"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)


 

Uit de Gemeente

Wel en wee
Binnenkort gaat dhr. Evert Mannee (Pieterswaard) een traject in van bestralingen en chemokuren. We bidden dat hij en zijn vrouw deze weg niet alleen hoeven te gaan, wanneer het leven een moeilijke puzzel is. We zijn dankbaar met hen dat er behandeling mogelijk is en dat een operatie niet nodig is.

De chemokuren hebben bij mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) goed resultaat gehad. Met de familie zijn we daar erg dankbaar voor. Daarnaast blijven er voortdurend de zorgen over het inleveren van krachten. We bidden of Hij de weg wil leiden als ons het zicht ontbreekt.

Mw. Betje van Weelden-Van der Maas (Kolstraat) verbleef na een val enige dagen in het ziekenhuis. Inmiddels is ze gelukkig weer op haar plekje en we hopen dat ze haar beschutting telkens vindt bij de Allerhoogste. 

De zorg, nood of spanning van hen die niet bij naam genoemd worden, mogen we neerleggen voor Gods troon. Hij stuurt ons nooit met lege handen weg!

 

Jubilea
Achttien oktober is een vreugdevolle dag voor dhr. Cees de Jong en mw. Marina de Jong-Hijkoop (Waaldijk, Vuren). Zij gedenken op deze dag dat ze 25 jaar geleden aan elkaar werden verbonden. Geloofd zij God met diepst ontzag! Wat een zegen om op elkaar te kunnen bouwen in voorspoedige tijden, maar ook in tijden van zorg en verdriet. Wij wensen hen, kinderen en allen in de nabije kring een gezegend jubileum toe.

Dhr.  Gerard de Bruijn en mw. Andrea de Bruijn-Liebrecht (Rij- en Uitweg) hopen op 28 oktober 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen van harte en zijn God dankbaar voor de jaren die zij met elkaar, hun gezin en allen om hen heen hebben gekregen. Dat ze nog vele jaren samen tot zegen mogen zijn voor elkaar en de naasten.

 


Dankbetuiging
Het gemis van mijn geliefde vrouw en onze (groot)moeder zal blijven, maar uw belangstelling en meeleven na haar overlijden heeft ons goedgedaan. Daarvoor onze hartelijke dank.
G. van Bezooijen sr
Govert en Marjan
Ruud en Paula
Mirjam en Wouter
Klein- en achterkleinkinderen


Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...Andrea van Mourik                                     Dhr. L. Kornet
Griendweg 16-L                                         Het Gasthuis Gorinchem
4208 AA Gorinchem                                   Banneweg 61
                                                                  4204 AA  Gorinchem
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Basisdiensten
De meerwaarde van de avonddienst ligt vanouds in het andere doel dan de ochtenddienst. Waar in de ochtenddiensten de nadruk ligt op verkondiging van het (persoonlijk) heil, ligt in de avonddienst de nadruk op het geloofsonderwijs. Meestal probeer ik dat met avonddiensten ook te doen, maar door het onrustige jaar is daar nog geen vaste structuur in gekomen.

Vanaf nu zal dit wel structuur krijgen. Enkele jaren geleden kwam de Gewone

Catechismus uit. Een geloofsboekje over de basis van het christelijke geloof. Het heetvolgens de schrijvers gewoon, omdat het zonder poespas of specialiteiten is bedoeld. We behandelen de onderwerpen uit dit boekje en dat koppelen we aan het schatboek van Heidelberg. Wat is de basis van wat we geloven? Daarvoor is een catechismus bedoeld, vandaar dat ik deze diensten basisdiensten noem De eerste basisdienst is overigens een ochtenddienst, namelijk D.V. 17 oktober. Hopelijk prikkelt het zo, dat velen de behoefte krijgen om daar in de avonddienst van 17 oktober en daaropvolgende basisdiensten op zondagavonden meer over te horen J.

 

Dankdag
Op D.V. 3 november is het dankdag. ’s Ochtends is de dienst in het bijzonder gericht op de kinderen. In de avonddienst zijn we verbonden met hetzelfde thema: ‘Dankend doorgaan’. De focus ligt op het moment dat Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen. Noach brengt eerst een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden. Het centrale Bijbelgedeelte is Genesis 8:15-9:17.


Dankdag voor Gewas en Arbeid - Hervormde Gemeente te Oud-Alblas
Dankdag en dankdagcollecte
Uiteraard is het goed om elke dag stil te staan bij alles wat we mogen ontvangen in ons leven. En als we daar goed over nadenken, is dat best veel. Vaak zijn het voor ons heel gewone dagelijks dingen, die heel vanzelfsprekend lijken. Soms mogen we in ons persoonlijke leven, als gezin of als kerkelijke gemeente ook heel bijzondere dingen ontvangen. Dankdag is bij uitstek een moment om bij al dat goede nog eens extra stil te staan en God daarvoor te danken.

Iets van die dankbaarheid mogen we tot uitdrukking laten komen in de dankdagcollecte, die we in de dienst (derde collecte) houden.
Zakjes voor die collecte treft u aan bij dit kerkblad. Uiteraard kunt u een gift ook meegeven aan iemand, of overmaken per bank:
NL42 RABO 0328000531 of
NL10 INGB 0000950925.
Graag onder vermelding van 'Dankdag 2021'.

Hartelijk dank voor uw medewerking

Actie Kerkbalans
De huidige stand van de Actie Kerkbalans is het mooie bedrag van € 67.857,64! Daar zijn we erg dankbaar voor. De stand is inclusief de toezeggingen die aan het begin van het jaar zijn gedaan. Voor dit jaar zijn nog niet alle toezeggingen ook daadwerkelijk overgemaakt. Dat is natuurlijk niet vreemd, aangezien het jaar nog niet voorbij is. Maar van lieverlee beginnen we met de voorbereidingen voor de actie van volgend jaar en dus ook met de administratieve afronding van Kerkbalans 2021.


Vandaar dat we iedereen die z’n toezegging nog niet heeft omgezet in een concrete gift, willen vragen dat binnenkort te doen. Dat bespaart ons straks aan het einde van het jaar het nodige werk.
Overmaken kan naar:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
Steeds t.n.v. Hervormde kerk Herwijnen; graag onder vermelding van Kerkbalans 2021
Hartelijk dank!

Verkiezing ambtsdragers
Bij sommigen zit nog ‘in het systeem’ dat in het najaar verkiezingen plaatsvinden voor de kerkenraad. Maar zoals wellicht bekend houden we die verkiezingen voortaan in het voorjaar, richting de zomer. Eventuele wisselingen van de wacht sluiten dan beter aan op het nieuwe winterseizoen. In 2020 was dat ook al het geval. Kortom: in de loop van het voorjaar van 2022 houden we weer verkiezingen.
Overigens zijn er, zoals bekend, nog twee vacatures ouderling. Die vacatures houden de aandacht van de kerkenraad. In de tussentijd zijn we erg dankbaar dat enkele bezoekbroeders het bezoekwerk in de vacante wijken op zich nemen.

Extra koster
Regelmatig viel Marleen Ruitenburg al in en verrichtte ze hand- en spandiensten als koster, zeker nadat we in het voorjaar van 2020 begonnen met de live-uitzendingen van de kerkdiensten via YouTube. Sinds kort is die rol ook geformaliseerd en is Marleen dus ook officieel koster, naast Marco van Zante en Jacco Ruitenburg.

Kerkdiensten en corona
De versoepelde regels rond corona zijn voor iedereen weer even wennen. Via email en website bent u geïnformeerd over de aangepaste gang van zaken in de kerkdiensten. De belangrijkste zetten we nog even op een rij.
♦ U hoeft zich niet meer op te geven voor de kerkdiensten. Iedereen kan komen wanneer hij of zij wil. We ontmoeten elkaar graag weer in de kerkdiensten.
♦ In het middenschip zijn alle plaatsen vrij. Daar kan iedereen dus naast, voor en achter elkaar gaan zitten. Afstand houden hoeft daar niet.
♦ De zijbanken zijn om en om beschikbaar. Dus in de ene rij kunnen u en jij daar wel gaan zitten, in de andere niet. Daarmee is er automatisch afstand. Net als voorheen kun u gaan zitten in de bank achter het kaartje ‘gereserveerd’ (als u zit, kijkt u dus tegen het kaartje aan).
♦ We geven elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dat wordt een stuk gemakkelijker als we alle ruimte in de kerk gebruiken, dus ook de voorste banken. Ga dus bij voorkeur zo ver mogelijk naar voren zitten. U kunt overigens gewoon door het gangpad lopen, ook als halverwege al banken zijn gevuld.
♦ We zijn gestopt met de voorzangers. De kerkgangers mogen weer voluit zingen.
♦ De collectes blijven aan de uitgang.
♦ We volgen de aanwijzingen van gastvrouwen en kosters op.
♦ Bij klachten blijven we thuis.
♦ We hoesten en niezen in onze elleboog; handen wassen blijft belangrijk.
♦ Wie koffie wil drinken na de dienst: van harte welkom!
♦ Wanneer dat nodig mocht zijn, passen we de gang van zaken aan.

De kerkenraad

De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:
Dhr. A. van Mourik (Achterweg)
Dhr. en Mevr. Burggraaf (Achterweg) 50-jarig huwelijksjubileum
Boeket bloemen | ANY-eventsMevr. B. Kozijn (Waaldijk)
Mevr. Bal (Molenstraat)

Jarigen
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                      Leeftijd  Adres
19-10   G. van Eeuwijk-van der Leij     89           Lingesteijn Leerdam
27-10   B. Kleijn- Burggraaf                 90           WZC Avondlicht
27-10   C. van Driel-van Gelder           98           WZC Avondlicht       
                              
Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.


Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:
Cliparts Activiteiten Verhuizen » Animaatjes.nl
Gaat u verhuizen?
Winkel uitzonderlijk gesloten wegens huwelijk - DEKEYSERLaat het ons even weten.
 
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
Ansichtkaart- Welkom lieve baby | Inpakken maar! | Label by SimoonWe stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?
Afbeeldingsresultaat voor huilende ogen tekenen stap voor stap ...Stuur ook ons een kaartje


Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.VERANTWOORDING
Collecten
19 sept                    1e collecte    €        98,50    IZB Passie voor missie
                                2e collecte    €        93,10    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        98,65     Pastoraat en prediking

26 sept                    1e collecte    €      447,20    Noodhulp Haïti  
                                2e collecte    €      131,35    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      160,70     Onderhoudsfonds

3 okt                        1e collecte    €      117,30    PKN Kerk en Israël
                                2e collecte    €      103,05    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      108,40     Pastoraat en prediking

Via de bank:
In september is voor de collecten diaconie ontvangen € 35,00
Voor de collecte voor het werk door de kerkrentmeesters € 70,00

Ontvangen via:
Diaken J.W. Boogert € 100,00
Carolien Boogert € 50,00 voor de collecten
Joja van Horssen € 15,00 voor het kerkblad
Ds. Roseboom € 35,00 voor de kerk
Ouderling A. van der Meijden € 10,00 voor het kerkblad en € 20,00 voor de kerk
Bezoekbroeder L. van Maaren € 10,00 voor de kerk
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 20,00 voor de kerk
Tien van Mourik € 10,00 voor de kerk
Dyke de Joode € 10,00 voor het kerkblad

Voor al deze giften heel hartelijk dank.


Collecten
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
♦Thuis sparen of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank.
De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;


Activiteiten


Actie voor de voedselbank Leerdam
In de maand oktober willen wij als kerk weer een voedselbankactie houden. Ook ditmaal weer voor de voedselbank Leerdam.
We hebben een aantal producten doorgekregen waar op dit moment behoefte aan is, namelijk:

  1. Zuid-Holland - Beneficianten | Stichting ArmoedefondsScheermesjes
  2. Scheerschuim
  3. Melk (lang houdbaar)
  4. Bloem
  5. Allesreiniger
  6. Handzeep

 

U kunt uw producten in de kratten in de hal van de kerk plaatsen op zondag 3, 10 en 17 oktober a.s.
Ook kunt u tijdens de openingstijden van de kringloopkas in week 40, 41 en 42 uw producten daar inleveren.
Hartelijk dank alvast, de Diaconie

 

Bijbelgesprekskring
Vanaf nu is de Bijbelgesprekskring op dinsdagmorgen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 oktober van 10.15 – 11.45 uur. Omdat hoofdstuk 1 van “Gaan op Gods Weg” niet meer helder op het netvlies bleek te staan na 1,5 jaar onderbreking, behandelen we dit hoofdstuk nog eens.

Ik geloof, geloof ik (?)-bijeenkomsten (20-40 jaar)
De eerste avond was erg geslaagd! Er kwam gelijk veel op tafel, waar we de komende jaren niet over uitgepraat raken. Wil je nog aansluiten? Welkom!
De volgende keer is op woensdag 27 oktober.
Waar: kantoorkamer van de pastorie, Waaldijk 137
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Contact: ds. Wilhelm Roseboom, 0614600988

 

Groeien in Geloof
De tweede bijeenkomst van Groeien in Geloof is op dinsdag 2 november om 20:00 uur.
We gaan de boekjes “Durf Daniël te zijn” bestellen, want het inkijkexemplaar beviel erg goed! 


Follow Me (Next)
Het vaste ritme wordt in de komende tijd onderbroken door Herfstvakantie en Dankdag.
De volgende keer hopen we elkaar te zien op:
12-13 jaar (1e en 2e klas V.O.)
Maandag 25 oktober.
In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Waaldijk 139.

14-15 jaar (3e en 4e klas)
Maandag 25 oktober om 20:15.
In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Waaldijk 139.

16+
Op zondag 24 oktober om 20:00 hopen we elkaar weer te zien in de kantoorkamer van de pastorie, Waaldijk 137.

 

Consulentschap
Op D.V. 31 oktober neemt ds. Emile Schonewille na negen jaar afscheid van de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen, wegens vertrek naar Ochten. Het blijkt een goede traditie te zijn dat onze gemeente in vacaturetijden de consulent, voor de begeleiding van het beroepingswerk, levert. Deze traditie zetten wij graag voort. Een mooie verbindende bijkomstigheid is dat ik op 31 oktober net in de nieuwe gemeente van ds. Schonewille in Ochten mag voorgaan.
Ds. Wilhelm Roseboom

 

Online draaivond
Goed nieuws! Alle loten voor de online draaivond op vrijdag 29 oktober zijn verkocht! Er zijn dus geen loten meer te koop. Alle kopers heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.
De online draaiavond/ het online Rad van Avontuur wordt gehouden op vrijdag 29 oktober, aanvang 19.30 uur. Iedereen kan de avond live volgen via YouTube. De link komt op de homepage van de website van de kerk (www.nhkherwijnen.nl). We hopen op net weer zo’n gezellige en geslaagde avond als vorig jaar.
Er zijn zoals bekend twee series van 120 loten: rood en groen. Wie een lot heeft, speelt minimaal 50 rondes mee. In elk ronde zijn sowieso drie prijzen, maar waarschijnlijk meer. Het prijzenpakket bestaat uit vleesprijzen, levensmiddelenpakketten, taarten, verschillende waardebonnen en allerlei andere leuke prijzen.
De series worden steeds om en om gedraaid. Dus eerst een ronde in de serie groen, daarna een ronde in de serie rood; of andersom.


Gijs de Joode draait als vanouds aan het rad.
U kunt de gewonnen prijzen zaterdag 30 oktober ophalen, tussen 9.00 en 12.00 uur bij de kringloopkas. Net als vorig jaar dus. Daarbij is het op zich handig als u het lot meeneemt.
Mocht u nog vragen hebben? Dan kunt u contact opnemen met Dyke de Joode, via de mail, via WhatsApp, via Messenger (Facebook) of door te bellen.
Email: dykedejoode@gmail.com
Bellen, WhatsApp en sms: 06 – 3375 2315
Via Messenger (Facebook) kan ook.

 

Dijkpraat

Onlangs mocht ik tussendoor de opening bij de kerkenraadsvergadering verzorgen. Nu ben ik aan veel mores ter plaatse nog niet gewend. Zo ook niet aan het mos dat het verzorgen van de opening niet enkel bestaat uit geestelijk voedsel, maar tevens uit het voorzien in lichamelijk voedsel. Het trof dat ik thuis nog ambachtelijke kruidcake, overgebleven en meegekregen van de Bijbelgesprekskring, en overheerlijke arretjescake, overgebleven en meegekregen na een traktatie op catechisatie, van de avonden ervoor op voorraad had. De gemeente had vermoedelijk een vooruitziende blik, zodat hun kerkenraad niet knorrig met knorrende magen hoefde te vergaderen. 
Ds. Wilhelm Roseboom

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie