"Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben" (joh. 6: 35) 

Pastoraat

Sectie-pastoraat
Voor de uitvoering van het pastoraat door de ouderlingen, is de gemeente opgedeeld in een aantal zogenaamde wijken. Samen met de bezoekbroeders, diakenen en overige bezoekwerksters en -werkers zijn zij verantwoordelijk voor de pastorale zorg van de hun toegewezen wijk. Bezoekbroeders en diakenen assisteren de wijkouderlingen bij het huisbezoekwerk. Eén van de ouderlingen bezoekt eveneens de 'geperforeerde' gemeenteleden. Geperforeerde gemeenteleden zijn mensen uit andere plaatsen, die met de Hervormde Gemeente van Herwijnen meeleven en daar officieel staan ingeschreven.
Bezoekmedewerksters en -werkers zijn gemeenteleden, die het fijn vinden om aandachtgevend en pastoraal in de gemeente bezig te zijn. Zij rapporteren aan de wijkouderling of de predikant bij eventuele bijzondere pastorale noden.
De pastorale zorg wordt vanaf 1 maart verzorgd door onze eigen predikant Ds. Roseboom

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op vrijdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn kunt contact opnemen met de technisch scriba Dik de Joode via 06 20047902.


Wijkindeling Hervormde gemeente Herwijnen

Hieronder treft u de actuele wijkindeling aan met de betrokken ouderlingen, bezoekbroeders en diakenen.

 

Wijkindeling
In juli is er een consistorie vergadering geweest
Tijdens het gehouden overleg is de wijkindeling besproken. Nu er 2 vacatures ouderling zijn, is onderstaande indeling tot stand gekomen. De teams worden tevens ondersteund door wijkwerkers.
Wijkindeling:
Wijk 1 Herwijnen-Oost (Balderiklaan, Boutlaan, Kolfflaan, Molenkamp 17 t/m 25 en 32 t/m 90, Mijnliefflaan, Vervoornlaan).
Wijkouderling: G. van Bezooijen + bezoekbroeder J. van Kuilenburg

 

 Wijk 2: Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15, Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg,  Sluimerskamp (m.u.v. Zorgcentrum Avondlicht), De Strobbel, Waaldijk, Wadensteinsesteeg.

Coördinator: A. Ruitenburg + bezoekbroeder R. van Santen

 

Wijk 3: Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg.
Wijkouderling: A. van der Meijden + bezoekbroeder T.J. Heikoop (alleen telefonisch)
 
Wijk 4: Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Willem Alexanderstraat, Zworrelstraat.
Coördinator: D. van Arkel + bezoekbroeder L. van Maaren
 
Wijk 5: Zorgcentrum Avondlicht: Sluimerskamp 18 en Biermanlaan 2
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg

 

Wijk 6: ten noorden van de Graaf Reinaldweg (Bloklandweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg, Mert, Nieuweweg, Vijfhoevenweg en Wadensteinsesteeg) en gemeenteleden die zijn geperforeerd en buiten Herwijnen wonen.
Wijkouderling: G. van Bezooijen + bezoekbroeder J. van Kuilenburg

 

Jeugdpastoraat
Onze jongeren kunnen op hun verzoek thuis of elders worden bezocht voor een gesprek. Als daar behoefte aan is, neem dan contact op met de jeugdouderling:

Peter Hobo Achterweg 87 4171 BB 0418581097 Herwijnen
     
E-mail
phobo73@outlook.com


Bezoekwerk

- Predikant
- De wijkouderling
- De pastoraal werker
- Bezoekwerk(st)ers verzoekplatenprogramma
- Bezoekwerksters en -werkers


Pastoraat bij ziekte

- In het ziekenhuis
- Langdurig ziek
- In een tehuis


Bezoek in bijzondere omstandigheden
- Nieuw ingekomenen
- Bezoek bij geboorte
- Pastoraat; leden buiten Herwijnen


- Homepage


Predikant

Predikant        
Ds. Roseboom Waaldijk 137 4171CC E-mail: predikant@nhkherwijnen.nl
Tel:0418 581505 Tel.:0614600988      


<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De wijkouderling

De wijkouderling draagt, samen met zijn bezoekbroeder of een diaken, zorg voor het pastorale werk in dat deel van de gemeente dat aan hun zorg is toevertrouwd. De hoofdtaak daarin vormt het reguliere huisbezoek aan alle Hervormde gemeenteleden in hun wijk. Na afspraak volgt een bezoek. In het geval van huisbezoek aan een gezin is het van belang dat alle gezinsleden aanwezig zijn. Het streven m.b.t. de bezoeksfrequentie is eenmaal in de twee à drie jaar.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De pastoraal werker

Sinds de komst van Ds. Roseboom is er geen kerkelijk werker in onze gemeente meer werzaam
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastoraalwerk in Huize Avondlicht

De algemene pastorale zorg voor de Hervormde bewoners van huize Avondlicht heeft de kerkenraad gelegd in de handen van J. van Kuielenburg Hij draagt zorg voor de contacten tussen de bewoners en de Kerkenraad.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezoekwerk(st)ers verzoekplatenprogramma

Eenmaal per maand ontvangen de kerktelefoonabonnees bezoek van een medewerkster of medewerker van het Verzoekplatenprogramma. Tijdens dat bezoek wordt gevraagd of de kerktelefoonluisteraar een psalm, gezang of lied ten gehore wil laten brengen voor zichzelf of voor een ander in de uitzending van het verzoekplatenprogramma, dat eenmaal in de veertien dagen door de kerktelefoon wordt uitgezonden.
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezoekwerksters en -werkers
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die geen kerkradioaansluiting hebben ontvangen naast het reguliere huisbezoek van de sectieouderling en de bezoekbroeder, twee maal per jaar bezoek van een gemeentelid die deze bezoeken namens de kerkenraad brengt als bezoekwerkster of -werker.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastoraat bij ziekte:


In het ziekenhuis
Indien u bezoek wenst van de predikant gedurende de periode die u in het ziekenhuis verblijven moet, wilt u dan bij opname in het ziekenhuis de scriba of de predikant daarvan op de hoogte (laten) brengen? Indien gewenst wordt uw ziekenhuis opname ook in de eredienst en in het kerkblad vermeld opdat er voorbede voor u kan plaatsvinden in het midden van de gemeente tijdens de eredienst en thuis door persoonlijke voorbede. Ook geeft het de gemeenteleden de mogelijkheid u een blijk van bemoediging te sturen in de vorm van een kaartje.
Wilt u ook laten weten aan scriba of predikant wanneer u teruggekeerd bent uit het ziekenhuis? Het ligt in de bedoeling u ook te bezoeken na thuiskomst.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langdurig ziek
Zij die langdurig ziek zijn hebben de bijzondere aandacht van onze predikant Ds. Roseboom en sectie ouderling
<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In een tehuis

Zij die langdurig ziek zijn hebben de bijzondere aandacht van bijzondere aandacht van onze predikant Ds. Roseboom en sectie ouderling

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek in bijzondere omstandigheden:

Nieuw ingekomenen

Hervormde leden die nieuw zijn komen wonen in Herwijnen, of zij die met de Hervormde Gemeente van Herwijnen willen gaan meeleven worden bezocht door leden van de nieuw-ingekomenen-commissie.

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezoek bij geboorte
Als felicitatie namens de gemeente wordt u na de geboorte van een kind bezocht. Nadat de Scriba en/of de predikant een geboortekaartje heeft ontvangen, zal contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken.

J.W. Boogert Rij- en Uitweg 16 4171CN 0418842576 Herwijnen
      Email: scriba@nhkherwijnen.nl

Er is veel pastoraal en diaconaal werk in de gemeente. Hulp daarom altijd van harte welkom. Heeft u belangstelling voor dit werk? Neem dan contact op met de scriba 0183-637092, of met één van de overige kerkenraadsleden (zie Kerkenraad). Van harte aanbevolen!

<<terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraat; leden buiten Herwijnen

Perforeren
Wanneer u meeleeft met de Hervormde Gemeente van Herwijnen, maar niet binnen de plaats Herwijnen woont, bestaat toch de mogelijkheid lid te worden van de gemeente. U 'verhuist' dan administratief en pastoraal naar de Hervormde Gemeente van Herwijnen, terwijl u elders blijft wonen. 'Perforeren' heet dat. Perforeren is alleen mogelijk als daar geldige redenen voor worden aangevoerd en als men binnen de eigen classis blijft kerken.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de scriba:

Scriba     E-mail:

scriba@nhkherwijnen.nl

J.W. Boogert Rij- en Uitweg 16 4171CN 0418842576 Herwijnen

 

 

<<terug

 

 

 

Homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Homepage