"Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. " (Mattheüs 28 vers 19)


 

Diaconie

 

Doorgeven van mensen voor een bloemengroet

Omdat wij als kerk ook soms niet (direct) op de hoogte zijn als er mensen zijn die voor een bloemetje in aanmerking komen, wilen we u vragen om dit aan ons, de diaconie of andere kerkraadsleden, te melden. Dit kan zijn vanwege ziekte, jubileum maar ook als u iemand kent die om andere oorzaken of bijzondere reden een bloemetje zou kunnen krijgen.
E-mail adres: diaconie@nhkherwijnen.nl of telefonisch aan een van de diakenen.

Zie ook onder Kerkenraad

kerkauto
Graag brengen wij de kerkauto onder uw aandacht. De kerkauto is beschikbaar voor vervoer van en naar de zondagse erediensten.
Heeft u problemen met vervoer, nu de donkere dagen er weer aankomen? Schroom niet om een beroep op ons te doen. Neem contact op met één van de diakenen of mail naar: diaconie@nhkherwijnen.nl

Zie ook onder Kerkenraad

 

 

Kerktelefoon
Voor informatie en/of vragen rondom de kerktelefoon is diaken Arno van der Meijden contactpersoon. Hij is te bereiken via 0418 – 582214.

U kunt ook mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl

Zie ook onder Kerkenraad

 

Kerkdienst gemist

Ook zonder kerkradio zijn de kerkdiensten, direct , maar ook later, te beluisteren via internet of een app via "Kerkdienst gemist"

link naar onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl/Kerkdiensten%20downloaden.html
Maar het kan ook via een app op Apple- of Android-smartphone die is te installeren via de Apple store de Apple app store of via de Android Play Store
De diensten zijn ook vanaf de kerkdienstgemist pagina te downloaden.

Voor vragen kunt u terect bij diaconie@nhkherwijnen.nl

Zie ook onder Kerkenraad

 

Uitzenden en terug beluisteren van Rouw- en Trouw-diensten

Ook in andere gemeenten is het steeds meer gebruikelijk om deze diensten op dezelfde manier uit te zenden als de reguliere kerkdiensten.
Mensen die niet in staat zijn om deze diensten bij te wonen kunnen op deze manier de diensten beluisteren of alsnog beluisteren.
Dit kan rechtstreeks via de kerkradio, maar ook direct en later via “Kerkdienst gemist”
link naar onze gemeente:www.nhkherwijnen.nl/Kerkdiensten%20downloaden.html
Maar het kan ook via een app
Deze is te downloaden via de Apple store de Apple app store of via de Android Play Store
De diensten zijn ook vanaf de kerkdienstgemist pagina te downloaden.
Graag ook aangeven als er hiervoor speciale wensen zijn om de diensten op een stick of cd te laten zetten. 
Aan de contactpersoon van de kerk, meestal iemand van de Kerkrentmeesters, kunt u aangeven of er bezwaren zijn om de dienst openbaar uit te zenden.
In die gevallen kan deze de dienst  op “niet openbaar” zetten in het kerkdienst gemist systeem en zal hij niet worden uitgezonden door de kerkradio.
In alle gevallen van bijzondere diensten de aanvangstijden van de diensten doorgeven zodat de diensten ingebracht kunnen worden in het kerkdienst gemist systeem.
Mail adres kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Zie ook onder Kerkenraad

 

 

SchuldHulpMaatje

Op initiatief van alle diaconieën van de kerken in Lingewaal (DPL), de stichting ScHulp Lingewaal opgericht. Deze stichting staat voor Schuld Hulp in Lingewaal en werkt onder de naam SchuldHulpMaatje Lingewaal.
Het doel is: Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met financiële problemen door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen. Iedereen kan hulp vragen. De hulp is uitdrukkelijk niet “ kerk gebonden".
Vanuit Welzijn Lingewaal/West Betuwe, de WMO consulent, Het Sociaal team, de Kerken, Kleurrijk wonen e.a. , kan een hulpvrager worden doorverwezen naar SchuldHulpMaatje.
Het gaat vrijwel altijd gaat om financiële zorgen, in combinatie met andere problemen. SchuldHulpMaatje biedt intensieve persoonlijke ondersteuning ter voorbereiding op de uiteindelijke hulpvraag bij reguliere instanties. De SchuldHulpMaatjes zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgen hulpvragers problematische schulden. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Het vertrouwen in de hulpverlening en hun motivatie om weer hulp te zoeken, zijn vaak weg. In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, een vertrouwenspersoon zijn die de cliënt gedurende een jaar of langer wekelijks motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst kan herstellen.

Per 1 januari 2019 is Schuldhulp Lingewaal samen gegaan in 1 schuldhulp organisatie in onze nieuwe gemeente West Betuwe

Eén SchuldHulpMaatje-organisatie in de gemeente West Betuwe

De naam, SchuldHulpMaatje West Betuwe, is nieuw, maar de hulp die wordt verleend blijft hetzelfde of zo mogelijk nog beter.
Na het ondertekenen van een intentieverklaring afgelopen december en een aantal prettige en vruchtbare bijeenkomsten van Stichting Schuldhulp Geldermalsen en Stichting ScHulp Lingewaal is op woensdag 23 mei de oprichtingsakte ondertekend van de nieuwe Stichting SchuldHulp West Betuwe. De oprichting is mede mogelijk gemaakt door Notariskantoor Van der Veer.
Beide Stichtingen werkten tot voor kort afzonderlijk onder de naam SchuldHulpMaatje in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.
Klaar voor de toekomst zullen ongeveer 30 Maatjes, onder het motto “Samen lukt het”, ervoor zorgen dat inwoners met schulden of dreigende schulden in de toekomstige gemeente West Betuwe kunnen blijven rekenen op de steun van SchuldHulpMaatje.
Maatjes zijn daartoe opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers. Inmiddels ook gecertificeerde Maatjes voor hulp aan jongeren. Met een laagdrempelige aanpak worden mensen ondersteund bij het voorkomen en oplossen van problemen bij schulden. Uit ervaring blijkt helaas, dat deze hulp nog steeds hard nodig is. Handelend uit naastenliefde worden alle particuliere hulpvragers, ongeacht geloof of afkomst, als zij bereid zijn mee te werken, geholpen. De aanpak is aanvullend op de hulp vanuit reguliere organisaties op dit terrein. 
Voor de kosten van onder andere opleiding en certificatie van Maatjes ontvangen we een bijdrage van de gemeente(n), sommige diaconieën en caritasinstellingen in de gemeente waarin hulp geboden wordt. Hulp, betrokkenheid en ondersteuning vanuit de “kerken” is belangrijk en noodzakelijk om dit werk te kunnen blijven doen.
SchuldHulpMaatje West Betuwe is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. De start was een gezamenlijk initiatief van kerkelijke- en christelijke organisaties op het gebied van schuldhulpverlening.
Voor meer informatie en of hulpvragen, zie onze website www.shmwestbetuwe.nl of stuur een mailtje naar coordinator@shmwestbetuwe.nl  .

E-mail adres: diaconie@nhkherwijnen.nl of telefonisch aan een van de diakenen.

Zie ook onder Kerkenraad

Landelijke Websites: Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening. MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen. Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp!

 

Projecten en deelname diaconie

Project Daycare House Kibera, Kenia – gezamenlijke diaconieën


Door de diaconieën van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk uit Herwijnen is een nieuw doel gekozen wat gezamenlijk gesteund zal worden. Ook de school met de Bijbel ondersteunt dit project. Hierbij informeren wij jullie over dit project; het heet “Daycare House Kibera Kenia”.

In de sloppenwijken van Kibera, vlakbij Nairobi, hoofdstad van het Afrikaanse land Kenia, leven meer dan 750.000 mensen. Deze mensen, en kinderen, leven in grote armoede. De meest jonge kinderen leven in slechte omstandigheden die ook van invloed zullen zijn op hun latere ontplooiing.
Willem en Ina Terpstra (GAIN) hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken en zijn in contact gekomen met Jimmy Wambua. Deze bevlogen Keniaan benoemde het doorbreken van de cirkel van armoede en dat begint al bij zeer jonge kinderen.

Het doel van het project is het doorbreken van de cirkel van armoede middels het assisteren in de bouw van en op korte termijn (max 5 jaar) bij te dragen aan de lopende kosten van een gemeenschapscentrum (daycare center). In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. 

Willem en Ina Terpstra zijn onlangs in Kibera geweest.
Voor begeleiding en aansturing van het project ter plaatse is het zendingsechtpaar Roelof en Klara bereid bevonden een half jaar daar te verblijven.

Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de gezondheid ten goede komt. Er komt geld beschikbaar voor de inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Het doel is ook om jonge moeders te ondersteunen in geestelijk opzicht en praktische zaken. Vanuit het project zal het daycare center meerdere jaren ondersteund worden. Wij, de diaconieën en de school, steunen in eerste instantie 1 jaar, en hebben de intentie om ook het tweede jaar te steunen. Het geld dat wij sponsoren komt ten goede aan de begeleiding, scholing en exploitatiekosten.

Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang zodat de ouders (die meestal beiden werken) zien dat de toekomstkansen voor de kinderen veel beter worden. En dat ouders dan ook wat meer geld besteden aan de opvang, zodat de exploitatie op termijn kostendekkend wordt. Ook kan er dan plaats zijn voor kinderen waarvan de ouders minder of geen eigen bijdrage kunnen geven.

Ina en Willem Terpstra vertellen over het project

 

Filmpje van de locatie en gebouw

 

nieuwsbrief november 2017

Kibera is een buurt en sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Het is de grootste sloppenwijk van Nairobi en op een na grootste stedelijke sloppenwijk van Afrika

 

Laatste nieuws per 25 januari 2018 Daycare House Kibera, Kenia

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het versterken van het gebouw en de bouw van de keuken. De verwachting is dat de ruwbouw binnen nu en twee weken wordt opgeleverd.
In februari gaat het rekruteren en opleiden van de kinderleiding van start. Hiervoor gaan we als alles naar verwachting loopt een contract aan met, KIDOGO.
De organisatie waarvan wij ook verwachten dat zij de kwaliteitsbewaarders zijn.  Kortom alles verloopt naar verwachting.
Hieronder enkele foto's van de bouw.

   

 

 

 


Ga naar

 

Homepage