" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Omzien naar elkaar

Welzijn
Mw. Helma van Mourik-Peterman is/wordt dinsdag geopereerd aan een rughernia. Dat het werk van God door ons gebed voor haar een grote steun in de rug mag zijn. 

Mw. Mieke van de Minkelis start deze week met chemo- en immuuntherapie. Een intensief en zwaar traject waar zij en haar gezin mee gaan beginnen na de verbijsterende boodschap van de artsen. We wensen hen bij voortduur de hulp van God toe. We bidden om zegen op het werk van de artsen en wonderen uit de hand van Hem.

We blijven bidden voor alle mensen die ziek zijn door corona, en voor hun naasten. En danken voor hen die ervan genazen.

We zijn dankbaar voor hen die hoorden dat hun chronische ziekte gestabiliseerd is. Het kan dan moeilijk blijven om vol te houden en om keuzes te moeten maken in wat verstandig is. “Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.”

 

Dank
Graag wil ik u hartelijk danken voor het meeleven dat ik ontvangen heb rondom het overlijden van mijn man, Dirk Heikoop. Mijn man en ik hebben altijd met heel veel dankbaarheid teruggekeken op de periode die we in Herwijnen hebben gehad. Herwijnen heeft bij ons altijd een bijzondere plaats gehouden. Al uw meeleven in de vorm van mails, kaarten, telefoontjes heeft mij en mijn gezin erg goed gedaan.

Met vriendelijke groet,
M. Heikoop-Dijkhuizen

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij eenieder bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en presentjes die we mochten ontvangen rond onze 40-jarige trouwdag. Bovenal zijn we dankbaar dat we deze dag mochten gedenken.
Wim en Wouda Kornet


Jubileum
Dhr. Tonnie de Wit en mw. Tiny de Wit-Van Os waren op 22 mei 2020 vijftig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen: “Gods goede trouw is groot en sterk.”


Verlies
Op vrijdag 22 mei is overleden, in de leeftijd van 86 jaar,

dhr. Peter van der Meijden

Hij werd geboren op 11 juni 1933. De begrafenis heeft plaats in besloten kring op vrijdag 29 mei. Dat de familie troost vindt vanuit de woorden van Psalm 23, die bij de afscheidsdienst zullen klinken: “De HEERE is mijn Herder”.

 

Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik                          
Griendweg 16L                                
4208 AA  Gorinchem
PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...
Mevr. C. van der Wal-van Maren     
Huis ter Leede                                 
Eiland 1, kamer 235                         
4143 EN  Leerdam                           

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61 
4204 AA  Gorinchem  

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

Afbeeldingsresultaat voor plaatje computer- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

 

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

 

Op de hoogte/meeleven
Cliparts Activiteiten Verhuizen » Animaatjes.nlGraag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Winkel uitzonderlijk gesloten wegens huwelijk - DEKEYSERLaat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
Ansichtkaart- Welkom lieve baby | Inpakken maar! | Label by SimoonWe stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?
Afbeeldingsresultaat voor huilende ogen tekenen stap voor stap ...Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

 

 

Uit de Gemeente

Vakantie ds. Roseboom
Dominee Roseboom heeft van 1 tot en met 19 juni vakantie. Wie dringend een predikant nodig heeft kan contact opnemen met scriba D. de Joode (scriba@planet.nl; 06 20047902).

 

Afscheid kerkelijk werker Ruud Baas
Zoals bekend komt er een einde aan het dienstverband met kerkelijk werker Ruud Baas. Per 1 juni loopt zijn contract af en omdat we sinds 1 maart weer een eigen predikant hebben, wordt het contract niet verlengd. Graag willen we de heer Baas hartelijk bedanken voor de inzet voor onze gemeente die hij in de afgelopen tien maanden aan de dag legde. Voor de vele bezoekjes die zijn gebracht, de telefoontjes die zijn gepleegd, voor het leiden van kringen en van Follow Me. We zijn dankbaar dat op deze manier het werk tijdens de vacaturetijden in de maanden daarna doorgang kon vinden. In de ochtenddienst op 31 mei (Pinksteren) hopen we kort aandacht te besteden aan het afscheid. We zijn blij dat de heer Baas inmiddels elders voor een aantal dagen aan de slag kan.
Wie Ruud Baas persoonlijk een berichtje wil sturen: rwbaas@filternet.nl


Bijdrage kerkblad
In het vorige kerkblad hebben we aandacht gevraagd voor een financiële bijdrage voor het kerkblad. Het maken ervan kost geld en in deze coronatijd nog iets meer dan anders, omdat het blad gevouwen en geniet wordt bij de drukker. Verschillende mensen hebben al een bijdrage overgemaakt. Voor wie dat nog wil doen:
NL82 RABO 03280 24643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. Kerkblad
Contant een gift aan iemand meegeven kan natuurlijk ook.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Maatregelen rond corona
Zoals bekend worden de maatregelen voor bijeenkomsten in de coronatijd versoepeld. Vanaf 1 juni mogen kerkdiensten bijgewoond worden door 30 mensen, vanaf 1 juli door 100 personen. Dat is iets om naar uit te kijken. Veel mensen missen het zondagse samenzijn en dat is heel begrijpelijk. We zijn dankbaar dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.

Uiteraard moeten tijdens de samenkomsten de coronavoorschriften van het RIVM in acht worden genomen. Ook heeft de landelijke PKN een protocol opgezet met een aantal richtlijnen.
De kerkenraad is volop bezig met de opzet en inrichting van de kerkdiensten. Naleving van de voorschriften en richtlijnen maakt het er niet gemakkelijker op, maar het is niet anders. We leven in een bijzondere tijd en gezondheid staat voorop.

Zodra de kerkenraad concrete besluiten heeft genomen, wordt u daarover geïnformeerd. Dat gebeurt via de website, via Facebook en Instagram, via de afkondigingen en via de mail (voor zover die bekend zijn bij de scriba). Details zijn nog niet bekend. Wel kunnen we het volgende alvast meegeven:

  • Van kerkgangers zal een flinke dosis aanpassingsvermogen en flexibiliteit worden gevraagd. We weten daarbij dat we mogen rekenen op uw begrip en medewerking.
  • We zoeken naar de meest passende vorm van inrichting van de diensten. Het zal de eerste keren nog niet perfect zijn, er zullen dus na de eerste keren ongetwijfeld aanpassingen komen.
  • Kwetsbare groepen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis de diensten te volgen, via kerkradio of internet (zie daarvoor de website).
  • Mensen die verkouden zijn, koorts hebben, moeten hoesten of niezen, volgen thuis de diensten.
  • In de diensten kan helaas slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, met name vanwege de verplichte 1,5-meter afstand. De kerkenraad onderzoekt hoeveel plaatsen er precies beschikbaar zijn.
  • Dat betekent dat er niet altijd plaats is voor iedereen die een dienst wil bijwonen. Dat zal wellicht teleurstellingen opleveren.
  • We wijzen er daarbij nadrukkelijk op dat er twee diensten per zondag zijn.
  • Mensen die de dienst bijwonen, zullen niet altijd op hun vertrouwde plaats kunnen zitten.
  • De kerkenraad denkt nog na over de vraag of we gaan werken via bijvoorbeeld inschrijving, loting, op alfabet of iets dergelijks. Ook hierbij geldt dat we rekenen op uw begrip.
  • In overleg met de leiding kijken we naar de opzet van de zondagsschool.

  We willen u vragen vooral de website en Facebook en eventueel de mail goed in de gaten te houden als het gaat om ontwikkelingen.
  En uiteraard blijft gelden: 'zie naar elkaar om'!

   

  Onlinediensten en de collecten
  Sinds kort bestaat de mogelijkheid van digitaal collecteren tijdens de online-kerkdienst. Op de homepage van de site staat een link. Als u daarop klikt, wordt u doorgeleid naar een beveiligde pagina waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link (inclusief QR-code) wordt tijdens de online kerkdienst ook getoond, direct aansluitend op de zegen. De link op de site werkt overigens ook buiten de diensten.

  Er zijn twee doelen: diaconie en kerkrentmeesters. U hoeft niet te kiezen maar kunt voor beide doelen een bedrag overmaken.
  In een normale dienst zijn altijd drie collecten. De derde collecte (aan de uitgang) kwam ten goede aan het werk door de kerkrentmeesters.
  Uiteraard blijft het mogelijk op andere manieren een bijdrage aan de collecte te leveren. Door thuis te sparen, door rechtstreeks een bedrag over te maken via de bank en door contant een gift bij iemand af te geven. Van die mogelijkheden wordt ook al volop gebruikgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! Fijn dat we ook zo onze verantwoordelijkheid kennen en nemen.

   

  De rekeningnummers van de bank zijn:
  ♦ voor de kerkrentmeesters: NL42  RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
  ♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

  Hebt u vragen, aarzel dan niet:
  Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06 20047902)

   

  Verkiezing ambtsdragers
  Deze week hoopt de kerkenraad benoemingen te gaan doen voor vier vacatures in de kerkenraad. Eén vacature ouderling staat nog open; per 1 juli komen er drie vacatures bij: één ouderling en twee ouderlingen-kerkrentmeester.

  We herhalen op deze plaats wat we in het vorige kerkblad al schreven. We zijn misschien snel geneigd om te zeggen dat het een heel zware opgave wordt mensen te vinden die deze vacatures kunnen en willen invullen. En daar hoeven we onze ogen ook niet voor te sluiten.
  Maar misschien ligt in gesloten ogen, samen met gevouwen handen, ook wel 'de oplossing'. We mogen immers biddend vertrouwen op onze God dat Hij, ook als het gaat om het vinden van geschikte ambtsdragers, ons zal leiden. Natuurlijk spelen menselijke omstandigheden, afwegingen en argumenten een rol. Dat mag ook. Maar laten we ons bij al onze overwegingen vooral ook leiden door wat God van ons vraagt?! En dan blijven er ongetwijfeld vragen. Vragen als 'kan ik het wel', 'ben ik wel geschikt', 'waar haal ik de tijd vandaan'. Maar dan mogen we ook terugdenken aan de avond over het ambtswerk van een paar maanden geleden, waar ds. Hagedoorn op een tekst van 'visje' wees:

  God roept niet de bekwamen, hij bekwaamt de geroepenen

  Aileen van Norde on Twitter: 'God roept niet de bekwamen. Hij ...Een geweldige tekst met een diepe betekenis. Wie spreekt met (oud-) kerkenraadsleden zal merken dat velen van hen dat inmiddels ook zo hebben mogen ervaren.

  We willen u vragen het verkiezingswerk op te dragen in uw voorbede.

   

  VERANTWOORDING
  Giften
  Via de bank is sinds 10 mei € 354,90 binnengekomen voor de collecten voor de kerkrentmeesters.
  Via kerkelijk werker R. Baas € 50,00 + € 10,00 + € 5,00 allen voor de kerk.
  Via Ds. Roseboom € 20,00 + € 14,00 (collectebonnen).
  Via ouderling kerkrentmeester H. de Bruin € 10,00 voor het kerkblad.

  Voor al deze giften heel hartelijk dank.

  Jaarrekening 2019
  De kerkenraad heeft de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2019 goedgekeurd en vastgesteld. Wie de rekening wil inzien kan contact opnemen met Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06 20047902).


   

  Activiteiten

  Brengdagen rommelmarkt weer van start
  Nagelstudio Harderwijk gaat verhuizen - Nagelstudio HarderwijkDe rommelmarktcommissie begint zaterdag 6 juni weer met het tweewekelijks innemen van spullen voor de rommelmarkt. Dat doen we zoals gebruikelijk bij de kas van de fam. Van Arendonk aan de Achterweg. De eerste keer is dus zaterdag 6 juni, van 9.00 tot 10.00 uur. Uiteraard worden tijdens de ‘brengdagen’ de coronarichtlijnen in acht genomen. Wie spullen brengt, zet die in een aparte ‘dropzone’. Vrijwilligers van de rommelmarkt brengen de spullen vervolgens naar de opslag.

   

   

  Dijkpraat

  Aankomende zondag nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ruud Baas. Het was fijn om nog enkele maanden met elkaar op te trekken, zeker nu ik niet fysiek met mensen kennis kon maken. Mooi om gezamenlijk met de online-Bijbelkring af te sluiten. Bijzonder om zijn passie tot het laatste moment voor de mensen te zien.
  Ik meen grote bewondering voor C.H. Spurgeon bij hem waar te nemen, daarom een citaat van de ‘Prins der Predikers’ voor hem: “I have a great need for Christ, I have a great Christ for my need” (ik heb Christus geweldig nodig, ik heb een geweldige Christus voor mijn nood). Alle zegen in het nieuwe werk!

  De pastorie houdt vanaf 1 juni bijna drie weken vakantie. Het duurt, door de verschillende planningen die al ver voor mijn komst gemaakt waren, nog langer voor ik weer voorga in een dienst in Herwijnen. Als ik echter het rooster van voorgangers bekijk, dan weet ik zeker dat u niets tekort zult komen. Wanneer ik dan weer aan het werk ga, is waarschijnlijk daadwerkelijk fysiek bezoek bij velen weer mogelijk. Hopelijk kunnen we daarin dan in de zomer veel gaan inhalen.
  Ds. Wilhelm Roseboom

   

   


  Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.