"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Welzijn
Mw. Janny van der Vliet-van Cronenberg, is na een grote heupoperatie en een verblijf van een aantal dagen thuisgekomen uit Nijmegen. Er is vertrouwen dat de operatie is geslaagd. We zijn God dankbaar daarvoor en we bidden voor een goed herstel.

Er is dankbaarheid in families vanwege goede berichten omtrent gezondheid. Er is dankbaarheid vanwege versoepelingen vanwege corona in tehuizen, maar zorg om de toekomst en de langdurige beperking.
We bidden voor hen die in medische trajecten zitten en voor hen die al lang chronische klachten hebben aan lichaam of geest.

 

Uit dankbaarheid
Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven en belangstelling die we de afgelopen maanden hebben gehad tijdens onze ziekenhuisopnames, en later bij de verhuizing van Jo naar De Wittenberg. De vele kaarten die we kregen en nog steeds krijgen, de telefoontjes en de attenties hebben ons erg goed gedaan en waren een hele steun. Fijn om te mogen ervaren dat mensen zo met ons meeleven.
Jo en Frans van Os

 

Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik                          
Griendweg 16L                                
4208 AA  Gorinchem
PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...
Mevr. C. van der Wal-van Maren     
Huis ter Leede                                 
Eiland 1, kamer 235                         
4143 EN  Leerdam                           

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61 
4204 AA  Gorinchem   

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;


- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerWe stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).


 

Uit de Gemeente

Dopen
Vanwege de corona-maatregelen is de afgelopen maanden geen doopdienst gehouden. Nu de maatregelen worden versoepeld, wil de kerkenraad een doopdienst gaan plannen. We willen ouders die hun kind willen laten dopen, vragen contact op te nemen met ds. Roseboom (06 14600988 of predikant@nhkherwijnen.nl) of met scriba D. de Joode (06 20047902 of scriba@nhkherwijnen.nl).
Dat kan tot uiterlijk zaterdag 11 juli.

 

Bezoekbroeder
Eerder hebben we gemeld dat ook Rob van Santen positief heeft gereageerd op het verzoek van de kerkenraad om bezoekbroeder te worden. Inmiddels heeft hij tegenover een delegatie van de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent dat hij, net als Lenard van Maaren, binnenkort kan gaan meedraaien in het bezoekwerk

De precieze invulling daarvan wordt nog nader ingevuld.  We wensen en bidden hen beiden een goede en gezegende tijd toe en rekenen erop dat u ze gastvrij zult ontvangen.

 

Solidariteitskas 
Gelijk, of vrijwel gelijk met het kerkblad hebben alle doopleden en alle belijdende leden het verzoek ontvangen hun bijdrage voor de Solidariteitskas te betalen. Het gaat om een bedrag van € 10,00. Een flink aantal leden heeft de bijdrage inmiddels overgemaakt, een aantal nog niet. We willen u en jou vragen dat alsnog te doen.
De plaatselijke kerken moeten aan de landelijke kerk een bepaald bedrag per lid betalen. De opbrengst komt in de Solidariteitskas van de PKN. Gemeenten die, na zelf al het mogelijke hebben gedaan, een noodzakelijke voorziening niet kunnen realiseren, kunnen financiële hulp krijgen uit de Solidariteitskas.
Wat na de verplichte afdracht aan de PKN overblijft, komt ten goede aan de plaatselijke kerkelijke gemeente.

 

Maatregelen rond corona
Zoals bekend zijn per 1 juli de corona-maatregelen verder versoepeld.  We zijn dankbaar dat er op deze manier opnieuw meer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.
Wie een dienst wil bijwonen, moet zich daarvoor wel opgeven. Dat verandert niet. Opgeven het liefst via het opgaveformulier dat op de website staat. Daar vindt u ook meer informatie. Eventueel kunt u ook rechtstreeks mailen naar reservering@nhkherwijnen.nl
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt ook bellen of mailen met de scriba, D. de Joode.

Op basis van de aanmeldingen wordt namens de kerkenraad een indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een plaats gewezen. Dankzij de versoepelingen kunnen meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Wel blijft de regel van 1,5 meter-afstand bestaan. Dat betekent concreet dat er maximaal zo’n 70 mensen in de dienst aanwezig kunnen zijn. Het aantal kan iets variëren, afhankelijk van het aantal huishoudens dat in de kerk is. We gaan in elk geval niet de grenzen opzoeken.
Ook al kunnen voortaan weer meer mensen de diensten bijwonen, het blijven bijzondere omstandigheden. Dat heeft gevolgen. Zo zal niet iedereen op zijn of haar eigen plaats kunnen zitten. Het is helaas even niet anders. We rekenen op uw begrip. Uiteraard kunnen er bijzondere


omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. Wilt u die dan op tijd kenbaar maken?

De kerkenraad hoopt deze week mededelingen te doen over de verdere invulling van de kerkdiensten vanaf 5 juli. Dat zal gebeuren via onder meer website en email. Als u denkt dat de scriba uw mailadres nog niet heeft, stuur dan even een bericht naar scriba@nhkherwijnen.nl

Los van wat hierboven staat, hierbij nog even een aantal algemene afspraken.
♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.
♦ Bij binnenkomst wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar gezondheidssituatie.
♦ Bij binnenkomst wast iedereen de handen met desinfecterende handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. op.
♦ Hou steeds 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
♦ Na afloop op het kerkpleintje nog wat napraten is uiteraard niet verboden, maar neem ook dan de regels in acht.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
♦ We rekenen op uw begrip en flexibiliteit.
♦ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld.
♦ Kinderen die naar de zondagsschool gaan, geven dat tijdig door aan de zondagsschool (zie daarvoor de mail van de zondagsschool).
Ouders van kinderen die naar de zondagsschool gaan en zelf de dienst willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.
♦ Wie is ingedeeld in een dienst maar onverhoopt toch niet aanwezig kan zijn: graag even melden, dan kan wellicht nog iemand anders ingedeeld worden.
Hartelijk dank voor uw en jouw begrip.

Gastheer/gastvrouw
We werken de komende tijd zoveel mogelijk met een aantal vaste gastvrouwen. Zo willen we ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze, die daarna gemakkelijker met anderen gedeeld kan worden. De lijst van gastvrouw/gastheer vervalt dus voorlopig. We rekenen op uw en jouw begrip.

Onlinediensten en de collecten
Wie de kerkdiensten thuis volgt, kan digitaal een bijdrage leveren aan de collecte. Op de homepage van de website staat een link. Wie daarop


klikt, wordt doorgeleid naar een beveiligde pagina waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link (inclusief QR-code) wordt ook aan het einde van de online kerkdienst getoond. De link op de site werkt overigens ook buiten de diensten.
Er zijn twee doelen: diaconie en kerkrentmeesters. U kunt voor beide doelen een bedrag overmaken. In een kerkdienst zijn altijd drie collecten. De derde collecte (aan de uitgang) komt ten goede aan het werk door de kerkrentmeesters.

Uiteraard blijft het mogelijk thuis te sparen, rechtstreeks een bedrag over te maken via de bank of contant een gift bij iemand af te geven. Van die mogelijkheden wordt ook al volop gebruikgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank!
De rekeningnummers van de bank zijn:
♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Hebt u vragen, aarzel dan niet:
Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06-20047902)

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad hoopt binnenkort een vervolg te geven aan het invullen van de vacatures voor ouderling en voor ouderling-kerkrentmeester.

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 21 juni
                                1e collecte    €       37,30    IZB
                                2e collecte    €        42,65    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €        51,55     Pastoraat en prediking

Zondag 28 juni        1e collecte     €        80,45    Diaconie
                                2e collecte    €        90,80    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      109,25     Onderhoudsfonds
 
Sinds 23 mei is binnengekomen voor werk door de kerkrentmeesters:
via de bank € 120,00
via SKG-collect op 17-6  €   9,80
via SKG-collect op 23-6  € 11,50


 

Giften ontvangen via:
Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin € 10,00 voor de solidariteitskas.
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 50,00 voor het kerkblad.
Diaken Arno van der Meijden € 50,00 voor de kerk.
Ouderling Ruitenburg: €50,00 en € 20,00 voor de collecte en voor het kerkblad € 20,00.
Voor het kerkblad is de afgelopen twee weken € 125,00 ontvangen.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.


 

 

Activiteiten

Kringloopkas Herwijnen
Dit jaar hebben we vanwege de coronacrisis geen rommelmarkt kunnen houden. De rommelmarktcommissie is vervolgens gaan nadenken hoe toch een gedeelte van de door de kerkrentmeesters begrote opbrengst op een andere manier, uiteraard met inachtneming van de RIVM-regels gerealiseerd kan worden.
De rommelmarktcommissie is blij te kunnen melden dat ze extra ruimte heeft gekregen in de kas van de familie Van Arendonk (Achterweg). Ook het voorste gedeelte (waar voorheen de bloemenzaak was gevestigd) mag nu gebruikt worden. Daar willen we de familie Van Arendonk heel erg hartelijk voor bedanken. Dankzij de extra vierkante meters kunnen de spullen nu beter, ruimer en overzichtelijker worden uitgestald. Bovendien kunnen bezoekers onderling voldoende afstand bewaren.
De rommelmarktcommissie en de kerkrentmeesters zien nu mogelijkheden een ‘Kringloopkas’ te gaan inrichten, waar mensen op hun gemak kunnen rondsnuffelen, en hun tweedehands aankopen kunnen doen. Uiteraard ook met inachtneming van de coronamaatregelen.
Wanneer de kas voor het eerst geopend is, is nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt in elk geval na de zomervakantie. Dan worden ook de openingstijden bepaald. Die zullen overigens beperkt zijn. Maar voor het zover is, wordt de ruimte schoongemaakt en vast gedeeltelijk ingericht. De eerste start wordt gemaakt op zaterdag 4 juli. Helpende handen zijn de komende weken zeer welkom, de rommelmark commissie kan dit niet alleen. Wie wil komen helpen, kan zich opgeven bij Rob van Santen (0418-581318, r.vansanten@planet.nl) of Henk de Bruin (0418-582153, henk.bruinde@upcmail.nl).

Verder zoeken we mensen die op doordeweekse dagen en/of zaterdagochtend spullen willen uitzoeken, repareren en neerzetten (en gezellig op afstand met een kop koffie samen zijn) en eventueel willen helpen bij de verkoop. Wie interesse heeft of meer wil weten kan ook contact opnemen met Rob of Henk.

De rommelmarktcommissie/college van kerkrentmeesters

Grote verloting
Gezien alle onzekerheden rond het coronavirus is het zeer de vraag of de jaarlijkse verkoopdag in het najaar doorgang kan vinden. Dat zou op zich erg jammer zijn, alleen al vanwege de gezelligheid en onderlinge contacten, maar uiteraard ook vanwege de inkomsten die we dan als gemeente mislopen. Inkomsten die hard nodig zijn.
De commissie verkoopdag heeft daarom het plan opgevat om in elk geval een grote verloting te houden.
Die zal vanwege de coronamaatregelen wat anders van opzet zijn. Het basisprincipe blijft gelijk: de loten kosten € 1,00 per stuk en er zijn mooie prijzen te winnen. Dit keer is de hoofdprijs een minuut gratis winkelen bij Spar van den Heuvel in Herwijnen! Daarnaast zijn er verschillende geldprijzen.
Hoe gaat de verkoop in z’n werk.

  • U kunt loten bestellen bij leden van de commissie.

Amanda de Bruin (06-55323121, whatsapp of email: amandadebruin@upcmail.nl);
Dyke de Joode (06-33752315, whatsapp of email: dykedejoode@gmail.com. De loten worden dan bij u thuisbezorgd, met een briefje erbij hoe u de loten kunt betalen.

  • We benaderen gemeenteleden loten te verkopen in huiselijke- en familiekring.

De trekking is op zaterdag 19 september en zal via ons YouTube-kanaal worden uitgezonden. Meer informatie volgt later.


Dijkpraat

 

Gezien de trouw en het enthousiasme dat ik heb opgemerkt bij veel gemeenteleden en als ik dat vergelijk met elders, maak ik me daar geen zorgen over. Wat zijn velen, aangevuurd door de Geest van God, standvastig gebleven. Wat is dat mooi! Het valt immers niet mee om


geconcentreerd vanuit huis diensten te volgen en betrokken te blijven op gemeentewerk. Daar heeft God volharding in geschonken.

Nog zo’n positief punt: tot in deze week zijn de catechisanten (online) bij elkaar gekomen, ver na de afsluiting van het winterwerk. Waar maak je dat nu mee? Het is een kleine groep zo wordt gevonden. Het is echter wel een standvastige groep! De manschappen van Gideon waren ook niet met velen om een groot leger te verslaan. We hebben een levende God met een levend lichaam!
Ds. Wilhelm Roseboom

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie