"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Wel en Wee

Gezondheid
Bij dhr. Koos de Fokkert bevestigden uitslagen de vermoedens van de dokters. In deze maand zijn daarom de eerste behandelingen gestart. Het was goed om te horen dat de specialisten uitgaan van een chronisch karakter van de leukemie. Desalniettemin is het ingrijpend en heftig voor hem en de zijnen. “Eén Naam is onze hope” (Gezang 112, 1938) in deze!

Ook in de afgelopen tijd zijn er weer gemeenteleden naar ziek (geweest) door het coronavirus. Een goed herstel gewenst. En voor de gehele gemeente in deze onrustige tijden: moedig voorwaarts! We weten waarheen!

 

Verlies
Op 4 november overleed Mw. Cornelia Duizer-Damen. Ze werd geboren op 23 augustus 1925 in Schelluinen. Sinds 11-11-2011 was ze weduwe van Gijsbertus Duizer.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij de woorden van Romeinen 12 “En word aan deze wereld niet gelijkvormig”. Het was een gevleugelde uitspraak van mw. Duizer tijdens haar leven. Wanneer we gelijkvormig worden gemaakt aan Christus, hebben verwoestende schema’s van de wereld steeds minder vat op ons. We richten ons dan op het schema van God: hoop op Zijn nieuwe wereld en eeuwig leven met Hem. Dan eindigen we met de woorden van een door haar en haar man geliefd gezang:    Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht;
Ik ken de rots, waar op ik bouwe,
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens, aan den avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe’,
Voor elken dag, mij hier gegeven,
                                    U hooger, reiner loflied toe.    (Gez.525: 3 – WK)


In trouwe zorg hebben de nabestaanden de laatste jaren naar haar omgezien. Nu ze zonder haar verder gaan, wensen we hen deze nabijheid van Christus toe.

In het gezin van fam. De Jong kwam verdriet wegens het overlijden van (schoon)moeder en oma. “Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer”, zingt Psalm 116:1 (O.B.). We wensen hen deze troost toe.

In het afgelopen kerkblad stond de naam van mw. Duizer nog niet vermeld bij de namen die genoemd werden op Eeuwigheidszondag. Afgelopen zondag werd haar naam al wel genoemd, samen met de andere namen. Ook nu denken we aan hen die werden genoemd en anderen die gemist worden. In het bijzonder ook aan dorpsgenoten die recent een geliefde verloren door een psychische of lichamelijke ziekte.
"Heer, til me op, hoog boven alle vragen; Heer, til me op en neem me bij de hand!"   (Nederlandse versie van “You raise me up”)

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik                           Dhr. L. Kornet
Griendweg 16L                                 Het Gasthuis Gorinchem
PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...4208 AA  Gorinchem                        Banneweg 61
                                                         4204 AA  Gorinchem
Mevr. C. van der Wal-van Maren     
Huis ter Leede                                 
Eiland 1, kamer 235                         
4143 EN  Leerdam                           

 

Eben Haëzer
Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.

Zo hebben wij dat ook mogen ervaren in de afgelopen 40 jaar van ons huwelijk.


Wij willen de Hervormde kerk hartelijk bedanken voor de mooie Orchidee, wijders ook de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en attenties in welke vorm dan ook! Dank u wel.
Jan en Marry van Krieken

 

Uit dankbaarheid I
Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, bloemen, kaarten en berichten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Henk Pippel. Dit is ons tot grote steun geweest. Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

Conny Pippel-van de Giessen
Elise en Peter, Gijs en Netty, Arnold en Miranda
 kleinkinderen


Uit dankbaarheid II
Graag willen wij iedereen hartelijke bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen voor ons 40 jarig jubileum. Het heeft ons erg goed gedaan.
Gijs en Joke Blom

In memoriam Sjanie van Weelden
In de avond van vrijdag 30 oktober 2020 is overleden Adriana van Weelden – van der Meijden, in de leeftijd van 78 jaar. Sjanie werd geboren op 13 september 1942 aan het Boveneind en kreeg 2 jongere broertjes Wim en Henk. Het gezin verhuisde naar de Kolstraat en al vroeg leerde zij haar toekomstige man Arie kennen. Zij gingen wonen aan de Geerstraat 7 waar zij heel gelukkig waren. In 1966 werd Jan geboren en in 1969 Corina. Vele vakanties gedurende 25 jaar werd met het gezin op de camping doorgebracht. Haar grote hobby’s waren breien en handwerken en voetbal (Herovina en Feijenoord). Elf jaar geleden overleed haar man Arie en kort daarna haar broer Henk. Een hele klap voor haar en de kinderen. Maar Sjanie bleef positief in het leven staan en genoot van de vele bezoeken die ze kreeg, haar huis noemde ze niets voor niets “d’n zuute inval”. Haar kleinkinderen Thijs, Jop en Sophie en Jeanine en Romy namen een speciale plek in, in haar leven. Een week voor haar overlijden werd zij opgenomen in het ziekenhuis met klachten en het ging niet goed met haar, ze kreeg een hartaanval en werd gereanimeerd. Maar Sjanie was zo verzwakt dat ze in de avond van 30 oktober is overleden. In de afscheidsbijeenkomst in Vlijmen stond de tekst: “Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water” centraal en we luisterden naar het lied “de Rivier”: “t is een stroom van uw genade, waar ik u steeds ontmoeten mag”.


In het vertrouwen dat het haar nu aan niets zal ontbreken hebben we haar in de handen van haar Schepper mogen leggen.  Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe, maar bovenal Gods zegen en nabijheid bij het verwerken en dragen van het verlies.
Govert van Bezooijen


Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerAfspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

 

Op de hoogte/meeleven
Cliparts Activiteiten Verhuizen » Animaatjes.nlGraag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Winkel uitzonderlijk gesloten wegens huwelijk - DEKEYSER

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Ansichtkaart- Welkom lieve baby | Inpakken maar! | Label by Simoon

Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Afbeeldingsresultaat voor huilende ogen tekenen stap voor stap ...

Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

 

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.


Uit de Gemeente

Bij de diensten (D.V.)
Adventstijd
Onlangs hebben we met de zondagsschoolleiding gesproken over de komende tijd van Advent en Kerst. Natuurlijk omdat het dit jaar anders gevierd moet worden, maar ook vanuit een aantal vragen die leefden. Deze kwamen voort uit de vraag: hoe kunnen we de kinderen meer betrekken bij de eredienst en het Kerstfeest? Er werden verschillende opties besproken.
Om kinderen nu meer naar het Kerstfeest toe te laten leven en daarmee meer over God te leren, komt in de Adventstijd een speciaal kindermoment: tot de Kerst wordt er elke week een Adventskaars aangestoken waarbij een kort gedicht zal worden voorgedragen: steeds meer licht in de verwachting van het Licht van de wereld! Niet alleen voor kinderen goed om meer naar het Kerstfeest toe te leven, maar ook voor alle “grotere” mensen!

Dienst Avondlicht 17 december
Via kerkradio en kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde Kerk is er op donderdag 17 december om 19:30 een gezamenlijke kerstviering voor Avondlicht en andere senioren. Van harte welkom om in te schakelen!

Follow Me (Next)
Follow Me (12+): maandag 30 november, maandag 7 en 14 december om 19:00 in de Tuinkamer.

Follow Me Next (16+): zondag 29 november en 6 december om 20:00 op de bekende locatie.
LET OP: het is twee weken achter elkaar!

Ik wilde graag voor de Kerstvakantie nog eens met de twee groepen tegelijk afspreken om de onderlinge banden warm te houden. Maar gezien het langzaam dalende reproductiegetal van corona, lijkt het me verstandiger om dat pas na de Kerstvakantie te doen.

Met het oog op Dankdag schreven we met de jongste catechisanten twee coupletten op de wijs van “Dank U voor deze nieuwe morgen”. Hier kunt u het nog eens rustig nalezen:


 

Dank U voor snacks en heerlijk eten
Gamen, de kerk en  broodje gezond.
Dank U dat ik op school kan keten
Voor het zijn gezond.

Dank u voor de appels, peren
Dank voor familie, en techniek
Dank U voor humor alle keren
Dank U voor muziek

Dankdagcollecte
Woensdag 4 november was het Dankdag. Met ’s morgens een schooldienst in de school en ‘s avonds een dienst in de kerk. Die dag mochten we ook de dankdagcollecte houden, waarbij iets van onze dankbaarheid voor alles wat we ontvangen, mogen uitdrukken in een gift. De voorlopige opbrengst, inclusief nagekomen giften is € 2.406,00. De tussenstand blijft daarmee nog iets achter bij die van vorig jaar, maar wellicht zijn er nog mensen die een bijdrage willen overmaken. Dat kan via NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925 ten name van de Hervormde Gemeente Herwijnen. Graag onder vermelding van 'Dankdag 2020’. Een gift meegeven aan iemand anders of in de collectezak doen, mag uiteraard ook.
Hartelijk dank voor uw medewerking
De kerkrentmeesters


Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk, net als de afgelopen tijd al het geval was. Mensen kunnen in dat geval bellen naar telefoonnummer 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

 

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                        Leeftijd       
28-11 F.C. van Os                                  87  
10-12 W.A. v/d Meijden-Kozijn              88  
11-12 A.C. Verploegh-van Aalsburg       97  

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1-nov
                                1e collecte    €       94,30    Najaarszendingscoll. GZB
                                2e collecte    €        83,60    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €        70,65     Pastoraat en prediking
                              
Dankdag 4-nov       1e collecte    €        68,90    Diaconie
                                2e collecte    €        54,10    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €  2.406,00     Dankdagcollecte

Zondag 8-nov         1e collecte    €        67,80    Mensenkinderen
                                2e collecte    €        52,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        50,55     Pastoraat en prediking

Zondag 15-nov       1e collecte    €        60,10    Diaconie
                                2e collecte    €        60,00    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        74,60     Pastoraat en prediking
                                Avondm.coll €      128,40     Mensenkinderen

Ontvangen via:
Ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin € 10,00 voor de kerk en € 10,00 + € 20,00 voor het kerkblad.
Lenard van Maaren: € 10,00 voor de kerk.
De bank een gift ontvangen van € 50,00 en de collecten van de laatste drie weken in totaal € 135,00 voor de kerkrentmeesters.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.


Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;Activiteiten

Voorverkoop kerststerren-actie
Ook dit jaar zal de KERSTSTERREN-ACTIE weer plaatsvinden. Vanwege Corona komen we dit jaar niet aan de deur, maar kunt u KERSTSTERREN bestellen, via het formulier dat u in de bus gekregen hebt. Het kan ingeleverd worden op onderstaande adressen:

KRINGLOOP-KAS (tijdens opening)     Achterweg 57
Jan-Willem Boogert                               Rij- en Uitweg 16
Henk de Bruin                                       Achterweg 97
Marcel de Joode                                    Meerenburg 8
Gijs Pippel                                             Wilgenlaan 29
Hervormde Kerk (tijdens opening)         Waaldijk 139

U kunt ook een email sturen naar:  kerststerrenNHK@gmail.com

De KERSTSTERREN kosten ook dit jaar weer € 4,75 per stuk en bij 2 of meer € 4,25 per stuk. De bestellingen kunnen nog steeds doorgegeven worden, maar OP=OP.

De KERSTSTERREN kunnen opgehaald worden bij de KRINGLOOP-KAS (Achterweg 57) op vrijdag 11 december (tussen 13:00 uur en 17:00 uur) en zaterdag 12 december (tussen 08:30 uur en 12:00 uur). Graag afrekenen bij het ophalen, met gepast geld of met pin.

 

Kerkbalans 2020; toezegging al omgezet in gift?
Terwijl de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2021 alweer zijn begonnen, moet uiteraard ook de Actie Kerkbalans 2020 worden afgerond. Nog niet alle toezeggingen die begin dit jaar zijn gedaan, zijn omgezet in concrete giften. We willen daarom vragen of u in uw administratie na zou willen gaan of u uw toezegging al hebt omgezet in een gift. Mocht u de gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand hebben:

  • Hervormde Gemeente Herwijnen
  • NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925
  • Graag onder vermelding van Kerkbalans 2020

Uit de pastorie

Dijkpraat
In de afgelopen tijd is er weer veel rondom de pastorie en kerk opgeknapt. Helaas zijn toch de eerste tekenen van verval alweer zichtbaar. Op de maagdelijk witgeschilderde muren van de keuken zijn inmiddels creatieve tekeningen te ontwaren. Volgens de regels der abstracte kunst met strepen en krassen. Gezien de hoogte moet het des nachts door een kleine kabouter zijn aangebracht. Naast muizen zullen deze er ook ongetwijfeld ronddolen. Of zijn het de eerste tekenen van een baby die zich ontwikkelt tot een kleine boef?
Ds. Wilhelm Roseboom

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie