"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". (Psalm 119: 105)

 

 

 


Eredienst

Wekelijks komen we als gemeente samen in de Kerk aan de Waaldijk 139 om daar samen te zijn rond het geopende Woord van God. Om God te loven en te prijzen vanwege Zijn genade aan zondige mensen bewezen in de Heere Jezus Christus; 'Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde' (1Joh.1:7). De diensten zijn 's morgens van april tot oktober om 09:30 uur, van november tot maart om 10:00 uur en 's avonds om 18:30 uur. Daarnaast zijn er nog bij-zondere diensten met in een aantal gevallen afwijkende aanvangstijden. De aanvangstijden van de reguliere en bijzondere diensten vindt u op de betref-fende pagina van het kerkblad.
In de diensten wordt, na het zingen van het introïtuslied en stil gebed, de klassieke liturgie gevolgd. In de diensten zingen we uit de Hervormde bundel van 1938; naast de psalmen wordt één gezang gezongen. Deze liturgie wordt ook gebruikt in de diensten die worden gehouden in Huize Avondlicht (zie aldaar). In de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk (zie aldaar) is een afwijkende liturgie mogelijk door ook te zingen uit het Liedboek voor de Kerken. Voor deze laatstgenoemde diensten en de bijzondere diensten of diensten op de feestdagen wordt een gedrukte liturgie uitgereikt.

 

Kindercreche
Elke ochtenddienst is er opvang voor de kinderen tot 4 jaar, samen met de kinderen van de Gereformeerde Kerk. De locatie hier voor is het schoolgebouw van de de Brede School aan de Achterweg 35 Herwijnen. De oppas wordt verzorgd door leden/ouders van de beiden kerken te Herwijnen. 

 

Bijzondere diensten of samenkomsten

- Doopdiensten
- Avondmaalsdiensten
- Censura morum
- Leerdiensten
- Themadiensten
- Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid
- Openbare Belijdenis van het geloof
- Avondgebed, Goede Vrijdag
- Christelijke feestdagen
- Schooldienst
- Eeuwigheidszondag
- Oudejaarsavond, Nieuwjaarsmorgen
- Gezamenlijke diensten met de Gereformeerden
- Door de weekse dienst in Huize Avondlicht
- Kerstzangavond
- Kerstfeest van de zondagsschool
- Rouwdienst
- Huwelijksdienst

 

- Homepage

 

 

Doopdiensten
Eenmaal in de drie maanden is er de gelegenheid tot het houden van een doopdienst. Een aantal weken voorafgaand aan de doopdienst wordt doopzitting gehouden in de pastorie, Waaldijk 137. Tijdens deze doopzitting kan om de Heilige Doop verzocht worden. Tevens wordt er dan een doopbezoek bij de doopouders thuis afgesproken. In dit gesprek bij de doopouders thuis, met de predikant en de wijkouderling, zal de inhoud van de Heilige Doop ter sprake gebracht worden. Na de doopdienst wordt de gemeente, in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum, in de gelegenheid gesteld de doopouders de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen bij de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren). De data voor de doopaangifte en de doopdienst vindt u in het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avondmaalsdiensten
Als gemeente vieren we vier maal per jaar het Heilig Avondmaal. In de zondagavonddienst, voorafgaand aan de zondag van de avondmaalsviering, houden we een dienst om ons hier als gemeente op voor te bereiden. De Avondmaalsviering wordt 's morgens gehouden en in de avonddienst sluiten we als gemeente de viering af met dankzegging.
Tweemaal per jaar is er op de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal ook een dienst, onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente van Herwijnen, in het verzorgingstehuis Huize Avondlicht, Sluimerskamp 18. In deze dienst, die om 14:30 uur aanvangt, wordt eveneens het Heilig Avondmaal bediend. De overige twee zondagen in het jaar verzorgt de Gereformeerde Kerk van Herwijnen de avondmaalsviering in de middagdienst in Huize Avondlicht.
De data voor censura morum en de diensten van voorbereiding op en viering van het Heilig Avondmaal vindt u in het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Censura morum
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt de gelegenheid geboden tot onderlinge censuur. Hierbij wordt de kerkenraad en de gemeente de mogelijkheid gegeven tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en leven van medeleden.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leerdiensten
Een aantal avonddiensten hebben het karakter van leerdiensten. Dan kunnen bijvoorbeeld in het bijzonder de belijdenisgeschriften, onderwijs rond de doop, de instelling van het Heilig Avondmaal enz. enz. worden behandeld.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Themadiensten
Een aantal keren per jaar wordt een dienst gehouden met een vooraf gekozen thema. Een bijbelgedeelte wordt gelezen om het thema te belichten. Dat thema kan worden aangereikt door een project van bijvoorbeeld de HGJB of de GZB of IZB en wordt in de weken voorafgaand aan de dienst op de zondagsschool, clubs en kringen besproken en/of verwerkt, zodat tijdens de dienst iedereen goed is voorbereid. De themadiensten kunnen in het bijzonder gericht zijn op de jeugd. Themadiensten zijn bijvoorbeeld ook de diensten voor de opening en de sluiting van het winterwerk. Aan de laatstgenoemde diensten werken ver-schillende jongere en oudere gemeenteleden mee. Zij verzorgen de schriftlezing, de collecten, lezen een gedicht, declameren en zorgen voor de muzikale omlijsting door het bespelen van muziekinstrumenten en koorzang. Van deze diensten wordt u een gedrukte liturgie aangereikt. De aanvangstijd van een themadienst kan afwijken van de gewone diensten. Zie ook het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid
In de bidstond - in het voorjaar, de tweede woensdag in maart - en in de dank-stond - in het najaar, de eerste woensdag in november - willen we in een bijzondere dienst onze afhankelijkheid aan de Heere onze God en Schepper tot uiting brengen in gebed en dank voor al onze bezigheden in werk, gezin, school, kerk enz. enz. De aanvangstijd van deze diensten is om 19:30 uur. Nadere aankondiging vindt u in het kerkblad.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Openbare Belijdenis van het geloof
Op Palmpasen, de zondag voorafgaande aan het Paasfeest, worden de belijdeniscatechisanten de gelegenheid geboden om openbaar, in het midden van de gemeente en voor het aangezicht van God, belijdenis van het geloof af te leggen. Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de nieuwe belijdende leden te feliciteren en Gods zegen toe te wensen in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avondgebed
In de Stille Week, de week voorafgaand aan het Paasfeest, wordt het Avondgebed gehouden. Van maandag tot en met donderdag is er elke avond een korte samenkomst in de kerk waarin gebed, schriftlezing, meditatie en zang ons leiden door de week waarin het lijden van Jezus Christus centraal staat. De eerste avond en de Goede Vrijdag worden verzorgd door de predikant, de overige door de ouderlingen. De week van het Avondgebed wordt op Goede Vrijdag afgesloten door een eredienst, waarin in het bijzonder wordt stilgestaan bij het sterven aan het kruis van onze Heiland. Van de voortgang van het Avondgebed is een liturgie beschikbaar. Al deze samenkomsten beginnen om 19:30. Zie ook het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christelijke feestdagen
In de diensten op de Christelijke feestdagen worden de afkondigingen direct aan het begin van de samenkomst bekend gemaakt door de ouderling van dienst. Daarna zingen we een aantal liederen dat het heilsfeit bezingt en waarmee we onze vreugde zingend en dankend onder woorden willen brengen. Vervolgens voltrekt de dienst zich volgens de gebruikelijke liturgie. Deze liturgie krijgt u op papier aangereikt. Voor aanvangstijden zie het Kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schooldienst
Eveneens wordt er samen met de Gereformeerde Kerk van Herwijnen jaarlijks een schooldienst georganiseerd, welke afwisselend door de predikant van de Hervormde of Gereformeerde gemeente wordt geleid. Samen met de Christelijke School van Herwijnen wordt een thema bepaald en een Liturgie samengesteld. De Schooldienst heeft als functie de band tussen school en kerk zichtbaar te maken. Het is de bedoeling hierbij ook de Openbare School van Herwijnen te betrekken. De datum, tijd en plaats voor de schooldienst vindt u in het Kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eeuwigheidszondag
De laatste zondag van het Kerkelijke jaar, de zondag voorafgaande aan de Adventtijd - vier weken voor het Kerstfeest - wordt Eeuwigheidszondag of ook wel de Zondag van de Voleinding genoemd. In de laatste dienst - de avonddienst - op deze laatste zondag van het Kerkelijke jaar willen we in het bijzonder stilstaan bij het appel dat de Schrift ook op ons doet: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven! In deze dienst worden de namen genoemd van onze geliefden, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na de dienst is er gelegenheid tot een gezamenlijk pastoraal gesprek in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen
Op de laatste avond van het jaar komen we samen om onze dank aan God uit te spreken over Zijn bewarende hand over ons leven in het voorbijgegane jaar. Tevens willen we onze vergankelijkheid belijden in deze bijzondere dienst, die om 19:30 uur begint.
Op de Nieuwjaarsmorgen komen we om 10:00 uur samen om een zegen te vragen over het nieuwe jaar dat we mochten ingaan. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen en een kopje koffie te drinken in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diensten samen met de Gereformeerden
In principe houden we drie maal per jaar een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Herwijnen. Eén dienst in de kerk van de Hervormde gemeente aan de Waaldijk en twee diensten in de kerk van de Gereformeerde gemeente aan de Achterweg. De avonddienst op de eerste Kerstdag en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Spelweek, die afwisselend door de Hervormde Gemeente of de Gereformeerde Kerk worden verzorgd, vinden plaats in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg. Aan de avonddienst op eerste Kerstdag wordt meegewerkt door een koor. De dienst van de afsluiting van de Vakantie Bijbel Spelweek is aan het einde van de zomervakantie.
De data voor de diensten, tijden en plaatsen van de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk vindt u in het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doordeweekse diensten in Huize Avondlicht
Op de derde donderdag van de maand, m.u.v. de maand juli, wordt er om 14:30 uur in Huize Avondlicht een dienst gehouden. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Herwijnen en staan open voor iedereen. De data voor de diensten onder verantwoording van de Hervormde gemeente vindt u in het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerstzangavond
Op kerstavond houden we een evangelisatiesamenkomst in de vorm van een zangdienst waarin we kerstliederen zingen en er een meditatie wordt gehouden. Aan deze samenkomst werkt de muziekvereniging van Herwijnen 'Wilhelmina' mee.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerstfeest van de Zondagsschool
In de avond van de tweede Kerstdag viert de Zondagsschool het Kerstfeest. De kinderen van de diverse groepen verkondigen met elkaar het Kerstevangelie. Daarnaast is er ook een spannende vertelling van een vrij verhaal. Tijdens de viering wordt ook afscheid genomen van de kinderen die de Zondagsschool gaan verlaten, zij worden voortaan in de kerkdiensten verwacht. Het Kerstfeest van de Zondagsschool zou niet compleet zijn zonder het uitdelen van een attentie aan de kinderen van de zondagsschool en een kleine versnapering aan iedereen. Want iedereen is hartelijk welkom. Voor informatie zie het kerkblad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rouwdienst
De begrafenisplechtigheid van een geliefde kan, indien gewenst, vanuit de Hervormde Kerk aan de Waaldijk plaatsvinden. De leiding van de ceremonie wordt gedurende de rouwdienst aan de Hervormde Gemeente overgedragen door de begrafenisondernemer. U wordt vriendelijk verzocht om alvorens afspraken te maken met de begrafenisondernemer contact op te nemen met één van de kerkrentmeesters (zie Kerkenraad) en de predikant. Verder wordt u verzocht om in overleg met de predikant een liturgie voor deze dienst te (laten) maken.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Huwelijksdienst
Onmisbaar is Gods zegen over het huwelijk. Het is dan ook een zeer goede zaak om de zegen van God te ontvangen tijdens een huwelijksdienst in de kerk, in het midden van de gemeente, over een pas gesloten huwelijk. In een voorbereidend gesprek met de predikant wordt over de bijbelse instelling van het huwelijk gesproken en de mogelijkheden van de liturgie doorgenomen. Deze liturgie zal in gedrukte vorm in de huwelijksdienst worden uitgedeeld.
<<terug

 

Homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage