" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Voor zover bekend liggen er momenteel geen gemeenteleden in een ziekenhuis.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat er in onze gemeente geen zorgen zijn. Afgelopen week is er in ons dorp verdriet gekomen omdat geliefden overleden. Er kan verdriet en gemis zijn van langer geleden.
We weten dat er gemeenteleden zijn die het geestelijk moeilijk hebben. Anderen maken zich zorgen omdat men op uitslagen moet wachten of dat na een operatie het herstel langzamer gaat dan gehoopt of misschien wel helemaal uit blijft. Er is ziekte waarvan men, naar de mens gesproken, weet niet meer te zullen herstellen.
Zo heeft bijna ieder mens wel iets dat hem of haar in meer of mindere mate bezighoudt.
Laten we, ook al weten we geen namen, voor elkaar bidden.
Er is er Eén die van onze zorgen af weet.  Ga tot Hem met al uw zorgen en noden.  

 

Afbeeldingsresultaat voor bloemenguirlandeBloemengroet 
De bloemengroet is afgelopen weken gegaan naar:
Doopouders Pippel                 Meikampgraaf
Doopouders Blom                   Mert
---------------------Mw. Riek van Arendonk          Achterweg

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij: ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267 of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269, of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid. Mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum Naam                                                  Leeftijd Adres
16-06   G. Struijk-Kooiman                              87        Waaldijk
26-06   J. van Arkel-van Driel                          86        Zworrelstraat
29-06   J.M.P. van Zomeren-van Zomeren      90        Kolstraat
Afbeeldingsresultaat voor bloemenguirlande

 

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269

 

Verslag gemeenteavond
Op 6 juni is een gemeenteavond gehouden. Er waren 45 personen aanwezig op deze avond. Enkele gemeenteleden hebben zich tevoren afgemeld i.v.m. andere verplichtingen.
De gemeente werd over een aantal onderwerpen geïnformeerd en gehoord.
Ds. Hagedoorn verzorgde de opening. Er werd gezongen uit Weerklank Psalm 27:1. Daarna werd gebeden en volgde het lezen uit Efeze 6. Ds. Hagedoorn verzorgde daarbij een overdenking. Het ging over de wapenrusting. Wij moeten ons toerusten tegen de vijanden die ons belagen. De eerste vraag is waar verwachten wij het van? En vervolgens komt de wapenrusting. Die wordt door God gegeven, de waarheid, integer zijn. De vijand wil door leugen ons in diskrediet brengen. Geloofwaardig zijn en dat kunnen we doen door te vertrouwen op de God van het Verbond, die altijd trouw blijft.

Vervolgens werd een terugblik gegeven over het beroepingswerk zoals dat is verlopen en een stand van zaken voor nu. Na het bedanken van ds. Termaat is een nieuwe lijst van mogelijke geschikte personen ontvangen van het mobiliteitsbureau. Ook vanuit de gemeente en de kerkenraad zijn namen aangedragen. Op dit moment is de kerkenraad preken van twee personen via internet aan het beluisteren. Binnenkort zal besproken of zij zullen worden benaderd voor een gesprek.
Belangrijk is de balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. En dat valt niet altijd mee. Zodra er wat concreets is te melden zal dat via de bekende kanalen worden gedaan.

Door het in werking treden van nieuwe privacyregels dient de kerk ook maatregelen en voorzieningen te treffen. Hierover werd het een en ander uitgelegd en toegelicht.
In het vorige kerkblad is hierover al het een en ander gepubliceerd. Ook op de website is informatie hierover te vinden. De kerkenraad is zich terdege bewust dat met de privacy van gemeenteleden zorgvuldig omgegaan moet worden. De kerkenraad heeft een privacyregeling vastgesteld en er zijn afspraken gemaakt over hoe er wordt omgegaan met het noemen van namen etc. van gemeenteleden bij afkondigingen, in kerkblad en website.

Twee jaar geleden is de zondagsschool gestopt met het laten leren van versjes door de kinderen. De animo hiervoor was tot het nulpunt gedaald. Ook het stimuleren van de kinderen door de ouders werd steeds minder. De Zondagsschool en de kerkenraad zijn hierover een gesprek aangegaan. Er is een avond gehouden speciaal voor ouders van jonge kinderen om hierover te spreken.  Sinds kort is de aanvangspalm het lied dat de kinderen op de zondagsschool leren. Op deze wijze hopen we dat de kinderen de psalmversjes leren en onthouden.

Op 3 september 2017 is gestart met het zingen uit Weerklank. Tijdens de gemeenteavond in juni 2017 is toegezegd in maart 2018 te evalueren. Vanwege het beroepingswerk is dat juni geworden.
De kerkenraad heeft geëvalueerd en heeft een voorgenomen besluit genomen nl.: het komende half jaar de huidige situatie te laten zoals het nu is. Dat wil zeggen, het aanvangslied is een Psalm uit Weerklank, na Votum en Groet een Psalm uit Weerklank en een Lied uit Weerklank en de overige Psalmen uit 1773. Samen met de leden van de klankbordgroep heeft de kerkenraad hierover nagedacht. De klankbordgroep kon zich in dit voornemen vinden. Deze avond werd de gemeente gehoord over dit voornemen. Uit de reacties bleek dat er personen zijn die Weerklank direct helemaal willen invoeren, andere personen die willen niet verder gaan dan nu en anderen willen niet stilstaan maar zorgvuldig verder gaan. Vragen werden zoveel als mogelijk beantwoord door de kerkenraad. Enkele opmerkingen worden door de kerkenraad meegenomen in het vervolg.
De kerkenraad zal in een volgende kerkenraadsvergadering een definitief besluit nemen.

Voorzitter Ruitenburg besluit de vergadering met een oproep om als gemeente samenbindend voort te blijven gaan. We snakken allemaal naar een eigen predikant. Maar die kan het niet alleen, ook dan zal de gemeente betrokken en eensgezind moeten blijven.

De avond werd besloten met het zingen van Psalm 119: 44 en 51 en gebed.

 

Nieuwe classis van start
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost.
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant.
Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.

ACTIVITEITEN

  

 


Uitzendingen verzoekplatenprogramma
De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal plaatsvinden op D.V. woensdag 20 juni a.s. om 18.30 uur.
Afbeeldingsresultaat voor plaatje verzoekplaten
Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).

 

Midzomerconcertarrangement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zaterdag 7 juli 2018
Op zaterdag 7 juli a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Dit arrangement komt in de plaats van het voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag 17 maart j.l., maar toen niet door kon gaan vanwege de brand, waarbij

het Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het moest worden afgeblazen.

We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8 km.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit -  fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u in een sfeervol (licht-)klassiek concert, op prachtige muziek van onder meer Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn. 
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl
of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
cid:B918F954-0AEC-4266-B5F4-2A40E4B1053CHet concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek

 

Project Daycare House Kibera, in Kenia
In de sloppenwijken van Kibera, vlakbij Nairobi, hoofdstad van het Afrikaanse land Kenia, leven meer dan 750.000 mensen. Deze mensen, en kinderen, leven in grote armoede. De meest jonge kinderen leven in slechte omstandigheden die ook van invloed zullen zijn op hun latere ontplooiing.
Willem en Ina Terpstra, hebben zich, via de hulporganisatie GAIN, het lot van deze kinderen aangetrokken. Het doel van het project is het doorbreken van de cirkel van armoede middels het assisteren in de bouw van en op korte termijn (max 3 jaar) bij te dragen aan de lopende kosten van een gemeenschapscentrum, een dagopvang voor kinderen. In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) centraal.
Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de gezondheid ten goede komt. Er komt geld beschikbaar voor de inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Het doel is ook om jonge moeders te ondersteunen in geestelijk opzicht en praktische zaken.
Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang zodat de ouders zien dat de toekomstkansen voor de kinderen veel beter wordt.
De gezamenlijke diaconieën uit Herwijnen zullen dit project komende 3 jaar steunen, ook de school met de Bijbel ondersteunt dit project voor 1 jaar mee.

Samen-(op)-komen voor kinderopvang in Kenia
Wat:              Een gezellig avond met verschillende gerechten, drinken,
                     veiling en activiteiten van en voor ouderen en kinderen.
Wanneer:     Vrijdag 28 september 2018 om 18:00 uur
Waar:            Grote zaal schoolgebouw aan de achterweg in Herwijnen

Hoe kunt u helpen:

  • Door allemaal te komen en met elkaar te genieten van een gezellige avond met alles wat u krijgt voorgeschoteld.
  • U kunt helpen door u talenten of spullen aan te bieden. Dus hebt u nog mooie bijzondere spullen, schilderij e.d. of wilt u een taart bakken die verkocht kan worden.
  • Daarnaast doen we een beroep om ook uw talent te mogen veilen op deze avond. Hierbij kunt u denken aan verzorgen van een diertje, fiets- of tuinonderhoud, autowassen of misschien hebt u nog wel iets beters.
  • Kortom op diverse manieren is uw bijdrage van harte welkom, neem contact met ons op.  per mail :
  • diaconie@nhkherwijnen.nl   of  diaconie@gkherwijnen.nl

Gezamenlijke diaconieën en School met de Bijbel in Herwijnen


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord