maken van het kerkblad kost echter wel geld.
Het banknummer is: NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad

U kunt ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of kerkelijk werker.

 

Dankdagcollecte
Wie nog een gift wil overmaken in verband met Dankdag, kan dat doen via NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925, ten name van de Hervormde Gemeente Herwijnen. Graag onder vermelding van 'Dankdag 2019'.
Een gift meegeven aan iemand anders of in de collectezak doen, mag uiteraard ook. De tussenstand is op dit moment 2.353,90 euro.
Iedereen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Kerkbalans 2019; toezegging al omgezet in gift?
Terwijl de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 zijn begonnen, moet ook de Actie Kerkbalans 2019 worden afgerond. Nog niet alle toezeggingen die begin dit jaar zijn gedaan, zijn omgezet in concrete giften. We willen daarom vragen of u in uw administratie na zou willen gaan of u uw toezegging al hebt omgezet in een gift. Mocht u de gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand hebben:
Hervormde Gemeente Herwijnen
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2019

 

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 3-nov
                                1e coll. (vm)  €        72,90 Najaarszendingscoll. GZB
                                1e coll. (nm)  €     185,55    Red een kind
                                2e collecte    €      164,25    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €      162,35     Pastoraat en prediking

 

Woensdag 6-nov
                                1e collecte    €        73,05    Diaconie
                                2e collecte    €        69,50    Kerkrentmeesters       
                                Uitg.collecte €  2.353,90      Dankdagcollecte

 

Zondag 10-nov       1e collecte     €      122,95    Project 1027 GZB
                                2e collecte    €      119,90    Kerkrentmeesters       
                                Uitg.collecte €      126,80     Pastoraat en prediking

 

Zondag 17-nov       1e collecte     €        93,75    Diaconie
                                2e collecte    €      100,70    Kerkrentmeesters       
                                Uitg.collecte €        56,25     Onderhoudsfonds
                               Avondm.coll. €      217,55    Project 1027 GZB

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 
Het dak zit er weer op
*De kerk is uit de steigers, het dak van het fietsenhok is bevestigd.

De oplevering is geweest, de laatste kleine klusjes zijn geklaard, de steigers zijn weg en het dak zit weer op het fietsenhok. Kortom, de werkzaam-heden voor de renovatie van het dak van de kerk zitten erop. Zoals ook in het vorige kerkblad gemeld, kunnen we constateren dat alles nagenoeg volgens plan is verlopen, waarbij de overlast tot minimum beperkt is gebleven. We willen nogmaals alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. De totale balans van alle mee- en tegenvallers moet nog opgemaakt worden, wel kunnen we alvast melden dat dankzij de zelfwerkzaamheid bijna 3.400 euro is bespaard.
De tekening van het dak, in het halletje bij de ingang van de kerk, blijft nog even hangen. We zijn dankbaar dat inmiddels een flink deel van de tekening rood kleurt. Dat wil zeggen dat voor heel wat vierkante meters dak financiering (€ 27.511,07) hebben gevonden. Mede dankzij de inspanning van u allen! Hartelijk dank daarvoor.
Toch is nog een deel van de tekening van het dak nog 'wit', dat wil zeggen dat we nog een tekort hebben. Daarom zijn giften uiteraard nog steeds welkom.
De kerkrentmeesters zijn nog bezig met de afronding van een aantal subsidieverzoeken. Er zijn enkele toezeggingen gedaan, maar wel onder voorwaarden. Zo moet na afronding van de werkzaamheden een heldere (financiële) verantwoording van de renovatie wordt gegeven. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben goede hoop dat die inspanningen uiteindelijk zullen leiden tot een paar mooie subsidies. Zodra die definitief zijn, zullen we dat uiteraard melden.

Wie nog een aandeel voor het dak (á 50 euro) wil kopen: zie de formulieren bij de ingang van de kerk en op de website, nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

Goed voorbeeld?
Zo af en toe een aangename verrassing is natuurlijk voor iedereen leuk. Zelfs voor de kerkenraad. Op de avond van de kerkenraadsvergadering in november, stond in de keuken een 'doos' met een briefje. Op dat briefje de tekst 'Gebak voor het dak'. De kerkenraad wil graag de anonieme schenker (en dit geval ook bakker) hartelijk danken. We hebben het ons goed laten smaken.
Voor wie het graag wil weten:
de volgende kerkenraadsvergadering is
woensdag 11 december........

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum             Naam                                      Leeftijd Adres
10-12               W.A. van der Meijden-Kozijn   87            Waaldijk
11-12              A.C. Verploegh-van Aalsburg 96            Zworrelstraat
20-12              M. de Fockert-de Joode          86            Molenkamp

 

Zij die elders verblijven
Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.
 
Andrea van Mourik
Griendweg  
4208 AA Gorinchem
 
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede,  Eiland
4143 EN Leerdam.

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183- 637092

 

 

ACTIVITEITEN

  

Kerststerren
Vrijdag 6 december hopen vrijwilligers langs de deur te komen om kerststerren te verkopen. Ze starten 's morgens al bijtijds en ze hopen velen van u thuis te treffen. U kunt ook een kerstster van tevoren bestellen, via Marcel de Joode (06-12968877 of
 mdejoode@solcon.nl).
Wellicht dat u nog wordt benaderd om een handje te helpen, we hopen dan uiteraard op uw en jouw hulp!. Zelf opgeven mag natuurlijk ook. Dat kan bij Marcel de Joode: 06-12968877; of via mdejoode@solcon.nl

 

Zanguurtje
Op D.V. zondag 15 december zal aansluitend aan de avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

 

KERSTACTIE 2019
Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een mini-boekje en een uitnodiging voor de kerstvieringen en diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd.

Het thema van het mini-boekje van 2019 is ‘Ere zij God’. Een laagdrempelig boekje waarin wordt verteld wat Gods ‘geschenk’ inhoudt.
Dit jaar is de attentie een kerst-hanger met daarop de tekst:
‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal“.

We zouden graag gebruik maken van uw hulp bij het rondbrengen van deze kerstattentie. We hebben Herwijnen verdeeld in wijken van ongeveer 20 á 30 adressen per wijk. Vanaf zondag 1 december zal er in beide kerken een intekenlijst komen te liggen.

Wil je een wijk voor je rekening nemen dan kun je hierop je naam invullen en evt. de voorkeur voor een wijk aangeven. We zullen proberen hier rekening mee te houden maar kunnen niets garanderen.

Op zaterdag 14 december tussen 10.00-11.00 uur kun je de spullen op komen halen in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk. Het is de bedoeling dat het voor de kerst is rondgebracht.

Kunnen we ook op u/jou rekenen dit jaar? Mocht je de intekenlijst mis gelopen zijn, een telefoontje of mailtje kan altijd.
Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Alex Ruitenburg          Tel.: 0418-582439 
E-mail: alexenmarleen@live.nl

Orianne Kuyntjes        Tel.: 0418-581532 
E-mail: orianneos@hotmail.com


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.