" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Mevrouw J. van Os, (Dutry van Haeftenstraat, Haaften) verblijft op dit moment in het Gasthuis in Gorinchem om verder te herstellen en te revalideren. We wensen mevrouw Van Os en haar man en kinderen sterkte toe in de komende tijd en dat zij weer snel terug naar huis kan.

Mevrouw Wil den Besten, (Boutlaan, Herwijnen) is thuis herstellende van een operatie aan haar heup.

Mevrouw Nel Hijkoop, (Bloklandweg, Herwijnen) is sinds een week gestart met de eerste behandelkuur. Er zullen er nog drie volgen. We wensen haar veel sterkte hierbij. Ook sterkte voor haar man Teus, kinderen en kleinkinderen.

We dragen allen die genoemd zijn op in het gebed aan de Heere God. En bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en dat er verlichting mag zijn.
Ook dragen wij de mensen in gebed aan God die niet genoemd zijn maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies of zorgen kennen in hun familie.

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve kleinzoon en onze neef

Rob Steijsiger
  
willen wij u hartelijk danken.
Het heeft ons heel goed gedaan.

 N. Hak-Kruithof
 Fam. G de Joode


Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum Naam                                       Leeftijd Adres                         
26-04   D. Kanselaar                            85        Boutlaan

 

Paascollecte
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe voor de Paascollecte. Met daarin een acceptgiro en een toelichting op de collecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst is voor de plaatselijke Hervormde Gemeente. Dat we allemaal blijmoedige gevers mogen zijn, vanuit de geweldige opstandingsboodschap van Pasen!

 

Kerkelijk werker Harry van der Veen
We moeten helaas melden dat kerkelijk werker Harry van der Veen na 1 juli niet meer in onze Gemeente zal werken. Hij heeft een baan aangeboden gekregen in de Hervormde Gemeente in Katwijk aan de Rijn (Dorpskerk), waar hij ook uitzicht heeft op een vast dienstverband. Een combinatie van werkzaamheden met Herwijnen is helaas niet mogelijk.
We hopen tzt nog officieel afscheid te nemen, maar vanaf deze plaats willen we Harry van der Veen alvast hartelijk bedanken voor het werk dat het heeft mogen doen en nog mag doen in onze Gemeente.
De kerkenraad gaat op zoek naar een vervanger.

 

Vakantie week Harry van der Veen
In verband met vakantie is Harry van 29 april t/m 5 mei a.s. niet aanwezig in Herwijnen.

 

Verkiezing ambtsdragers
Tegen de herkiesbare diakenen A. van der Meijden (Nieuwe Steeg) en J.W. Boogert (Rij- en Uitweg) zijn geen tegenkandidaten ingediend. Daarmee zijn zij herkozen.
In de nog openstaande vacatures heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen gesteld;

In de vacature diaken D. de Bruijn:
G. de Joode, Parallelweg ;
J.A.J. van Mourik, Mijnliefflaan .

 

In de vacature ouderling D.J. van Arkel:
J.G. de Fokkert, Zworrelstraat ;
W.M.H. Slingerland, Wadensteinsesteeg .

 

In de vacature ouderling T.J. Hijkoop:
J.J. van Mourik (Breede Kampen );
R. van Santen (Achterweg)

De namen staan vermeld in alfabetische volgorde. De stemmingsvergadering is op woensdag 15 mei, aanvang 19.30 uur precies, in de kerk. We willen u vragen de verkiezingen en alle genoemde broeders op te dragen in uw voorbede.

 

Belijdenis van het geloof
In het afgelopen winterseizoen heeft een aantal gemeenteleden belijdeniscatechese gevolgd. Dat gebeurde samen met catechisanten uit de Gereformeerde Kerk. De catechese werd geleid door de heer G. van Bezooijen, ouderling in onze gemeente en kerkelijk werker in de Gereformeerde Kerk alhier.
De kerkenraad is dankbaar en verheugd te kunnen melden dat in de ochtenddienst van DV zondag 5 mei drie gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Wat geweldig als mensen tot het besluit mogen komen, te kiezen voor onze Heere God en voor Zijn Zoon en onze Verlosser, Jezus Christus. De belijdenis heeft zoals dat heet plaats 'in het midden' van de gemeente, zodat iedereen er getuige van kan zijn. Daardoor mag van hun belijdenis een geweldige getuigenis uit gaan naar anderen. We hopen dan ook dat ze 5 mei echt 'in het midden van de gemeente' belijdenis van het geloof mogen afleggen; letterlijk omringd door de gemeente dus. Vandaar de uitnodiging aan allen om deze dienst bij te wonen.

De namen van de gemeenteleden die belijdenis zullen doen zijn:
Mevrouw D.M.G. Zeiderveld-van Arendonk, Achterweg, Herwijnen
Mevrouw W. van Willigen-Pippel, Kooiweg, Enspijk
De heer A.J.W. Boote, Harpstraat, Arkel

We willen u vragen deze gemeenteleden op te dragen in uw gebed, zodat zij zich gesteund en gedragen mogen weten in hun keuze. De adressen zijn mede genoemd om u de gelegenheid te geven hen ook voorafgaand aan deze heuglijke en misschien ook wel 'spannende' en emotionele dag te bemoedigen.
Ook enkele leden van de Gereformeerde Kerk doen belijdenis van hun geloof, in een dienst op zondag 21 april. De catechisanten zullen zoveel mogelijk over en weer de belijdenisdiensten van elkaar bijwonen.

 

Actie Kerkbalans 2019;  We naderen de grens van € 60.000!
We mochten de afgelopen weken nagekomen giften ontvangen, van meer dan 500 euro. De tussenstand van de Actie Kerkbalans is daarmee opgelopen tot € 59.580,40! We zijn dus op weg naar de 60.000 euro. Fijn dat er nog steeds giften en toezeggingen na komen.
Hartelijk dank daarvoor.

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2019
of contant aan een van de kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

 

 

Het dak gaat eraf
Graag willen we u en jou informeren over de werkzaamheden die we direct na de zomervakantie gaan uitvoeren aan het dak van de kerk. Het wordt een flinke klus, vandaar deze uitgebreide toelichting.

Wat gaan we doen
Kort samengevat worden de goten aan de noordzijde (Peperstraat) en aan de oostzijde (stoep Peperstraat-Waaldijk)van de kerk vervangen. Ook worden de dakplaten vervangen, worden werkzaamheden verricht aan de nok en wordt het nodige schilderwerk uitgevoerd, onder meer aan de dakruiter (het torentje waar de klok in hangt).

 

Iets over het hoe en waarom
Ons kerkgebouw is een Rijksmonument. Het noodzakelijke onderhoud wordt vastgelegd in een plan, het Periodiek Instandhoudings Plan (PIP). Het huidige PIP loopt van 2013 tot en met 2019. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dit plan goedgekeurd en geeft 50 procent subsidie op de werkzaamheden die in het plan zijn opgenomen. De andere helft betalen we zelf.
De werkzaamheden die we nu aan het dak gaan uitvoeren, waren in eerste instantie níet in het PIP opgenomen. Soms echter word je door de ontwikkelingen ingehaald. Zo is de afgelopen tijd gebleken dat herstel van de goten een stuk noodzakelijker is geworden dan het eerst leek. Het PIP is daarom begin dit jaar op dit punt aangepast. De Rijksdienst heeft de aanpassing goedgekeurd, waardoor we voor dat deel van de werkzaamheden subsidie krijgen.

Vervolgens diende zich een vraag aan. Nu we tóch met de dakgoten en daardoor met een klein deel van het dak aan de slag gaan: wat doen we met de rest van het dak.
Op zich is de dakbedekking onder de pannen nog in vrij redelijke staat. Maar de panlatten zijn aan vervanging toe. Ook moeten werkzaamheden worden verricht aan onder meer de nok, aan de keperafdekkingen en aan de dakvoeten.
Daar komt bij dat de dakbedekking asbest bevat. Het gaat om zogeheten hechtgebonden asbest (zeg maar 'vast' asbest). De bedekking zit er al jaren, is in het verleden op heel veel plaatsen in Nederland toegepast en kan op zich nog wel blijven zitten. Volgens de huidige wet- en regelgeving hoeven die platen níet verwijderd te worden, omdat het asbest in die platen niet aan de buitenlucht is blootgesteld en zodoende geen gevaar oplevert voor de gezondheid.
Maar feit is wel dat de regels steeds strenger worden. Het is inmiddels verplicht al het 'niet-hechtgebonden asbest' binnen een aantal jaren overal weg te halen (u hebt daar vast over gelezen of gehoord). Iedereen is ervan overtuigd dat op den duur ook het hechtgebonden asbest (zoals in de dakplaten) verwijderd zal moeten worden.

