" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mevrouw Sijke van der Meijden (Kolstraat) is na haar revalidatie in Het Gasthuis weer thuis, waar ze verder mag herstellen.
Mevrouw Aag van Velzen - Maclean (Biermanlaan) is opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem.

De heer Maarten van Zante (woon- en zorgcentrum Avondlicht) is in verband met een kleine ingreep een dag opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis. Hij is weer thuis.

We leven mee met allen die ziek zijn of moeilijke tijden doormaken, ook als zij niet bij naam zijn genoemd. Soms lijden mensen in stilte, of is er spanning rond onderzoeken en naderende operaties; of maken mensen zich zorgen over zichzelf hun situatie of over anderen. We bidden hen allen de rust van onze God toe.
Laten we als gemeente ook omkijken naar onze zieken en naar mensen die wellicht eenzaam zijn.

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via:  pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

 

Geboorte
Theo en Ilse ‘t Lam (Leuvense Kweldijk, Vuren) werden op zondag 27 september verblijd met de geboorte van een dochter, Esmee Maria. 'Waardevol, Wonder, Zo rijk en Bijzonder' vermeldt het geboortekaartje waarmee ze dankbaar en blij de geboorte van Esmee melden. Die paar woorden zeggen eigenlijk alles over het nieuwe leven dat ze mochten ontvangen uit de hand van onze God. We feliciteren Theo en Ilse ook vanaf deze plaats van harte met de geboorte van Esmee en hopen dat ze voorspoedig op mag groeien. We wensen Theo en Ilse daarbij alle goeds en wijsheid toe en vooral Gods onmisbare zegen.

 

Doopaangifte
Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen daartoe contact opnemen met de scriba, Dik de Joode. Dat kan tot uiterlijk zaterdag 26 oktober. Telefoon: 0183-637092 // 06-20047902; of via de mail: scriba@nhkherwijnen.nl

 

Doopdienst
Zondagochtend 6 oktober mochten Sanne en Lisa de Lorijn worden gedoopt, de tweeling van Walter en Maria de Lorijn en de zusjes van Thijs. Dominee A. Stijf uit Ede leidde de dienst. In de dienst stond centraal de tekst 'Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan'. Een tekst die ons oproept om naar Jezus te gaan zoals een kind naar zijn of haar ouders gaat: met uitgestoken en lege handen. Zoals ook de oproep klonk om als Gemeente om onze kinderen heen te staan, ook als het gaat om de geloofsopvoeding.

 

Beroepingswerk
Toch nog een beetje onverwacht (ds. Roseboom had immers nog een paar dagen de tijd om een beslissing te nemen) maar niet minder verheugend, mochten we zondagochtend 6 oktober afkondigen dat ds. Roseboom uit Oudega het beroep dat we als Gemeente op hem hadden uitgebracht, heeft aangenomen. Geweldig nieuws uiteraard, waar we erg dankbaar voor mogen zijn: na een flinke periode van vacant zijn mogen we weer uitzien naar een nieuwe herder en leraar. Dank bovenal aan onze Heere God, die voor ds. en mevrouw Roseboom de weg naar Herwijnen opende, iets wat zij ook ervaren als een stuk leiding.
Over zaken als datum van verhuizing en dienst van bevestiging en intrede kunnen we nog niets melden, maar zodra dat wel kan zullen we dat uiteraard doen.

 

Kringwerk
Inmiddels hebben wij als Bijbelgesprekskring verder gelezen uit de Jacobus brief. Aan de hand van het boekje “Geloven en doen” van Cock Kroon, lezen en bespreken wij de vragen. De eerst volgende avonden zijn D.V. maandag 4 november, 18 november en 9 december.
De Kring Groeien in geloof komt op maandagavond bijeen en wij bespreken de verschillende gelijkenissen aan de hand van het boekje “Adembenemend” van Bernard Reitsma. De eerst volgende avonden zijn D.V. maandag 21 oktober, 11 november, 2 december en 6 januari 2020.
Hebt u de data al aangegeven op uw kalender? En mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, u kunt gerust aanschuiven.

Iedereen hartelijk welkom!
Ruud Baas

HGJB-thema avond voor ‘jonge’ ouders: ontvangen en doorgeven

Op dinsdagavond 29 oktober hopen we weer een HGJB-thema avond voor ‘jonge’ ouders te houden. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
 
De avond staat ook dit jaar in het teken van jeugd en kerk; het thema is deze keer ontvangen en doorgeven.
 
Op deze avond willen we graag met jullie van gedachten wisselen over hoe we het geloof door kunnen geven aan onze kinderen. Het is enorm belangrijk dat kinderen het geloof van ons leren en zien wat het geloof voor ons betekent; al die dingen gaan helaas niet vanzelf.
Lukt het ons werkelijk om ons geloof over te dragen op onze kinderen, te midden van de dagelijkse sleur van werk en gezin? Hoe kun je midden in een wereldse (seculiere), turbulente samenleving het geloof doorgeven aan de volgende generatie?
 
Hoe bereiken we dit, wat is de verantwoordelijkheid van ons als ouders en wat is de rol van anderen en van de kerkelijke gemeente?
Graag willen we hierover met elkaar  in gesprek, onder begeleiding van Leantine Dekker, medewerkster van de HGJB.
Op deze interactieve avond hopen we op een open en ongedwongen manier met elkaar in gesprek te gaan.
 
Noteer dus alvast in je agenda en regel (indien nodig) alvast de oppas: dinsdag 29 oktober om 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
 
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Peter Hobo, jeugdouderling
phobo73@outlook.com

Uitnodiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 november 16:30u Themadienst voor jong en oud
Zondag 3 november is er een themadienst voor jong en oud.
Deze dienst met als thema "Doe dingen waar je hart van gaat zingen!" start om 16.30u en zal ongeveer 1 uur duren. Er zal veel muziek zijn, een lach en natuurlijk stof om over na te denken.
Na de dienst kunnen we met elkaar daarover verder praten, samen zijn onder het genot van lekker eten, o.a. broodjes en soep.
Aan de kleinsten is ook gedacht, er zal crèche voor ze zijn in de tuinkamer van het kerkelijk centrum.
Ook van lekker eten met leuke mensen en goede gesprekken kan je hart gaan zingen. Kom dus ook, iedereen is uitgenodigd!

Tot ziens!
Commissie Themadienst

6 november Dankdag en dankdagcollecte
Woensdag 6 november is het weer Dankdag. Met 's morgens om 10.45 uur een schooldienst in de hervormde kerk, die geleid zal worden door ds. J. Hogenhout (Meteren/Est). En 's avonds om 19.30 uur een dienst, waarin proponent A.N.J. Scheer (Huizen) hoopt voor te gaan.
Dankdag is bij uitstek een moment om nog eens extra stil te staan bij al het goede dat we mogen ontvangen en dat ons 'overkomt'. Vaak vinden we alles heel gewoon, maar het is goed om te beseffen van Wie we al dat goede mogen ontvangen. In ons persoonlijk leven zijn altijd dingen waarvoor we mogen danken, maar dat geldt ook voor onze gezinnen, families en voor ons als kerkelijke gemeente.
Op Dankdag mogen we iets van onze dank ook laten blijken in de speciale dankdagcollecte, die we in de dienst (uitgangscollecte) houden. Zakjes voor die collecte treft u aan bij dit kerkblad. Een gift meegeven aan iemand anders, of direct een gift overmaken kan uiteraard ook: via NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925 Graag onder vermelding van 'Dankdag 2019'.

 

Bedankt!
Beste lezers,
Beter laat dan nooit... Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de felicitaties en kado’s die we hebben mogen ontvangen op onze trouwdag 14 juni 2019. Het was een onvergetelijke en fantastische dag!

Groeten, Niels en Anniek Koppejan

Aanvangstijd kerkdiensten
In het overzicht van de kerkdiensten in het vorige kerkblad stond per abuis dat de ochtenddiensten weer beginnen om 10.00 uur. Dat is echter pas vanaf november. Tot die tijd beginnen de morgendiensten dus om 9.30 uur.

Jarigen in de gemeente
Door allerlei omstandigheden is deze rubriek een aantal keren niet verschenen in het kerkblad. Daardoor is een aantal verjaardagen niet gemeld. Onze excuses daarvoor. Hierbij alsnog de verjaardagen van de 85-jarigen van de afgelopen periode, plus de verjaardagen van de komende weken.
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                                  Leeftijd Adres           
03-07   J. van Olphen                                     89        Sluimerskamp
23-07   J. Kornet-Loef                                    92        W.A. straat
27-07   M.G.M. de Fockert-van Arendonk       87        Kolstraat
23-08   G. Duizer-Dame                                  94        Nieuwe Steeg
24-08   A.F.A. Kaldenberg-Spijker                  85        Waaldijk
21-09   H. Boon-Vos                                       95        Biermanlaan
30-09   A.W. Bambacht-Brugman                    91        Sluimerskamp
04-10   A. van Boggelen-Pippel                      92        Meerenburg
09-10   E.M. Helmich-Quakernaat                   89        Zworrelstraat
19-10   G. van Eeuwijk-van der Leij                87        Meerenburg
21-10   G.A. Bergakker                                    85        Kolstraat
27-10   W.C. van Driel-van Gelder                  96        Sluimerskamp

 

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 22-sept
                                1e collecte    €      169,25    Plaatselijk jeugdwerk
                                2e collecte    €      139,85    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      156,25     Pastoraat en prediking

Zondag 29-sept      1e collecte     €      194,55    GZB
                                2e collecte    €      157,35    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      230,15     Onderhoudsfonds

Zondag 6-okt          1e collecte     €      213,25    PKN Kerk en Israel
                                2e collecte    €      162,15    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      170,95     Pastoraat en prediking

Teuni Kruis ontving € 10,00 voor de kerk, bij het bezorgen van de bloemengroet.
Via diaken J.W. Boogert is ontvangen € 5,00 bij de bloemengroet.
Via kerkelijk werker R. Baas is ontvangen 1x € 50,00 en 2x € 20,00; voor de kerk.
Via ouderling G. van Bezooijen is ontvangen € 20,00 aan collecte-bonnen, en € 20,00 voor de kerk tijdens huisbezoek.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

Het dak gaat eraf (8) en het zit er ook weer op!
* De werkzaamheden aan de nok van dak en aan de kepers zijn inmiddels afgerond.

Het is inmiddels allemaal wat minder zichtbaar, maar er is en wordt nog steeds gewerkt aan het dak van de kerk. Alle dakpannen zijn terug gelegd en ook de werkzaamheden aan de nok zijn klaar, het keperlood is aangebracht. Nu kan de schilder volop verder, mede afhankelijk van het weer uiteraard. Als het goed is, is begin deze week een deel van de steigers verplaatst naar de ingang van de kerk. Dit in verband met het schilderen van de dakruiter (waar de klok in hangt) en herstel van een rollaag.

De tussenstand van de financiële actie is inmiddels € 25.677,37!
De bestelformulieren voor een financieel aandeel in het dak liggen nog steeds bij de ingang van de kerk en zijn te downloaden via de site (nhkherwijnen.nl). Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!
Wie een aandeel koopt krijgt in ruil daarvoor een tastbaar 'aandeel' op A4-formaat. Van harte bij u aanbevolen!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl


Kerstattentie voorbereiden
Zoals ieder jaar zal er dit jaar een kerstattentie huis-aan-huis verspreid worden in ons dorp. 
Dit jaar zijn wij als Hervormde Kerk aan de beurt om dit te verzorgen. 
Aangezien de kerstattenties dit jaar voorzien worden van een lintje, willen we vragen of er gemeenteleden zijn die ons hierbij kunnen / willen helpen. Vele handen maken immers licht werk.
Alle spullen zijn al binnen en hierdoor kan het gedaan worden op een tijdstip dat het u zelf past (bij u thuis of in het kerkelijk centrum). 
Wilt en kunt u ons helpen, dan willen wij u vragen contact op te nemen met Leny Slingerland, via. 06-13625839.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De evangelisatiecommissie
Alex Ruitenburg, Leny Slingerland en Miranda Pippel

Opening Winterwerk
We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige opening van het winterwerk.
Op zaterdag hebben we een zeer geslaagde fotopuzzeltocht rondom de kerk gehouden, waarbij jong en oud enthousiast mee deed en hard zocht naar de afbeeldingen. Bij sommige opdrachten moest er heel hard worden nagedacht!
Daarna hebben we met elkaar genoten van de prima verzorgde barbecue en werd erg gezellig met elkaar gekletst.

Op zondag hebben we de dienst opening winterwerk gehad waarin voorging dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld - Giessendam.
Er werd stil gestaan bij Nehemia, vanuit de geschiedenis over de wederopbouw van Jeruzalem werd er verwezen naar de (op) bouw van de gemeente.
Zo kunnen jong en oud door middel van clubs, catechisatie en kringen en niet te vergeten de Zondagse erediensten met elkaar bouwen aan het gemeente en met elkaar kerk zijn.
Na de dienst werd er onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris nog even nagepraat of gezellig met elkaar gekletst. Ook was er een presentatie van Marianne de Bruin en Jacco Ruitenburg over hun reis naar Rwanda.

We hopen op en wensen een ieder een gezegend winterseizoen.

Commissie opening winterwerk

 

Foto impressie opening winterwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zanguurtje
Op D.V. zondag 20 oktober zal aansluitend aan de avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

 

 

 

 

Dorcas Kledingactie

tweedehands kleding, eersteklas toekomst

Op zaterdag 19 oktober a.s. wordt weer een Dorcasactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas in Oost-Europa. De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving.
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.
U kunt 19 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:


Herwijnen:       fam. De Vries, Waaldijk 187
Meteren:         fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c
Haaften:          fam. De Vries, Gendershof 35
Asperen:          bij de pastorie, Nieuwstraat 2
Vuren:             bij de Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2 (10:00 – 12:00 uur)


Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen,
William Arendonk

 

 

GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2020
5 redenen om hét gezinsdagboek voor 2020 te kopen:

  1. Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. (In ons geval het werk van Martin en Marleen ’t Hart)
  2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen https://www.gzb.nl/userfiles/Image/2019/publicaties/cover.jpgen één voor persoonlijke bezinning.
  3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk.
  4. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  5. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland.

Interesse?
U kunt het dagboekje, dat € 12,50 kost, tot uiterlijk 31 oktober a.s. bestellen bij Adrie van Kuilenburg, tel: 581267
of per mail: famvankuilenburg@gmail.com

 

 

Vrijwilligerswerk voor Woord en Daad
Kringloopwinkel Woord en Daad in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Wilt u iets betekenen voor onze naaste dichtbij en ver weg? Lijkt het u leuk om in een kringloopwinkel te werken? Dan zijn wij op zoek naar u!
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger die 1x in de 2 weken op donderdag dagcoördinator wil zijn. Daarnaast zoeken we een dagcoördinator voor op zaterdag. Ook binnen het bestuur van de kringloopwinkel is er een vacature, namelijk als coördinator vrijwilligers.
Wilt u geen coördinerende functie, maar toch vrijwilliger worden? We kunnen uw hulp ook op de overige dagen (en met name op zaterdag) goed gebruiken! Helpt u een dag(deel) in de week of elke 14 dagen? We horen graag van u!

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen
met Frieda Mooij, 06-26932980
of stuur een mail naar woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.