"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Kerkdiensten na 8 oktober

Hervormde Gemeente Herwijnen

Kerkenraad
Postbus 8
4170 AA Herwijnen

Herwijnen, 8 oktober 2020

 

Beste gemeenteleden,

 

Amper een week geleden hebben we u geïnformeerd over de aanvullende maatregelen van het kabinet rond corona. Die hadden toen niet of nauwelijks gevolgen voor onze kerkdiensten. Inmiddels is weer het nodige gebeurd, gezegd en geschreven, zeker ook over de invulling van kerkdiensten. U heeft daar ongetwijfeld iets van mee gekregen.
Vanuit de landelijke kerk(en) en de overheid zijn begin deze week zeer dringende adviezen gegeven over de invulling van de kerkdiensten. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad opnieuw naar de invulling van de diensten gekeken.

Er valt het nodige te zeggen over de logica en onlogica van een aantal corona-maatregelen. En we vinden dat we ons als kerk tot nu toe zeer verantwoordelijk hebben gedragen rond de invulling van de diensten en het houden van kerkelijke activiteiten. Ongetwijfeld hebben de verhalen in de media en de politieke druk rond ‘Staphorst’ een rol gespeeld bij de afspraken die de overheid en de overkoepelende kerkelijke organisaties begin deze week hebben gemaakt.

Dat alles neemt niet weg dat het aantal besmettingen toeneemt, dat er steeds meer mensen besmettelijk zijn en dat het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Verder hopen we met elkaar een totale lockdown te voorkomen en voelen we ons verantwoordelijk naar de samenleving als geheel en naar de (gezondheid van) de eigen gemeenteleden. Soms moet je niet gebruikmaken van wettelijke rechten, maar kiezen voor maatschappelijke en morele plichten en verantwoordelijkheden. Ook als kerk, of misschien juíst wel als kerk.

Alles overziende heeft de kerkenraad, hoewel met pijn in het hart, het volgende besloten:

  • In zowel de ochtend- als avonddiensten zijn vanaf komende zondag 10 oktober maximaal 30 kerkgangers aanwezig (los van maximaal tien medewerkers zoals voorganger, kerkenraadsleden, koster, technicus, gastvrouw(en) en organist). Amanda de Bruin blijft op de gebruikelijke manier de indeling maken. Aanmelden blijft verplicht, u wordt geïnformeerd of u wel of niet bent ingedeeld.
  • In de diensten zal geen gemeentezang zijn, ook niet in de avonddiensten. In alle diensten zullen voorzangers zijn, zoals nu in de ochtenddiensten het geval is.
  • We laten mensen vrij in het wel/niet dragen van mondkapjes bij bewegingen in de kerk. De PKN adviseert het dragen van mondkapjes wel, maar aangezien wij de kerk van vooruit vullen, passeren de mensen elkaar als het goed is niet.
  • Deze maatregelen gelden voor oktober (conform het advies van de PKN). Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.
  • De leiding van de zondagsschool, de kinderoppas en de jeugdclubs maken hun eigen afweging om hun activiteiten wel of niet of in aangepaste vorm door te laten gaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leiding.

We zitten in een situatie die vergelijkbaar is met maart, toen we ook teruggingen in aantal kerkgangers. Nu is weer een tijdelijke periode nodig om het virus terug te dringen. Daarbij geven grotere groepen meer kans op verspreiding, ook al is daar door het voorzichtige gedrag in kerken gelukkig nauwelijks sprake van geweest.
We nemen deze maatregelen in de hoop dat het aantal besmettingen snel weer daalt en dat we over niet al te lange tijd weer kunnen ‘opschalen’ naar meer kerkgangers én gemeentezang. Het blijven bijzondere tijden. Maar de Heere regeert, niet het virus. Vanuit dat vertrouwen draagt ieder zijn verantwoordelijkheid op weg naar betere tijden.

Zoals eerder bekendgemaakt gaan de bijeenkomsten van de Bijbelgesprekskring en de kring Groeien in Geloof voorlopig niet door. Zodra de kringen weer starten wordt u daarover via de afkondigingen geïnformeerd.

Opgeven voor de kerkdiensten kan via het formulier op de website Zie daarvoor het formulier op de website opgaveformulier of reservering@nhkherwijnen.nl

We willen iedereen vragen zich daaraan te houden. Iedereen die zich heeft opgegeven, hoort aan het einde van de week of hij/zij is ingedeeld. Hebt u zich opgegeven of bent u ingedeeld en kunt u onverhoopt niet: meld u dan svp af via Amanda de Bruin (bovenstaande mail of WhatsApp 06 - 5532 3121), dan kan wellicht iemand anders in uw plaats.

Gemeenteleden die gebruik willen maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, worden verzocht hierover contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd uiteraard extra aandacht vraagt.

Verder blijven de volgende regels gelden:
♦ We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
♦ We nemen hygiëneregels in acht, dus: handen wassen; niezen en hoesten in de ellenboog; we gebruiken papieren zakdoekjes.
♦ Bij ziekte, verkoudheid, niezen et cetera blijft u thuis. Ook als gezinsleden verkouden zijn etc. blijft u thuis.
♦ We vragen u bij binnenkomst van de kerk uw handen te wassen met de aanwezige handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk uw eigen Bijbel en Liedbundels mee (en ook weer mee naar huis).
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer en van de kosters op.
♦ We houden ook bij het verlaten van de kerk en na afloop buiten voldoende afstand.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van de toiletten.
♦ Voor en na de dienst wordt de kerkruimte geventileerd. Tijdens de dienst blijven de deuren naar buiten zoveel mogelijk open. Na de dienst worden alle banken et cetera schoongemaakt.
♦ We hebben oog voor elkaar en voor elkaars situatie. Ook dat hoort bij het gemeente-zijn.

 

Deze mail is verspreid per email en via de site. Als u mensen in uw omgeving kent die geen mail hebben gehad of geen internet hebben, geeft u de informatie dan aan hen door.

Mocht u nog vragen hebben: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902 (Dik de Joode).

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Dik de Joode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage