" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Dhr. Arie v.d. Bijl, Molenkamp 60, is inmiddels geopereerd en weer thuis. Hij wacht nog op verdere uitslagen.

De kleine Jaylinn Blom, Mert 9, moest onverwacht worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het waren spannende dagen voor haar ouders en familie. Gelukkig is ze weer thuis en gaat het beter. Haar doop moest hierdoor worden uitgesteld.

Teuni Kruis, Rozenstraat 5, liet met verwondering en dankbaarheid weten dat de uitslag van de laatste scan goed was. Daardoor kon zij weer met een nieuwe kuur beginnen.

Wij denken ook aan verschillende gemeenteleden die met ziekte en zorg te maken hebben. We weten van negatieve uitslagen van gezins- of familieleden. Dat ze mogen ervaren dat de opgestane Heere meegaat, ook als de levensweg door diepe dalen gaat.

 

In Memoriam – Cornelia Jantje van de Wijngaard – van Driel
Vrijdag 23 maart is in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht, zacht en kalm overleden
Corrie van de Wijngaard – van Driel

Ze is geboren in Herwijnen, Achterweg 59 op 24 april 1928. Ze heeft haar hele leven in ons dorp gewoond. Langere tijd vooral in het veld. Ze was de oudste van het gezin Van Driel. En moest na de lagere school dus direct aan de arbeid. Op 15 februari 1951 is ze getrouwd met Roel van de Wijngaard uit Leerdam. In hun huwelijk hebben ze drie kinderen van God ontvangen: Jan, Tiny en Ada.
Als dorp en kerkelijke gemeente hebben we veel aan haar te danken. In het bijzonder voor de vele jaren dat ze actief bestuurslid was van vrouwenvereniging Ora et Labora. Voor fanfare Wilhelmina is ze lang actief geweest in het uniformfonds.

Na het overlijden van haar man Roel op 8 november 2014 werd het leven zwaarder. In mei 2015 kwam ze na een val en een ziekenhuisopname in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Langzaam werd alles minder. Totdat haar levenseinde kwam op 23 maart jl.

In de dankdienst voor haar leven hebben we stilgestaan bij de begrafenis en opstanding van Jezus n.a.v. Lukas 23: 44 – 24: 3. We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie de troost toe die de opstanding van Jezus ons wil geven. Hij is ons voorgegaan tot in de dood toe. Rook Verkaik

 

Terugblik doopdienst
In de ochtenddienst van zondag 8 april is Thijs gedoopt, zoon van Walter en Maria de Lorijn. De dienst werd geleid door ds. J. Verboom uit Gouda. Het was een indrukwekkende en bemoedigende dienst.
Als dooptekst kreeg Thijs de volgende woorden mee: “Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jakob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij”.

In de prediking kwam uitdrukkelijk het brandend houden van het vuur van het geloof aan de orde aan de hand van de geschiedenis van de Emmaüsgangers, Lukas 24: 13-35, met wie Jezus zonder dat zij het wisten samen opliep en in hun huis was. Uit deze geschiedenis kunnen we leren dat het geloof een worsteling is maar dat het hart gaat branden als de Bijbel opengaat, door Gods genade, maar dat wij zelf daartoe ook initiatief moeten nemen.
Een bemoediging voor de doopouders, en voor iedereen, is dat zij dat niet alleen hoeven te doen. Dat Jezus zich bij ons voegt, zoals Hij ook zich bij de Emmaüsgangers voegde. Jezus wil in jullie huis zijn en dan zal ons hart brandend zijn in het geloof.
Wij wensen Thijs toe dat hij zo voorspoedig mag opgroeien in het geloof.

 

Beroep op dominee Termaat
Zoals u waarschijnlijk al via de afkondigingen hebt gehoord of op de site hebt gelezen, heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 24 maart besloten een beroep uit te brengen op dominee G.A. Termaat uit Werkhoven. In eerste instantie is sprake van een zogeheten 'voornemen van beroep', waarbij gemeenteleden vijf dagen de tijd hebben om eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure in te dienen. Dat kon tot afgelopen vrijdag, 6 april. Nu geen bezwaren zijn ingediend, is het beroep op maandag 9 april officieel ingegaan.

Dominee Termaat hoopt zondagochtend 15 april voor te gaan in de dienst, aanvang 9.30 uur. Samen met zijn vrouw hoopt hij woensdag 18 april kennis te maken met Herwijnen en met onze gemeente. 's Avonds bent u van harte welkom op de gemeenteavond waar dominee Termaat en zijn vrouw aanwezig zullen zijn. Deze avond begint om 20.00 uur.

Dominee (Gijsbert) Termaat is 38 jaar en getrouwd. Samen met zijn vrouw hebben ze twee dochters; een derde kindje is op komst.
We begrijpen dat u graag iets meer wilt weten over dominee Termaat. Mogelijk hebt u al even gekeken op de website van de Hervormde Gemeente Werkhoven, waar dominee Termaat ook iets over zichzelf vertelt. Een korte samenvatting:

Dominee Termaat is op 23 augustus 1979 geboren in Putten, waar hij ook zijn jeugd doorbracht. Na het voortgezet onderwijs volgde hij eerst de HEAO (richting accountancy). Pas tegen eind van die studie kwam de roeping om dominee te worden. Dat volgde op een periode waarin steeds duidelijker voor mij werd dat er echt een God is. En dat Hij persoonlijk naar ons omkijkt. In die tijd heb ik geloofsbelijdenis gedaan en ging ik theologie studeren", aldus dominee Termaat.
In 2008 trouwde dominee Termaat met zijn vrouw Erica en gingen ze wonen in Ede.
Na afronding van de studie theologie was dominee Termaat kerkelijk werker, in Barneveld en daarna in Heteren. In november 2011 werd hij predikant van de Hervormde gemeente van Werkhoven.

Nog een laatste citaat van de site van Hervormd Werkhoven: ,,Veelzeggend in mijn werk en leven is de tekst die ik bij mijn belijdenis meekreeg: ‘Dien de HEERE met blijdschap’ (Psalm 100:2a). Jezus Christus is de grootste vreugde in mijn leven. Er is niks beter dan Hem te dienen. Als je ziet dat Jezus harten verovert van jongeren en ouderen, daar word ik blij van. Ik vind het mooi om op Hem te wijzen en om er, naar Zijn voorbeeld, te zijn voor mensen."

Dominee Termaat en zijn vrouw hebben aangegeven uiterlijk donderdag 26 april hun beslissing mee te delen aan de kerkenraad.

Voor wie hen wil bemoedigen volgen hierbij de contactgegevens:
Ds. G.A. Termaat, Herenstraat 13a, 3985 RP Werkhoven.
Tel.: 0343-551216, e-mail: dstermaat@hervormdwerkhoven.nl.

 

Belijdenis van het geloof
In de periode rond Pasen en Pinksteren doen in veel kerken mensen belijdenis van hun geloof. Het is altijd weer een indrukwekkend moment wanneer mensen in het openbaar 'ja' zeggen tegen God. Het maakt diepe indruk op de mensen zelf, maar vaak ook op familie, vrienden en bekenden. En als het goed is ook op de kerkelijke gemeente als geheel. Belijdenis doen geeft ook iets aan van de trouw die God in onze richting aan de dag legt.
In onze Gemeente doen dit jaar geen mensen openbare belijdenis van het geloof. We weten dat er mensen zijn die er wel serieus over nadenken, soms al langere tijd. Misschien is het nu een goed om de knoop door te hakken en te besluiten belijdeniscatechese te gaan volgen. Het is heel verdiepend en verrijkend om een seizoen lang intensief met elkaar rond geloofszaken bezig te zijn.
Praat er gerust eens over met iemand uit uw omgeving, met de wijkouderling of iemand anders.

Vanaf deze plaats willen we in het bijzonder Aniek van Velzen (Waaldijk) van harte feliciteren met het doen van openbare belijdenis. Wij willen u vragen haar in uw persoonlijk gebed op te dragen.
Aniek volgde het afgelopen seizoen catechese bij de Gereformeerde Kerk en hoopt daar komende zondagochtend, 15 april belijdenis te doen.
Met het doen van belijdenis nemen mensen als het ware zelf de verantwoordelijkheid van de doop, waarvoor ouders ooit kozen, over. Belijdenis doen is overigens geen eindpunt maar een startpunt, zo wordt vaak gezegd. En dat is ook zo. Het is ook geen garantie dat alles in je verdere leven goed zal gaan, dat er nooit tegenslagen zullen zijn. Maar we mogen wel weten dat God er altijd voor ons wil zijn. Dat Hij, samen met de Heere Jezus met ons mee wil en zal gaan. Een boodschap die ook afgelopen zondagochtend in de doopdienst van Thijs de Lorijn mocht klinken.

Ook Anieks ouders, Niek en Marjan, en verdere familie willen we van harte feliciteren met de belijdenis van Aniek; net als anderen die openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd of nog gaan afleggen.

 

Gerelateerde afbeeldingDe bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen weken gegaan naar:
Mevr. v.d. Meijden , Onderweg
Mevr.van Arendonk , Wilgenlaan
Mevr.Heikoop, Bloklandweg
Mevr. v.d. Linden, Zandsteeg

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                                  Leeftijd Adres
23-04   M. van der Vegt                                  88        Sluimerskamp 18

 

 

ACTIVITEITEN

  

 


Paascollecte
In de week voor Pasen zijn ongeveer gelijktijdig met het vorige kerkblad de enveloppe voor de Paascollecte ontvangen. Mocht u de acceptgirokaart nog niet hebben ingevuld: dat kan uiteraard na Pasen ook nog!
Pasen is het feest waarbij we mogen gedenken dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen! Een boodschap van hoop en verwachting. Vanuit die geweldige boodschap is Pasen een mooie gelegenheid voor een gift aan de plaatselijke gemeente, waarmee de blijde boodschap van het evangelie verder uitgedragen kan worden.

 

Kerkbalans 2018 ;'Geef voor je kerk'.
De  tussenstand van de Actie Kerkbalans is inmiddels € 59.381,24.

Wie een gift wil overmaken kan dat doen via:
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2018

 

Subsidie bezinning
Dankbaar zijn we dat we als kerkelijke gemeente een subsidie van € 10.000 mochten ontvangen van de Maatschappij van Welstand, als financiële bijdrage in de kosten die zijn (inmiddels waren) gemaakt voor de bezinning op Liturgie en eredienst, in het seizoen 2016-2017.
We willen de Maatschappij van Welstand ook vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor deze subsidie en de ondersteuning die vanuit deze organisatie voor bijzondere projecten in kerkelijke gemeenten wordt verstrekt.

 

Benefietconcert voor jubilerend PDC de Herberg
Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Gorinchem op 14 april 2018 en uitgevoerd worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden.
Naast de genoemde koren leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker, orgel en Martin Zonnenberg, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 14 april naar Gorinchem te komen.
Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.

 

Kring Groeien in geloof
Deze keer houden we de kring op maandagavond 16 april. Deze datum kwam bij de deelnemers het beste uit. We starten om 20.00 uur. Wees welkom.

We openen de Bijbel bij Lucas 9: 57-62. In dit gedeelte worden we opgeroepen om

Jezus te volgen, maar worden we ook gewaarschuwd voor de consequenties. We willen ons vanavond in deze consequenties verdiepen en hopen te leren Jezus te volgen op Zijn manier en niet op onze manier.         

Rook Verkaik

 

GZB mannenreis naar Albanië
Van vrijdag 27 april t/m zaterdag 5 mei hoop ik met een mannenreis van de GZB naar Albanië te gaan. We gaan daar verschillende projecten van de GZB bezoeken, o.a. een gemeentestichtingsproject in het dorpje Mushqeta. Verder bezoeken we één van de gevangenissen waar pastoraal werk verricht wordt. Je zou het niet verwachten, maar in bijna elke gevangenis is een bijbelstudiegroep. Vanuit de kerken wordt hulp geboden aan gevangenen en hun families. We bezoeken ook een project voor medisch werk en onderwijs.

Als deelnemers sponseren we een project voor de bouw/renovatie van een kerkcentrum annex multifunctioneel centrum van de SFI in de hoofdstad Tirana. Dit kerkcentrum wordt gebruikt door kerkbezoekers uit de wijk rondom de SFI en het centrum van de stad.
De diaconie heeft hieraan al een mooie bijdrage geleverd, maar als u er persoonlijk aan wil bijdragen kan dat op het nummer van de GZB:
NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. ‘Sponsorgeld mannenreis Albanië – Rook Verkaik.’ Ook graag mijn naam vermelden zodat ze kunnen registreren via wie de bijdrage is ontvangen.
Tijdens de reis houden we een blog bij, zodat u ons op de voet kunt volgen: https://gzbexperience.nl/blogs/. We hopen op goede ontmoetingen en dat onze reis bij kan dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.      

Rook Verkaik

 

 

 

 

 

 

Classis Bommel van de Protestantse Kerk in Nederland
AVONDGEBED
Dinsdag 24 april a.s., aanvang 20.00 uur.
Hervormde Centrumkerk, Kerkstraat 38, Geldermalsen.

De classis Bommel houdt op dinsdagavond 24 april a.s. haar laatste bijeenkomst. Per 1 mei a.s. krijgt een reorganisatie van de classicale structuur bij de Protestantse Kerk haar beslag, waarbij de huidige 75 kleinere classes overgaan naar 11 grotere classes. De huidige classes blijven onder de naam "ringen" voortleven als ontmoetingsplaats van gemeenten.
Deze laatste bijeenkomst van de classis Bommel "oude stijl" zal het karakter hebben van een avondgebed in de vorm van een evensong in de Anglicaanse traditie. Deze evensongs hebben het karakter van een ingetogen viering, ingebed in stijlvolle (koor)muziek.
Medewerking aan het avondgebed zal worden verleend door het VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE onder leiding van dr. Hanna Rijken.
Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, promoveerde eind vorig jaar aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam op een onderzoek over de opkomst van de evensongs in Nederland. Op 1 juli 2017 heeft zij een aanstelling als predikant gekregen met als bijzondere opdracht het verzorgen van choral evensongs in de Utrechtse monumentale binnenstadskerken. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Hanna is oprichter van het Vocaal Theologen Ensemble en artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht.                                                               
Het breed moderamen van de classis Bommel hoopt met deze viering op een passende manier de transitie van de classis Bommel te markeren. 
Naast de afgevaardigden en kerkenraadsleden zijn ook gemeenteleden en andere belangstellenden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze bijzondere viering.           

Lege flessenactie
De flessenactie waarbij geld wordt opgehaald voor familie ‘t Hart heeft tot nu toe 149,00 opgebracht. Een mooi bedrag.
Flessen kunnen tot vrijdag 20 april ingeleverd worden bij:
      -     Wietske van Mourik, Breede Kampen 14

  • Marco van Zante, Seringenhof 15
  • Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32
  • Peter Hobo, Achterweg 83
  • Kerkplein, Waaldijk 137

 

Fijn als we met elkaar een mooi bedrag kunnen ophalen voor het werk van familie t Hart in Rwanda.
Alvast hartelijk dank!

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord