"zei Jezus: ‘Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’ " (Mat. 19: 14)

 


 

Jeugdwerk

In onze gemeente wordt ook aandacht besteed aan jeugdwerk. Hierdoor willen we ook kinderen en jongeren bij de Bijbel betrekken. Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

Jeugdouderling        
Peter Hobo Achterweg 87 4171BB 0418581097 Herwijnen
     
E-mail
phobo73@outlook.com
         

 

 

 

- Zondagsschool
- Interactieve catechese
- Belijdeniscatechisatie
- Clubs
- Jeugdraad
- Start- en slotzaterdag

- Homepage

 

 

Zondagsschool Bethel
De zondagsschool is er voor kinderen die de basisschool bezoeken. Het is de bedoeling dat zij op hun eigen wijze en op hun eigen niveau in aanraking komen met het Evangelie door de bijbelse geschiedenissen te horen vertellen en aan de hand daarvan een werkstukje te maken. Daarnaast wordt een psalmvers geleerd - of een gedeelte daarvan door de jongsten - welke in de morgendienst als introïtuslied wordt gezongen in de kerk. De te leren psalm wordt in het kerkblad aangegeven. Ook besteedt de zondagsschool aandacht aan de zieken in de gemeente in de vorm van het sturen van een kaart of een kleurige tekening. De zondagsschool loopt synchroon met het lesjaar van de basisschool en wordt gehouden in de ruimten van het Kerkelijk Centrum op de zondagmorgen tijdens de eredienst. De kinderen komen het eerste gedeelte van de dienst in de kerk en gaan tijdens het orgelspel voorafgaande aan de psalm voor de verkondiging naar hun eigen samenkomst. Voor informatie:

MEISJES EN JONGENS 4 -12 jaar (zondagmorgen tijdens de eredienst in KC)

M.J. van Zante Seringenhof 15 4171 BN Herwijnen 0418 581133

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interactieve catechese
De geloofsopvoeding van onze jongeren krijgt gestalte in onze gezinnen, op school en vanuit de gemeente. Dat laatste krijgt mede vorm door de catechisatiebijeenkomsten, wekelijks in het winterseizoen, op de maandagavond, waarbij de bijbel centraal staat. De catechisatiebijeenkomst duurt 45 minuten en is onderverdeeld voor de volgende leeftijdsgroepen: 12-13 jaar, 14-16 jaar en 17+. Tijdens de catechisatiebijeenkomst nemen we onderwerpen door zoals het geloof, de doop, het heilig avondmaal, de geboden, de eredienst en het gebed. Maar ook komen er maatschappelijk relevante vragen en onderwerpen aan de orde en richten we ons op de actualiteit van de dag. Er wordt gebruik gemaakt van onder meer materiaal van de Hervormd Gereformeerde jeugd-bond. In de lessen voor de 18+ groep worden tevens onderwerpen besproken die te maken hebben met het doen van belijdenis. Daar gaan we vervolgens uitgebreider op in tijdens de belijdeniscatechisatie ter voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.
De catechese is interactief. In alle groepen is veel ruimte voor gesprek en vragen. Daarbij willen we samen ontdekken wat God voor jou wil betekenen. Om te leren geloven in deze tijd en deze wereld en om toegerust te worden tot een verantwoorde levenshouding als lid van Christus' Kerk.
Voor het goed volgen van de catechese is het belangrijk dat er ook thuis het e.e.a. wordt voorbereid. Ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol door de onderwerpen samen met hun kinderen te bespreken. Het lesboekje gaat elke week mee naar huis.
Als je nog niet deelneemt aan één van de groepen, neem dan contact op met de jeugdouderling:

         

Aanvangstijd en plaats van de catechisatie:

Groep Leeftijd Plaats Aanvang
1 12-13 jaar Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Maandag 18:00 uur
2 14-16 jaar Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Maandag 18:45 uur
3 17+ Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Maandag 19:30 uur

Gedurende de schoolvakanties is er geen catechisatiebijeenkomst.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijdeniscatechisatie
Het uiteindelijke doel van het volgen van de belijdeniscatechese, is het in het openbaar afleggen van de belijdenis van het geloof, maar als daar meer dan één seizoen voor nodig is, wordt u / jou die tijd van harte gegund. Overigens is het nadenken over de geloofsleer en het leren m.b.t. geloven van veel belang, maar belijdenis van het geloof gaat daar bovenuit. Het leren over geloofszaken is een hulpmiddel om het geloof te ondersteunen. Het gaat uiteindelijk om de belijdenis van het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Het geloof in Hem, waarvan we ons hele leven blijven leren. Belijdeniscatechese heeft dan ook niet de bedoeling om alle geloofsstukken domweg te leren, maar dat we luisterend naar God Woord, Jezus Christus zullen belijden als onze persoonlijke Zaligmaker. Dat geloof zal geen perfect en volkomen geloof zijn. Hier op aarde is alles maar 'ten dele' en onvolmaakt. En het is maar goed, dat de Heere Jezus zegt: 'Ik heb voor u/jou gebeden, dat je geloof niet ophoudt' (luk.22:32). Maar als uw of jouw hart er naar uitgaat en je er toch niet uitkomt en erover wilt praten, ben je hartelijk welkom.
Wanneer je je wilt voorbereiden op je openbare geloofsbelijdenis om daarmee toegang te vragen tot de 'tafel des Heeren', kom dan gedurende het winterseizoen op dinsdagavond om 19:30 uur naar het Kerkelijk Centrum bij de kerk. Aan de hand van het boekje 'Leer ons belijden' en gedeelten uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus wordt stilgestaan bij onderwerpen als de kerk, de doop en het avondmaal. Wilt u of wil jij meedoen? Hartelijk welkom!
Ook ouderen, die er tot op heden niet toe konden komen hun 'ja'-woord te geven, worden hartelijk uitgenodigd. De Heere is het waard dat wij ons hart en leven Hem geven!
Aarzel je, aarzelt u nog? Bel og mail met de scriba

D. de Joode Lunet 18 4214 GA 0183-637092 Vuren
      E-mail: scriba@nhkherwijnen.nl
         
         

Aanvangstijd en plaats van de belijdeniscatechese:

Plaats Aanvang
Consistorie, Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 19:30 uur

Als gemeente hebben we samen de verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van jongeren en ouderen. Daarvoor vragen we uw voorbede voor de predikant bij het voorbereiden en geven van dit 'kerkelijk onderwijs'.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubs
De clubs zien het als hun opdracht te vertellen van de Heere Jezus en Zijn werk voor jou. Daarnaast is er ook volop ruimte voor spelletjes, knutselen en andere leuke dingen. Met het club- en jeugdwerk kun je ook je vriendjes en vriendinnetjes in aanraking brengen met kinderen en jongeren van de gemeente en de waarde van het Evangelie. Ook de kinderen, die niet gewend zijn naar de kerk te gaan zijn hartelijk welkom. Hierna vind je een overzicht van onze clubs en de bijbehorende contactpersonen. Schiet haar of hem eens aan of kom eens kijken! Afwijkende tijden, plaatsen en onderwerpen staan vermeld in het kerkblad.

MEISJES- EN JONGENSCLUB 6 - 9 jaar
Maandagavond, Grote zaal Kerkelijk Centrum, van 18:30 - 19:30 uur

A. Hobo - van der Hoef Wilgenlaan 9 4171 AR Herwijnen 0418-582505

MEISJES- EN JONGENSCLUB 10 - 12 jaar

Vrijdagavond, Grote zaal Kerkelijk Centrum, van 19:00 - 20:00 uur

M.H. Ruitenburg - Verveer Kolstraat 32 4171 CZ Herwijnen 0418-582439

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jeugdraad
Het club- en jongerengroepswerk van de Hervormde Gemeente van Herwijnen wordt gecoördineerd vanuit de jeugdraad. Daarin participeren alle clubleiders onder leiding van de Jeugdouderling.
Het dagelijks bestuur van de jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

Jeugddiaken
Peter Hobo Achterweg 87 4171 BB   Herwijnen
     
E-mail
phobo73@outlook.com
Andere bestuurleden:
Marleen Ruitenburg Kolstraat 32 4171 CZ Herwijnen 0418-582439
Marco van Zante Seringenhof 15 4171 BN Herwijnen 0418-581133
         

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start- en slotzaterdag
De zaterdag voor de opening van het Winterwerk in september wordt ook wel de startzaterdag genoemd. De gehele gemeente, inclusief de jeugd van de clubs, wordt dan voor een gezellige middag van sport en spel in het Kerkelijk Centrum verwacht. De activiteiten vinden binnen en buiten plaats in de vorm van spelletjes of een puzzelrit. Voor dit jaar is een barbecue gepland. Het is dus een start voor jong en oud voor iedereen van de gehele gemeente, van al het winterwerk.
De zaterdag voor de afsluiting van het Winterwerk, in april, wordt ook wel de Slot-zaterdag genoemd. Op deze zaterdagmiddag is er voor de jongeren van de clubs een uitje gepland. Iedere keer weer iets anders en iedere keer weer een verrassing. Houdt het kerkblad in de gaten want daar lees je meer over de Start- en Slot-zaterdag.
<<terug

 

 

Homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage