"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Wel en wee
De operaties van mw. Joke Oudijk-Blom, mw. Jolisa van Zanten en mw. Ria Mannee-Kozijn zijn naar het doel van de operaties geslaagd. God dank daarvoor! Nu bidden we mee dat het ook op lange termijn effect heeft.

Mw. Mieke van de Minkelis kreeg na aanvankelijk gunstige uitslagen te horen dat er uitzaaiingen zijn gevonden. Na een korte opname in het ziekenhuis zien de dokters gelukkig perspectief met behandelingen. We bidden om zegen over het werk van de dokters en dat het gezin ervaart dat de Heere hen in Zijn hand houdt.
 
We hoorden in ons dorp ook van andere gemeenteleden en dorpsgenoten die een moeilijke boodschap te verwerken kregen. In het vertrouwen op de Here God, vinden we de bestemming van ons levenslot.

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

 

PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...Andrea van Mourik                       Mevr. C. van der Wal van Maren
Griendweg 16-L                           Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4208 AA Gorinchem                     4143 EN Leerdam


 

Dhr. L. Kornet                          Mw. G. van Eeuwijk-Van der Leij
Het Gasthuis Gorinchem         verpleeghuis Lingesteyn
Banneweg 61                          Lingesteynplantsoen 20,
4204 AA  Gorinchem               Hornstaete Lavendelhof
                                               4141 GH Leerdam

Verlies
Op 26 maart 2021 overleed zeer onverwacht Rudi Hobo. Wat zal hij gemist worden in zijn trouwe aanwezigheid bij moeder, familie, dorp en werk. Rudi werd geboren op 5 juli 1968. De begrafenis vindt plaats op donderdag 1 april. We wensen moeder, broers, schoonzussen, oomzeggers, verdere familie en vrienden Gods kracht toe in deze week van een moeilijk afscheid. Dat het licht van Pasen hen al tegemoet mag schijnen.
“In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.”  
(Weerklank 447:4)
In het volgende kerkblad zal een kort In Memoriam staan.

Er was verdriet bij andere gemeenteleden vanwege verlies in deze weken. Hoe langer je met iemand door het leven bent gegaan, hoe meer soms iemand wordt gemist. Dat er gezegende herinneringen overblijven.

Jubileum
Dhr. Peter de Fockert en mw. Jantine de Fockert - van Horsen waren op 29 maart 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen en allen die hen lief zijn van harte met dit heugelijke feit. Gods zegen in jullie leven: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad"        

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                      Leeftijd
10-04   G.M. Hak- van Horsen            94       
20-04   mevr. M.M. Koch                     92         


Uit dankbaarheid I
Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.
Graag willen wij iedereen bedanken voor het hartverwarmende medeleven dat wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, (schoon)vader en onze opa

Dirk Johannes Overheul
= Dick =

Het is voor ons een grote steun en zal een blijvende herinnering zijn.

Mattie Overheul-van Wijgerden
Corine en Arjan
Jurgen
Maureen
Uit dankbaarheid II
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten met goede wensen, telefoontjes, bloemen, fruit en alle andere attenties, die ik heb ontvangen na mijn aneurysma-operatie. Het was fijn, zoveel medeleven.
Hartelijke groet,
Ria Mannee- Kozijn
Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418  842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerAfspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
              - per telefoon op 0418 581505;
              - per telefoon of app 06 14600988;
              - of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.


Op de hoogte/meeleven
Cliparts Activiteiten Verhuizen » Animaatjes.nlGraag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Winkel uitzonderlijk gesloten wegens huwelijk - DEKEYSERGaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Ansichtkaart- Welkom lieve baby | Inpakken maar! | Label by SimoonTrouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Afbeeldingsresultaat voor huilende ogen tekenen stap voor stap ...Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

 


Uit de Gemeente

Bij de diensten
Paasdagen
Tijdens de Paasdagen staan we D.V. op Goede Vrijdag eerst stil bij het offer dat het Paaslam Jezus bracht aan het kruis. We cirkelen dan opnieuw om het kruis met als thema “Verzoening door voldoening”. Op eerste Paasdag cirkelen we voor het laatst in de serie om het kruis en zien we de overwinning aan het kruis bevestigd door de opstanding van Koning Jezus.
Op deze morgen horen we extra stemmen om deze Koning met meer ontzag te aanbidden!

Sluiting Winterwerk
Op D.V. 18 april sluiten we het specifieke winterwerk af. (Belijdenis)catechisatie en clubs konden (online) doorgaan; er was online Bijbelstudie en een aantal keer huiskring; er waren online diensten voor Avondlicht en senioren, Open Kerkochtenden, Kringloopkas, andere momenten van ontmoeting en attentie en we begonnen met een prachtige opening van het winterwerk.
En toch wordt het opnieuw een vreemde afsluiting. 
“Goed om te horen”, was het jaarthema. Niet alleen wat spreekt je aan in de Bijbel, maar ook wat spreekt je tegen hoorden we bij de opening. Dat hebben we dit jaar verder moeten leren. Onze plannen moeten in de ijskast, zodat er ruimte komt voor het plan van God.


Open Kerk
De komende tijd is de kerk één keer in de twee weken op woensdagmorgen open.
U bent welkom op:      31 maart
                                    14 april
De kerk is open tussen 10:00 en 12:00 uur voor stilte of orgelspel door Artje van Ooijen. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig.

 

Follow Me en Follow Me Next
De laatste keren komen alweer in zicht. Wat waren het mooie avonden. De dominee gaat in ieder geval de mooie gesprekken missen. De gemeente mag zich gezegend weten met zulke open, nieuwsgierige, gelovige tieners.

Op de volgende data hopen we elkaar D.V. nog te zien:
Seizoen 2019 / 2020 – Gereformeerde kerk Rehoboth Urk
Follow Me (12+): maandag 12 en 19 april om 19:00 uur in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

Follow Me Next (16+): zondag 11 april om 20:00 uur in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

 

Dienst Avondlicht en belangstellenden
Op D.V. 15 april om 15:00 uur is er weer een gezamenlijke kerkdienst voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Wilt u de communicatiekanalen van de gemeenten in de gaten houden om te horen of de dienst online of weer fysiek kan plaatsvinden?

 

Crèche tijdens de diensten
We gaan weer starten met de crèche, vanaf zondag 4 april '21. Inmiddels is er een rooster gestuurd en mogen we de kindjes weer ontvangen in het kerkelijk centrum. 
Uiteraard houden we ons aan de corona maatregelen. De kindjes mogen gebracht worden als de ouders ook aangemeld zijn voor de kerkdienst. 
Fijn dat we hier weer mee mogen starten, we zien de kindjes graag! Tot snel.
Groetjes Leontien van Arkel

Welkom

 


De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:
Jurrie Overheul
Familie Pippel - huwelijksjubileum 
Dit moet je weten over de bloemen in huis | NU - Het laatste nieuws het  eerst op NU.nlJoke Oudijk
Jolisa van Zanten
Familie Van Mourik - huwelijksjubileum 

Jaarrekening 2020
De kerkenraad heeft in z’n laatste vergadering de jaarrekening over 2020 vastgesteld en goedgekeurd. Het was een bijzonder jaar, met onder meer de komst van een eigen predikant en het afscheid van kerkelijk werker Ruud Baas. Een jaar ook van weinig tot zelfs geen kerkgangers, van online-diensten en van collecteren via een QR-code. Het jaar ook waarin we in het voorjaar vanwege corona in financieel opzicht donkere wolken zagen samenpakken; want wat moest het worden zonder verkoopdag en zonder rommelmarkt? Maar het werd ook een jaar waarin nieuwe initiatieven ontstonden zoals de online-draaiavond en de kringloopkas. Initiatieven die er dankzij vereende krachten voor zorgden dat ondanks alle onzekerheden die er waren en zijn, de situatie financieel toch op orde bleef. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Dank ook voor de trouw in de giften en de collecten.
Zo kon het jaar 2020 worden afgesloten met een positief resultaat van € 8.054,00. Een resultaat om erg dankbaar voor te zijn.
Wie precies wil weten waar de plussen en de minnen zaten, kan contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Henk de Bruin om de jaarrekening in te zien (henk.bruinde@upcmail.nl; of: 06 53941059).

 

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 31392864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

 

Biddagcollecte
De Biddagcollecte heeft opgebracht € 2.119,00. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze prachtige opbrengst wordt heel hartelijk bedankt. Mocht iemand nog een bijdrage willen overmaken, dan kan via:
NL42  RABO 03280 00531 of NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; ovv Biddag 2021
Dank voor uw medewerking.


Paascollecte
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe voor de Paascollecte. Met daarin een acceptgiro en een toelichting op de collecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst is voor de plaatselijke Hervormde Gemeente. Dat we allemaal blijmoedige gevers mogen zijn, vanuit de geweldige opstandingsboodschap van Pasen!

Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

VERANTWOORDING
Collecten
14 maart                  1e collecte    €      128,70    World Vision
                                2e collecte    €      137,10    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      133,50     Pastoraat en prediking

21 maart                  1e collecte    €        77,75    Wycliffe (bijbelvertalers)
                                2e collecte    €        77,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        88,25     Pastoraat en prediking
Ontvangen:
Via de bank € 242,00 voor de collecten voor het werk door de kerkrentmeesters (2e en 3e collecte).
Via ouderling Arno van der Meijden € 80,00 voor het kerkblad.
Via diaken J.W. Boogert € 90,00 (collectebonnen) voor diverse doeleinden.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

Paasboodschap synode Protestantse Kerk in Nederland
In verbondenheid met onze geliefde landelijke kerk, krijgen we een Paasboodschap mee namens het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.


Geachte zusters en broeders,

Midden in de dood
zijn wij in het leven…
(lied 566)

Typeert Muus Jacobse met deze twee regels niet op treffende wijze de tijd die wij beleven? Aangejaagd door de coronapandemie, waart wereldwijd de dood rond. Wie kent geen mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan corona? En hoewel het vaccineren is begonnen, is het virus nog volop onder ons en zuchten we allemaal onder de knellende beperkingen.
Dit jaar vieren we de stille week en de drie dagen van Pasen in lockdown. Op gepaste afstand van elkaar. Met slechts enkele mensen in de kerk. Zonder uitbundige gezamenlijke paasjubel. Juist op deze bijzondere dagen missen we elkaar. In je eentje is het niet eenvoudig om de intensiteit van de stille week en de vreugde van Pasen te beleven.
Het lied van Muus Jacobse helpt ons misschien om de diepe en hoge tonen van deze dagen te horen. Het is opvallend dat Jacobse niet dichtte dat we in het leven door de dood omgeven zijn. Dat zou wel een juiste typering zijn van ons leven, en ook een treffende verwoording van deze tijd: het dodelijke coronavirus kan ons immers zomaar het leven ontnemen. Toch zegt de dichter het net even anders. De rauwe natuurwet van het leven, waarin de dood volop aanwezig is, keert hij om. We zijn niet zozeer in het leven omgeven door de dood, maar in de dood zijn we in het leven. Deze woorden raken aan het geheim van de stille week en van Pasen. De gedachte dat we in de dood omgeven zijn door het leven is overigens al eeuwen oud. Het was de ontdekking van Maarten Luther. In zijn tijd kon de pest je leven zomaar in een paar dagen tijd afbreken. Het wordt ook zichtbaar in de schilderijen van Jeroen Bosch, die in ongeveer dezelfde tijd leefde als Luther. De dood is in zijn schilderijen met de handen te tasten. Maar Luther keerde de frase dat we in het leven door de dood omgeven zijn, om. We zijn midden in de dood - als geestelijke typering van het leven - omgeven door het leven - door Christus, de Levende! […]

Midden in deze lockdown maken we ons op voor een vreugdevol paasfeest. Immers midden in de dood zijn wij in het leven!
Een gezegende stille week en een vreugdevol paasfeest toegewenst!

Namens het moderamen van de generale synode,
ds. Marco Batenburg
ds. René de ReuverDijkpraat

Op biddag gingen collega ds. Edwin Groot Karsijn en ik de klassen op de christelijke basisschool langs voor een korte biddagviering. Het was heerlijk om met elkaar te zingen, ontroerend om de gebeden van de kinderen te horen en mooi om het verhaal van Nehemia over de herbouw van Jeruzalem te mogen vertellen. Als vertolker van Nehemia vroeg ik bij elke klas wie er mee wilde bouwen. In de klassen gingen dan de meeste vingers omhoog.
Ook bij groep 1 stelde ik deze vraag. Maar hier bleef het niet bij enkel de vingers omhoog. Direct stormden er meer dan twintig kleuters naar me toe die aan de slag gingen met de meegebrachte duplostenen. Het verhaal hoefde niet verder verteld te worden. Het gebeurde voor mijn ogen.
Als het zo ook gaat met de herbouw van de christelijke gemeenschap in Herwijnen, heb ik goede hoop dat er verder gebouwd kan worden. Zeker nu met Pasen de hoeksteen is gelegd:
“De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.”
Ds. Wilhelm Roseboom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie