" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Marleen Ruitenburg (Kolstraat) heeft een ongelukkige val gemaakt waardoor ze haar bovenarm heeft gebroken. Bij nader inzien bleek een operatie noodzakelijk. Die is vorige week uitgevoerd. De operatie is geslaagd, Marleen is weer thuis maar moet nog wel verder herstellen.
In het ziekenhuis in Nieuwegein is vorige week opgenomen de heer P. van der Meijden (Meidoornlaan). Even zag het ernaar uit dat hij wellicht vrij snel weer naar huis mocht, maar zijn gezondheid liet dat toch niet toe.
Tegenslag ook voor mevrouw Jo van Os (Haaften). Er was goede hoop dat ze eind vorige week na een lang verblijf in ziekenhuis en in Het Gasthuis naar huis mocht, maar de artsen vonden het gezien haar situatie toch niet verantwoord. Een teleurstelling voor haar en zeker ook voor haar man Frans.

Verder denken we aan onder andere aan Nel Hijkoop, die de afgelopen tijd opnieuw tegenslagen en zorgen kende en enkele onderzoeken onderging. Het is afwachten hoe het verder gaat.
Uiteraard zijn er ook zieken die we niet bij naam noemen. We denken dan aan de lichamelijk zieken, aan mensen die onderzoeken ondergaan en wachten op uitslagen; maar ook aan mensen in psychische nood, aan mensen die tegen hun grenzen aanlopen, soms met zichzelf in de knoop kunnen zitten of eenzaam zijn.

We bidden voor herstel voor iedereen die dat nodig heeft. En we bidden iedereen Gods nabijheid en troost toe. Dat een ieder mag ontvangen wat hij of zij in de persoonlijke omstandigheden nodig heeft. We mogen ons vasthouden aan wat de Bijbel ons zegt: Wie zoekt zál vinden, wie bidt zál gegeven worden. Ook al zien of ervaren we dat misschien lang niet altijd, ook al blijven er vragen en zorgen, ook al is de weg soms lang en al gaat het niet zoals wij willen. De Bijbel zegt: ,,Wees vastberaden en standvastig, laat u door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar u ook gaat, de HEER, uw God, staat u bij."
 
In memoriam
Op de leeftijd van 91 jaar is overleden op maandag 3 februari Johanna  Maria Pieternella van Zomeren-van Zomeren, sinds 14 oktober 2013 weduwe van Willem van Zomeren, laatst gewoond hebbende Kolstraat.
Enkele keren mocht ik haar bezoeken in haar eigen huisje aan de Kolstraat. Wat had Marie het daar naar haar zin. Alles had daarin een plekje, maar voor haar was alles nog helder en duidelijk. Zo vertelde ze veelal ook over haar man en zijn activiteiten terwijl zij meer thuis was. Maar voor alles heel dankbaar. Zeker voor de zorg die er altijd was van Jannie en Mariëlle. En tante, zoals ze vaak werd genoemd, was van invloed, ook in de opvoeding! Je kon haar van alles vertellen, maar tante had toch vaak het laatste woord en wist vaak op komische wijze haar gelijk duidelijk te maken. Verrassend was in de gesprekken de liederen die zij had gehoord. Voor alles was er tijd om te luisteren en te kijken naar het programma “Nederland Zingt”. En aan de hand van dit programma hebben we uiteindelijk ook een keuze gemaakt in de liederen die zijn gezongen en zijn gehoord voor haar begrafenis , vrijdag 7 februari, in Herwijnen. Vanuit Psalm 23, de Heere is mijn herder, mochten we troost en houvast vinden voor de tijd nu en voor de tijd die komt.  Velen zullen haar missen en daarom bidden wij voor allen die haar gekend hebben veel kracht en sterkte toe voor de toekomst.
R.W. Baas
Pastoraal werker


Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via:  pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

 

Verkiezing ambtsdragers
Zoals eerder afgekondigd, heeft de heer C. de Jong (Vuren) bedankt voor zijn benoeming tot ouderling. We bidden de heer De Jong van harte toe dat hij rust mag vinden op zijn besluit en willen de gemeente vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.
De kerkenraad beraadt zich op de verdere invulling van de vacature ouderling.

In de ochtenddienst van zondag 22 maart hopen we diaken A. van der Meijden te bevestigen in het ambt van ouderling. Nu Van der Meijden ouderling wordt, is een vacature diaken ontstaan. Vanuit de gemeente zijn geen namen ingediend voor de invulling ervan, waardoor de kerkenraad de mogelijkheid had iemand rechtstreeks te benoemen.
Zodoende heeft de kerkenraad besloten de heer A.J.W. Boote (Arkel) te benoemen in het ambt van diaken. De heer Boote heeft zijn benoeming in beraad tot uiterlijk zaterdag 29 februari. We bidden hem van harte Gods nabijheid en wijsheid toe in het nemen van een besluit. We vragen de gemeente biddend om hem en het ambtswerk heen te staan.

 

Toeleven naar 1 maart
D.V. zondag 1 maart mag dominee Roseboom aan onze gemeente worden verbonden als predikant. Dat zal gebeuren in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur), die wordt geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren. De intrededienst waarin dominee Roseboom voor het eerst voorgaat als predikant van onze gemeente begint om 15.00 uur. Twee feestelijke diensten, waarvoor u als gemeente uiteraard van harte bent uitgenodigd! De komende tijd worden de laatste puntjes op de i gezet wat betreft de voorbereidingen.
Zoals eerder gemeld nemen dominee en mevrouw Roseboom zondag 23 februari afscheid in Oudega. Dinsdag 25 februari hopen ze in Herwijnen te arriveren. Zondag 8 februari mocht de kleine Boaz in Oudega worden gedoopt. We willen zijn ouders daarmee ook vanaf deze plaats hartelijk feliciteren. Dat Boaz mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders en tot eer van God.
Op 1 maart zal het in beide diensten naar verwachting wat drukker zijn dan normaal, vanwege genodigden en andere gasten. Maar dat is voor de eigen gemeente uiteraard geen reden om thuis te blijven op deze feestelijke zondag. En mocht het erg druk worden: als we allemaal een beetje inschikken in de bank, moet dat vast lukken.
Mocht het weer het toelaten, dan willen we mensen vragen wellicht met elkaar mee te rijden, of op de fiets dan wel lopend te komen. Maar ook dat komt vast goed.
Om alles organisatorisch in goede banen te leiden is er die zondag zowel na de ochtenddienst als na de middagdienst alleen koffiedrinken voor genodigden en gasten die van ver komen. We rekenen daarbij op uw begrip.
De precieze gang van zaken rond feliciteren et cetera wordt op 1 maart via de afkondigingen bekendgemaakt. Behalve 's morgens houden we ook 's middags voor de kinderen die dat willen zondagsschool, in het kerkelijk centrum.

Ook tijdens de middagdienst is er kinderoppas, op de gebruikelijke plaats in de School met de Bijbel/het kinderdagverblijf, vanaf een half uur voor aanvang van de dienst.
In beide diensten maken we gebruik van een gedrukte liturgie.
Mocht u vragen hebben: stel ze gerust aan een van de kerkenraadsleden.

 

Gedrukte liturgieën in kerkdienst
De laatste tijd kwamen met enige regelmaat vragen over het gebruik van gedrukte liturgieën in bijzondere diensten. Soms waren dat (nagenoeg) volledige liturgieën, soms slechts een A4-tje met alleen de hoofdlijnen.
De kerkenraad heeft besloten in principe alleen nog gedrukte liturgieën te maken voor doopdiensten, belijdenisdiensten; opening en sluiting winterwerk, themadiensten. Het gaat dan om 'volledige' liturgieën, met daarin de teksten van de te zingen psalmen en liederen en ook de gedeelten uit de Bijbel die worden gelezen. Wie graag zingt aan de hand van noten, kan uiteraard zelf een bundel meenemen of bij de ingang van de kerk een exemplaar pakken.
In de andere bijzondere diensten (dus ook met Kerst en Pasen) zullen dan geen gedrukte liturgieën meer worden gebruikt.

 

Schoonmaak kerk: dank!

Wat is het dan toch fijn als op maandag 3 en dinsdag 4 februari een flinke groep

gemeenteleden bij de kerk op de stoep staat om de handen uit de mouwen te steken bij de schoonmaak van de kerk. Mannen, vrouwen, soms wat jonger, soms al een (klein beetje) ouder: met vereende krachten en in en goede sfeer is veel werk verzet. Allen heel erg bedankt!

 

Verplaatsing keuken
De werkzaamheden voor de plaatsing van een keukenblok in de tuinkamer naderen de afrondende fase. We gaan er vanuit dat voor 1 maart alles klaar is, of in elk zover dat we die dag de nieuwe keuken al kunnen gebruiken. Alle klussers die al bezig zijn geweest, nog bezig zijn, of nog aan de slag gaan: heel erg bedankt!

 

Werkzaamheden in de pastorie
Nu dominee en mevrouw Roseboom volgende week de pastorie gaan betrekken, willen we graag alle vrijwilligers die de afgelopen vacaturetijd in en rond de pastorie en de kerk actief zijn geweest heel erg hartelijk bedanken voor hun inzet. Van behangscheurders, tot timmermannen, van schoonmaakster en schoonmakers tot plinten- en tochtstripplakkers, van tegelzetters tot wc-vernieuwers, van kitters tot electriciëns, van gordijnenwassers tot koekvoorzieners, van hogedrukspuiters tot ramenzemers. En iedereen die we nog vergeten zijn. Geweldig om te ervaren dat zoveel mensen iets hebben willen doen! Ook dat is onderdeel-zijn van een gemeente.

 

Het dak zit er weer op
Wie regelmatig een blik werpt op het 'ingekleurde dak' in het halletje van de kerk is het al opgevallen: ook de laatste toegezegde subsidie voor de renovatie van het dak is binnen.
Het gaat om een bedrag van € 25.000, beschikbaar gesteld door het Steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We willen de mensen achter dit fonds uiteraard van harte bedanken voor de bijdrage!
Uit dit fonds worden allerlei uiteenlopende projecten in gemeenten ondersteund. Het fonds wordt voor een belangrijk deel gevuld met de bijdragen uit de Solidariteitsbijdrage van doop- en belijdende leden. De wat oudere gemeenteleden herkennen de oude naam nog wel: de Generale Kas.
Met deze bijdrage is het financiële gat dat we wilden dichten ook daadwerkelijk gedicht. Daar mogen we met z'n allen dankbaar voor zijn en ook wel een beetje trots. Uiteraard blijft onderhoud aan kerk en pastorie ook de komende jaren het nodige geld kosten, maar de financiële actie rond het dak sluiten we nu af.
Wie nog een financiële bijdrage wil leveren aan het onderhoud: dat mag uiteraard. Zie daarvoor de website van de kerk: nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, of via  email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

Kerkbalans 2020; prachtige nieuwe start!
In het vorige kerkblad spraken we over de Actie Kerkbalans als een 'spannende periode'. We schreven echter ook over het 'vertrouwen' dat bestond dat we er met z'n allen de schouders onder zouden zetten.
Inmiddels mogen we vaststellen dat het vertrouwen niet is beschaamd! Na de eerste telling mochten we al een bedrag van € 59.489,90 afkondigen, een tussenstand die al bijna gelijk was aan de totaalopbrengst over 2019. Inmiddels is die tussenstand opgelopen tot € 61.000. Kortom, we zijn hard op weg naar ons doel van € 62.500! En we zijn er vast van overtuigd dat we dat gaan halen.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige resultaat, heel hartelijk bedankt. Wie nog een bijdrage wil leveren en daar wellicht een richtlijn voor wil gebruiken:
De slogan is 'geef volgens de tabel, dan redden we het wel'.
Hieronder de door ons gebruikte tabel als richtlijn.

De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen             Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                            € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer         3,0%                           € 900 of meer

Een bedrag overmaken voor de Actie Kerkbalans kan via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2020

Het college van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 26-jan
                                1e collecte    €     106,25    Dorcas
                                2e collecte    €      104,00    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €      122,40     Onderhoudsfonds

Zondag 2-feb          1e collecte     €      129,80    Project 1027
                                2e collecte    €      110,80    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      132,05     Pastoraat en prediking

Zondag 9-feb          1e collecte     €        79,15    Diaconie
                                2e collecte    €        81,20    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        84,50     Onderhoudsfonds
                               Avondm.coll. €      219,65    IZB Impact

De heer R. Baas ontving € 20,00, € 15,00 en 2 x € 10,00; voor de kerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

 

Datum             Naam                                      Leeftijd Adres
25-02               P. Bal                                      85        Molenstraat
08-03               C.D. van Eck-Dordmond         85        Biermanlaan
09-03               H. Kozijn-van Weelden            88        Molenkamp

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183- 637092

 

Uitnodiging

 

Toelichting voorjaarszendingscollecte

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.