Nu kunnen we zeggen: we laten de dakbedekking gewoon zitten, maken nu geen extra kosten en zien wel hoe het in de toekomst gaat lopen.
Punt is echter dat bouwbedrijven steeds minder bereid zijn werkzaamheden uit te voeren als ze daarbij te maken krijgen met asbest. Ook al gaat het om ongevaarlijk hechtgebonden asbest. Dat betekent al met al, dat andere werkzaamheden aan het dak (panlatten vervangen, werk aan de nok, extra klimhaken etc) niet meer uitgevoerd kunnen worden.

 

Hoe nu verder
We hebben de situatie uitgebreid besproken met onze monumentenadviseur Klaas Boeder, er is overlegd met de regio-consulent van de Rijksdienst en ook de kerkenraad is geïnformeerd.
Daarop is besloten het dak nu volledig aan te pakken. Daar is een aantal argumenten voor:
- De kerk staat vanwege het onderhoud aan de goten en vanwege het schilderwerk toch in de steigers. Steigerkosten zijn hoog. Door nu veel werk in één keer te doen, sparen we die kosten in de toekomst uit. De vervanging van de dakbedekking komt immers toch een keer, het hangt als een soort Zwaard van Damocles boven ons hoofd.
- Door het dak nú goed aan te pakken, schuiven we dat niet door naar volgende generaties.
- Als we het hele dak nu níet aanpakken, komen ook dringend noodzakelijke werkzaamheden (bv panlatten, de nok) in gevaar omdat aannemers daar pas aan willen beginnen als al het asbest weg is.
- Door nu het héle dak aan te pakken, is het dak klaar voor de toekomst. Nieuwe onderhoudsplannen voor de kerk zullen qua omvang kleiner zijn en minder kosten.

 

Begrijpelijk misschien, maar wat gaat het kosten?
Een belangrijk punt. De vervanging van de dakgoten en een deel van het schilderwerk etc valt zoals gezegd onder het PIP. Voor de uitvoering ervan krijgen we dus 50 procent subsidie. De extra werkzaamheden aan het dak (het vervangen van alle dakbedekking) vallen er niet onder. En ook in de toekomst zal de Rijksdienst deze werkzaamheden níet subsidiëren. Ook daarom heeft doorschuiven geen zin.
Zonder al te zeer in detail te treden: per saldo kost de nu gekozen aanpak ons 70.000 euro extra, bovenop de kosten die al in het PIP zitten.

Een flink bedrag. Hoe worden die extra kosten betaald?
De kosten voor groot onderhoud aan de kerk en de pastorie worden betaald uit het Onderhoudsfonds. Dat fonds wordt gevuld met de opbrengsten van de rommelmarkten, de opbrengsten van de maandelijkse uitgangscollecten en de subsidie van de Rijksdienst. Ook is de laatste jaren enkele keren een (deel van) een legaat in dat fonds gestopt.

De 70.000 euro extra betekenen een zeer forse aanslag op dat fonds. En met het oog op de toekomst willen we uiteraard voldoende geld beschikbaar houden voor onderhoud aan kerk én pastorie (nb: voor onderhoud aan de pastorie is géén Rijkssubsidie beschikbaar!).
We willen daarom proberen de extra 70.000 euro bij elkaar te krijgen via extra inkomsten in de vorm van giften, subsidies, acties, et cetera. We zijn bezig de plannen daarvoor uit te werken.
Ideeën en suggesties zijn uiteraard van harte welkom!!

 

Nog een paar dingen:
- De werkzaamheden starten in augustus 2019, direct na de zomervakantie. Ze worden uitgevoerd door timmer- en bouwbedrijf Hans de Wit, loodgieters- en leidekkersbedrijf Walther Verhoeven en Roza vastgoedonderhoud bv.
- De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie maanden.
- Enige overlast is niet vermijden, maar alle betrokkenen proberen die overlast tot een minimum te beperken.
- Tijdens de werkzaamheden blijft de kerk beschikbaar voor de zondagse diensten et cetera.
- Omwonenden worden nog apart geïnformeerd.
- In beperkte mate is vrijwilligerswerk mogelijk. Met name als het gaat om het opruimen van de bouwplaats op vrijdag en zaterdag. Wie iets kan of wil doen: laat het gerust weten!
- Een erkend bedrijf (Rontrex) heeft een inventarisatie gemaakt van het aanwezige (hechtgebonden) asbest in de dakkap. Dat rapport is desgewenst in te zien.
- De asbesthoudende platen worden door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd.
- De huidige dakpannen komen weer terug op het dak.
- Wanneer er aanleiding voor is, wordt u verder geïnformeerd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het college van kerkrentmeesters.

 

Het college van kerkenrentmeesters,
A.J. Hobo, H. de Bruin, G. Pippel en D. de Joode
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

 

Afsluitmiddag winterwerk
Op zaterdag 6 april kwam jong en oud bij elkaar in het kerkelijk centrum. De ruim 30 aanwezigen werden ingedeeld in 4 groepen en mochten na elkaar per groep naar de “escaperoom”: de kerk. Hier moesten zo snel mogelijk enkele opdrachten worden uitgevoerd en uiteindelijk moest zo de code worden gevonden om het codeslot te kunnen openen. De oplossing was: 2104, de datum van Pasen!

De kinderen en ouderen hebben zich vermaakt met blikgooien, sjoelen, stoepkrijt, gatenkaas, enzovoorts. Het was een hele spannende en tegelijk gezellige middag.  Nadat alle groepen waren ontsnapt stond er een heerlijke maaltijd met soep, broodjes hamburgers en worstjes klaar.
Dit is voor herhaling vatbaar.
Met dank aan de jeugdraad, evangelisatiecommissie en een ieder die mee heeft geholpen. Voor meer foto’s verwijzen we u en jou naar de website: www.nhkherwijnen.nl.
 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst afsluiting winterwerk
Op D.V zondag 28 april 2019 staat de morgendienst helemaal in het teken van de sluiting van het winterwerk. De dienst begint om 9.30 uur en zal worden geleid door de heer R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.
Het thema voor deze dienst heeft een verbinding met de afsluitmiddag en de escaperoom, namelijk de weg, een uitweg zoeken. Het Bijbelgedeelte dat deze morgen centraal staat is: Lucas 5: 17-26. Na afloop is iedereen van harte welkom in de grote zaal van het kerkelijk centrum om met elkaar koffie of wat anders te drinken.

 

Actie voedselbank

 

Namens de voedselbank Leerdam, hartelijk dank!

 

 

ACTIVITEITEN

  


 

Bijbelgesprekskring
De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op maandag 6 mei, aanvang 20u. We gaan dan verder met het tweede deel van hoofdstuk 4 van het boekje.

 

Polderbar
Vrijdag 26 april is het weer zover: een nieuwe avond van de Polderbar! Deze keer willen we gaan karten, dus als je mee wilt, geef je dan voor woensdag 24 april op via de groepsapp of jouw contactpersoon! De contactpersoon voor Herwijnen is Marieke de Bruijn (0621443544), voor Hellouw Jens Duizer (0615265751) en voor Haaften Dylan Bok (0618325118). De kosten voor de avond zijn €25,-(2 keer 15 minuten karten). We verzamelen om half 8 bij de Burcht van Haeften. LET OP! De Polderbar is vanaf nu 17+!!! Ben nog je nog geen 17, niet getreurd, er is een 3xH+. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Marieke de Bruijn.

 

 

Rommelmarkt 2019
D.V. Zaterdag 27 april (Koningsdag), vanaf 09.30 tot 14.00 uur
Locatie : Achterweg 57 te Herwijnen (terrein Fa. van Arendonk )

 • Gereedschap
 • Meubels
 • Boeken, CD’s, DVD’s
 • Elektrische apparaten, lampen
 • Kinderfietsen
 • Huishoudelijke artikelen, aardewerk, bloempotten
 • Antiek, curiosa, servies, glas
 • Speelgoed, spelletjes, knuffels
 • Rad van fortuin met mooie prijzen en Superronde !!
 • Gezellig terras met koffie / thee, frisdrank, cake
 • Broodje hamburger
 • Poffertjes
 • Viskraam
 • Verse stroopwafels
 • Vers fruit

Graag tot ziens op 27 april !!

 

Paasgroetenactie 2019
In de periode voorafgaand aan Pasen sturen veel christenen in Nederland pakjes met evangelisatielectuur naar de meest afgelegen gebieden in Rusland. Russische christenen kijken met verlangen uit naar deze pakjes die zij gebruiken om hun naasten in contact te brengen met het Evangelie. In het voorgaande kerkblad schreven we al dat u dit jaar kunt kiezen uit 2 verschillende pakketten.

Hoe kunt u het verzenden?
Bijbelpakje
Op de verpakking is het Russische adres vermeld. Schrijf in de linkerbovenhoek duidelijk maar met kleine letters ‘afzender’ en daaronder uw adres. Op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt. Noteer bij Aantal: het cijfer 3 livres. Vul bij Gewicht     1.500 gram. Bij Totale waarde en Totaal gewicht hoeft u niets in te vullen. Onderteken met uw handtekening en vul de datum van verzending in. NB: de verpakking is een brievenbuspakje en valt daarmee onder brievenbuspost.
Evangelisatiepakje
Op de envelop is het Russische adres vermeld. Schrijf in de linkerbovenhoek duidelijk maar met kleine letters ‘afzender’ en daaronder uw adres. Op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt. Noteer bij Aantal: het cijfer 3 livres. Vul bij Gewicht 330 gram. Bij Totale waarde en Totaal gewicht hoeft u niets in te vullen. Onderteken met uw handtekening en vul de datum in dat u het verzendt.

Wat kost het verzenden van deze lectuur?
Kinderbijbelpakje (tot 2 kg)      €  15,40    Internationaal 11 postzegels
In dit brievenbuspakje bevindt zich een Russische Bijbel met groot-letterschrift en twee naar het Russisch vertaalde Kinderbijbels.

Evangelisatiepakje (tot 350 gr) €    8,70    Internationaal 6 postzegels
In het evangelisatiepakje bevinden zich 2 boekjes “Jezus onze bestemming” van Wilhelm Bush en 1 Johannesevangelie.

Uiteraard hopen we als zendingscommissie dat op 1e paasdag alle pakketten worden meegenomen en zsm worden verzonden. Helpt en bidt u mee?

 

Nieuwsbrief Lichtspoor
Het blad ‘Lichtspoor’ is goed samen te vatten met de term ‘handreiking’.
We bieden graag een helpende hand, bij het ouderenbezoekwerk. U komt niet op bezoek met lege handen, u hebt iets te overhandigen. Let eens op de ontvangende handen. Het blad wordt met een blijk van herkenning en, naar we regelmatig horen, met gevoelens van waardering aangepakt.
Als je de stapels net gedrukte exemplaren ziet liggen – de totale oplage schommelt rond de 26.000 – dan kan het door je heen schieten: in welke (verpleeg)huiskamers komen ze terecht? In wiens of wier handen? Oude, verweerde, door het leven getekende handen – zo verschillend als er mensen zijn. In stille momenten kun je er mijmerend naar kijken: soms dragen ze de sporen van een zwaar leven. Soms zie je het er  helemaal niet aan af. Tere handen. Biddende handen. Gevouwen handen, ontvankelijk, open naar God.
De schrijver Frederik van Eeden keek op zijn sterfbed naar zijn handen en we horen het hem als het ware nog tegen God zeggen: ‘Mijn handen, brachten ze eer of schande, brachten ze vrede aan? Mijn handen, nu moeten zij bijna vergaan…’
Soms tref je in die ootmoedige houding een ouder gemeentelid aan met zijn of haar vragen. En dan kom je langs, met je handreiking. We weten ons aangemoedigd door het mooie beeld van een vaderhand of moederhand op het schilderij van Rembrandt, de thuiskomst van de verloren zoon. Vol ontferming zien we door het leven getekende mensen, onder Gods ontfermende handen.
We overhandigen Lichtspoor als een heenwijzing, naar de onzichtbare Aanwezige in onze ontmoeting. ‘Gij Die zo nabij zijt’. Biddend doen we zo ons werk: ‘Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat’ (Ps. 90).
Ds. J.H. Gijsbertsen, voorzitter van de redactie

Bent of kent u iemand die dit blad wilt ontvangen?
Neem dan contact op met Heiltje van Santen.

Lees de volledige nieuwsbrief op www.izb.nl


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord