"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Renovatie dak kerkgebouw 2019

 

Actuele informatie en stand van zaken >> Lees meer

 

Groot onderhoud dak kerkgebouw Hervormde kerk Herwijnen

Algemene informatie

20190404_083145

Half augustus, direct na de zomervakantie, wordt aan het dak van de kerk groot onderhoud uitgevoerd. Hieronder volgt een toelichting op die werkzaamheden en op de manier waarop ook u een bijdrage kunt leveren.

Wat gaan we doen
Kort samengevat worden de goten aan de noordzijde (Peperstraat) en aan de oostzijde (stoep Peperstraat-Waaldijk) van de kerk vernieuwd. Ook worden de dakplaten (zo'n 500 m2!) onder de dakpannen vervangen, worden werkzaamheden verricht aan de nok van het dak en komen er nieuwe panlatten. Verder wordt schilderwerk uitgevoerd, onder meer aan de dakruiter (het torentje waar de klok in hangt).

Iets over het hoe en waarom
Het kerkgebouw is een Rijksmonument. Het noodzakelijke onderhoud wordt vastgelegd in een Periodiek Instandhoudings Plan (PIP). Het huidige plan loopt tot en met 2019. Daarna is er een nieuw plan.
De vervanging van de dakgoten en het schilderwerk zijn onderdeel van dit onderhoudsplan, dat is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vroeger Monumentenzorg). De Rijksdienst geeft 50 procent subsidie op deze werkzaamheden. De andere helft betalen we zelf.

Nu we tóch schilderwerk laten uitvoeren en de dakgoten worden vervangen, hebben we besloten óók de rest van het dak aan te pakken: de panlatten, de nok, keperafdekkingen, de dakvoet et cetera. Daar komt bij dat de dakbedekking (de dakplaten ónder de pannen) asbest bevat. Het gaat om hechtgebonden (vast) asbest. De bedekking zit er al jaren en is in het verleden op heel veel plaatsen in Nederland toegepast. Volgens de huidige wet- en regelgeving is het op dit moment niet verplicht de dakplaten te verwijderen, aangezien het asbest in die platen niet aan de buitenlucht is blootgesteld en daardoor niet gevaarlijk is.
Maar de regels worden steeds strenger. Het is inmiddels verplicht alle 'niet-hechtgebonden asbest' binnen een aantal jaren overal weg te halen. Iedereen is ervan overtuigd dat op den duur ook het hechtgebonden asbest (zoals in de dakplaten) verwijderd moet worden.

Een ander punt is dat bouwbedrijven steeds minder bereid zijn werkzaamheden uit te voeren als ze te maken krijgen met asbest. Ook als het gaat om hechtgebonden asbest. Dus moeten we eerst iets aan de dakplaten doen, voor andere werkzaamheden aan het dak uitgevoerd kunnen worden.

Kort samengevat
We hebben de situatie uitgebreid besproken met onze monumentenadviseur, met de Rijksdienst en met de kerkenraad. Daarop is besloten het dak nu volledig aan te pakken. Daar is een aantal argumenten voor:

- De kerk staat vanwege de vervanging van de goten en vanwege het schilderwerk toch in de steigers. Steigerkosten zijn hoog. Door nu veel werk in één keer te doen, sparen we die kosten in de toekomst uit. Terwijl die werkzaamheden tóch een keer uitgevoerd moeten worden.
- Door het dak nú goed aan te pakken, schuiven we geen zaken door naar volgende generaties. Nieuwe onderhoudsplannen voor de kerk zullen qua omvang kleiner zijn en minder kosten.
- Als we het hele dak nu níet aanpakken, komen ook andere noodzakelijke werkzaamheden in gevaar omdat aannemers daar pas aan willen beginnen als al het asbest weg is.

De kosten
Voor de vervanging van de dakgoten en een deel van het schilderwerk krijgen we via de Rijksdienst zoals gezegd 50 procent subsidie. De andere helft betalen we zelf. Die eigen bijdrage hebben we de afgelopen jaren gereserveerd (onder meer via rommelmarkt en maandelijkse collecte).
Voor de extra werkzaamheden is geen rijkssubsidie beschikbaar. Ook in de toekomst niet. Het doorschuiven van werkzaamheden heeft daaraom geen zin. Zonder al te zeer in detail te treden: per saldo kost de nu gekozen aanpak ons 70.000 euro extra.

 

20190404_083148

Hoe worden die extra kosten betaald?
De kosten voor groot onderhoud aan kerk en pastorie worden betaald uit het Onderhoudsfonds. De 70.000 euro extra betekent een zeer forse aanslag op dat fonds. Met het oog op de toekomst willen we voldoende geld beschikbaar houden voor onderhoud aan kerk én aan de pastorie (nb: voor onderhoud aan de pastorie is géén Rijkssubsidie beschikbaar!!).
We willen daarom proberen de extra 70.000 euro bij elkaar te krijgen via giften, subsidies, acties, et cetera.
Een van die acties is de uitgifte van 'aandelen' voor het dak, in de vorm van een gift aan de kerk. Mensen worden in de gelegenheid gesteld één of meer vierkante meters dak te kopen, te adopteren, of hoe we het ook willen noemen. Eén vierkante meter kost 50 euro. In ruil daarvoor krijgt u een aandenken in de vorm van één of meerdere 'aandelen'. Andere giften zijn uiteraard ook welkom!

aandelen dak kerk dubbel.jpg

LINK NAAR BESTELFORMULIER AANDEEL DAK

Bestelformulier aandeel onderhoud dak kerk 2019

 

Nog een paar dingen:
- De werkzaamheden starten in augustus, direct na de zomervakantie. Ze worden uitgevoerd door timmer- en bouwbedrijf Hans de Wit, loodgieters- en leidekkersbedrijf Walther Verhoeven en Roza vastgoedonderhoud bv.
- De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie maanden.
- Enige overlast is niet vermijden, maar we proberen die tot een minimum te beperken.
- Tijdens de werkzaamheden blijft de kerk beschikbaar voor de zondagse diensten et cetera.
- Omwonenden worden apart geïnformeerd.
- In beperkte mate is vrijwilligerswerk mogelijk.
- De asbesthoudende platen worden door een gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd.
- De huidige dakpannen komen terug op het dak.
- In de laatst verschenen kerkbladen is ook geschreven over het onderhoud aan het dak.
- Voor vragen kunt u zich wenden tot het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkenrentmeesters,
A.J. Hobo, H. de Bruin, G. Pippel en D. de Joode
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
www.nhkherwijnen.nl

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Herwijnen
NL 42 RABO 03280 00531
NL 10 INGB 0000950925

 

 

Home