"En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan" (Mat. 25:40)Ga naar

 

Ga naar

 

ANBI en fiscale mogelijkheden bij Giften en Schenkingen

Inleiding
De overheid hecht grote waarde aan instellingen, kerken en verenigingen die een wezenlijke en aantoonbare bijdrage leveren aan onze samenleving. Om te bevorderen dat deze Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) financieel in staat zijn te functioneren, gelden speciale belastingvoordelen bij giften, schenkingen en erven. Bovendien geldt, dat elke ANBI-instelling  jaarlijks transparant via de website verantwoording aflegt over o.a. doelstellingen, organisatie, beleid, activiteiten, financiën.
Hieronder leest u hoe onze kerk hieraan invulling geeft en hoe u gebruik kunt maken van de ANBI-regelingen.
Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen. Tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken. Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.
Geven: De fiscus betaalt mee.
Wanneer u geld of goederen aan de kerk schenkt, zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. In de meeste gevallen volstaat uw bank- of giroafschrift. Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 procent van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, over te maken.
Maximaal mag u 10 procent van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen. (Indien u een partner heeft komt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag in aanmerking).
Geven: 100% aftrekbaar, geen drempel dus extra voordeel.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de kerk via onze penningmeester.
In beide gevallen, via een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst, geldt dat, als u ten minste vijf jaar achtereen een bedrag schenkt, uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Er geldt geen drempel en er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken is overleg met onze kerkrentmeesters noodzakelijk. Ook als u daarnaast een eenmalige schenking doet, blijven de periodieke schenkingen voor de volle 100 procent aftrekbaar.
Mocht u nadere informatie wensen over deze vormen van geven/schenken, dan kunt u contact opnemen met onze scriba D de Joode
tel.: 0418-582269  of mail naar scriba@nhkherwijnen.nl
Schenken, nalaten.
Het is van belang dat u schenken en nalaten aan de kerk goed regelt. De notaris komt er ook aan te pas wanneer u geld uit uw erfenis aan de kerk of een ander goed doel wilt nalaten. Dan is een testament vereist.

 

Homepage