"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Gezondheid
Mw. Sjanie van Weelden-Van der Meijden verbleef kort in het ziekenhuis. Ze mocht gelukkig weer spoedig opgelucht naar huis.

Mw. Bertha de Jong-De Kiviet werd geopereerd in het Erasmus MC in Rotterdam om een nieuwe knie te krijgen en ze moest daar ook enige tijd verblijven. Een intensieve tijd van herstel is vervolgens aangebroken, waarbij veel geduld wordt gevraagd.

Mw. Nel Hijkoop beleefde een zware zomer na het stopzetten van de behandelingen en de gezondheidsproblemen die kwamen. De situatie is nu stabieler en daar zijn we dankbaar voor.

We denken ook aan hen die in familiekring zorgen hebben of redelijke positieve uitslagen ontvingen; die een vakantieperiode zo anders doormaakten vanwege behandelingen; die relaties zagen vastlopen.
 
Voor mensen die in verpleeghuizen e.d. verblijven en met een kwetsbare gezondheid is het opnieuw een spannende tijd geworden nu corona blijft opduiken.

We hopen dat de woorden van dit prachtige oude liedje moed geven:

Al slaat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord,
En ’t veilig strand voor oog.
(’t Scheepken onder Jezus’ hoede, JdH 6e)
 

Verlies
Mw. Jo (Johanna Catharina) van Os-Verhoeks
overleed op 20 juli 2020 op 81-jarige leeftijd in zorgcentrum De Wittenberg, Haaften. Ze werd geboren op 3 augustus 1938.
Haar man Frans van Os blijft achter. Dat hij mag wandelen in het Licht met Jezus in deze tijd van gemis.
We wensen ook de kinderen en verdere familie de God toe die altijd uitkomst wil geven. In het volgende kerkblad komt een kort In Memoriam.


Dhr. Joop (Johannes) Koppelaar
overleed op 16 augustus 2020 op 84 -jarige leeftijd. Sinds 18 juli 2017 was hij weduwnaar van Corrie Arina Boer. We bidden dat hun zoon en anderen die het gemis voelen gedragen worden door God.
                       
Jubileum
Dhr. Gijs Blom en mw. Joke Blom-Sonnema waren op 29 augustus 40 jaar getrouwd. Ook andere echtparen herdachten in de afgelopen tijd jubilea. We hopen dat ze in dankbaarheid terugzien met allen die hen lief zijn en met vertrouwen de toekomst tegemoet onder de zegen van de Here. “Heer, wees een Gids op heel hun levenspad” (Weerklank 440)

Uit dankbaarheid
Hierbij wil ik eenieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst.
De ontvangen kaarten-tekeningen-telefoontjes en attenties of andere contacten hebben ons goed gedaan. Dank daarvoor.
Bovenal dank aan de grote Heelmeester.
Heel fijn om te ervaren dat er zovelen met je meeleven.

Jannie van der Vliet – van Cronenberg

 

Bedankje
Graag willen wij u bedanken voor alle mooie, lieve en opbeurende berichtjes en kaarten die wij hebben ontvangen. Het voelt heel fijn te weten dat we gesteund worden.
Leontien, Moreo, Motiënna en Lovièr
Dirk en Hetty


Bedankje
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, kadootjes en bloemen die Andrea heeft ontvangen in deze "corona tijd". Andrea is er heel blij mee. Vooral omdat zij niet naar huis kon en geen bezoek mocht hebben.
Het is erg fijn om te weten dat er aan haar wordt gedacht.

Tien en Wilma van Mourik 


Bloemengroet
De bloemengroet uit de gemeente werd bezorgd bij:
Mevr. M de Fockert    
Andrea van Mourik     


Ada Ent                      
Kees de Fockert         
Mevr. Verploegh         
Mevr. Van der Vliet     
Mevr. De Jongh          

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 200 47 902.

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerWe stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).


Uit de Gemeente

Uit de kerkenraad: technisch scriba en vernieuwd moderamen
We zijn blij om mee te kunnen delen dat dhr. Dik de Joode bereid is gevonden als technisch scriba de kerkenraad te gaan ondersteunen. Zo de Heere wil gaat dit eerst om een periode van twee jaar. Kerkordelijk mag een kerkenraad iemand aanstellen die het werk van een voorzitter of scriba verricht, zonder officieel onderdeel van de kerkenraad te zijn.


Dhr. Dik de Joode zal zodoende reguliere scribawerkzaamheden verrichten, maar hij maakt officieel geen deel uit van de kerkenraad. Hij zal dus geen ouderling van dienst zijn en heeft geen stemrecht tijdens vergaderingen. Als gemeente mogen we ons gezegend weten, dat hij deze functie wil vervullen en dat deze mogelijkheid ons is geboden. Tijdens de moderamenvergadering zal hij de belofte van geheimhouding afleggen.
Er blijven dus op dit moment wel nog steeds vacatures openstaan voor bezoekouderlingen.

In de laatste kerkenraadsvergadering is verder besloten dat ouderling Arno van der Meijden deel uit gaat maken van het moderamen. Ds. Wilhelm Roseboom wordt algemeen voorzitter, terwijl ouderling-kerkrentmeester Henk de Bruin de vergaderingen zal voorzitten.

Catechese, clubwerk en kringwerk
Het winterwerk start pas echt op na de openingszaterdag, dan komt het volgende kerkblad alweer bijna uit. Maar bij deze al wel vast een overzicht van data van eerste bijeenkomsten.
We proberen later ook mogelijke belijdeniscatechisanten en catechisanten persoonlijk te benaderen. Daarbij gaan we mensen over het hoofd zien. Mocht dat het geval zijn, laat je dan vooral niet weerhouden als je de uitnodigingen in het kerkblad leest of in de kerk hoort!

Follow Me/Catecheseclub
            12 t/m 15 jaar
            Eerste avond: D.V. dinsdag 22 september om 19:00 uur.
            In de tuinkamer van het kerkelijk centrum. 
            16 tm … (zelf in te vullen ☺)
            Eerste avond: D.V. dinsdag 22 september om 20:30 uur.
            In de tuinkamer van het kerkelijk centrum.

Introductieavond Belijdeniscatechese
            D.V. dinsdag 29 september om 20:00 uur.
            In de grote zaal van het kerkelijk centrum.

Bijbelgesprekskring
            D.V. maandag 28 september 2020 om 20:00 uur.
            In de grote zaal van het kerkelijk centrum.


Kring Groeien in Geloof
            D.V. maandag 5 oktober 2020 om 20:00 uur.
            In de grote zaal van het kerkelijk centrum.

Heilig Avondmaal
Eindelijk kan het Avondmaal in de kerk weer gevierd worden op D.V. 6 september. Het is een bijzonder moment dat het weer mogelijk is, tevens zal het op een bijzondere wijze moeten plaatsvinden. We hopen dat velen de vrijmoedigheid hebben om deel te nemen en dat bij velen het verlangen wordt gewekt om eens deel te nemen. Overweeg dan vooral ook de uitnodiging voor de belijdeniscatechese serieus! Hoe we zondag ook meeleven met de dienst, God wil niemand met lege handen achterlaten.

Toelichting Avondmaalsviering
We zijn dankbaar dat we D.V. aanstaande zondag weer een Avondmaalsviering mogen hebben. Door de maatregelen vanwege het coronavirus zal de Avondmaalsviering iets anders verlopen als gebruikelijk.
Bij het ingaan van de kerk zal voor ieder persoonlijk het brood en de wijn op een schotel worden aangeboden door een diaken. U neemt dit zelf mee de kerk in.
Tijdens de Avondmaalsviering zal eenieder die deelneemt aan het avondmaal op zijn zitplaats blijven zitten.
Tijdens de viering behoeft er zo niet door kerk gelopen te worden. Bij het verlaten van kerk staan afvalbakken in de hal voor de bekertjes. Voor de avondmaalscollecte zal een 4de collectezak in het rek bij de uitgang geplaatst worden.

 

Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte is bestemd voor Mensenkinderen.
Bied kinderen een goede start! Een rugtas met schoolspullen kost € 25,00.
In het nieuwe schooljaar hopen de kinderen van Albanië, Armenië en Moldavië eindelijk weer naar school te kunnen. Wij willen ervoor zorgen dat deze kinderen dan een goede start kunnen maken. We geven hen een rugtas vol met pennen, kleurpotloden, schrijf-, muziek- en tekenschriften en nog meer. Dit is genoeg voor een heel schooljaar.
Meer informatie: www.mensenkinderen.nl
Van harte bij u/jullie aanbevolen.
De diaconie


Dienst opening winterwerk en bevestiging ambtsdrager
Op D.V zondag 13 september staat de ochtenddienst voornamelijk in het teken van de opening van het winterwerk. Het is zeer toepasselijk dat we in deze dienst een nieuwe ouderling-kerkrentmeester, namelijk dhr. Gijs de Joode, hopen te bevestigen. Het is geweldig dat het team van de kerkrentmeesters nu weer voltallig is!
https://lh4.googleusercontent.com/b_pu6dMEqxHzHWUyZTvSaZYUo3EN8xsJct8CCiik_xbA__FVkEJxtvwuRbANqc2ON9XCEmDNnO2mE8VALzTKOZ8Flgi08kcnfwDZfVjH7OgDaZ6jGLwWqdsqX0-pABBw744NzlZlAYxfs7aGQQ
Het jaarthema is ‘Goed om te horen!’. Centraal Bijbelgedeelte bij de opening van het winterwerk is daarom 1 Samuël 3:1-10 “De roeping van Samuël”. 
Iedereen is na afloop hartelijk uitgenodigd om iets te komen drinken. Er liggen dan ook vragen voor vrijblijvend gesprek over de dienst.

 

Belijdenisdienst en aannemingsavond
In zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente bereiden doopleden zich voor op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Op 10 september is er een gezamenlijke aannemingsavond.

Op D.V. 27 september is de belijdenisdienst in onze gemeente gepland. Uit onze gemeente wil Leontien van Arkel graag openbare geloofsbelijdenis afleggen. Wilt u om haar heen staan in gebed en meeleven? We zien uit naar een goede ontmoeting op de aannemingsavond en een gezegende dienst op 27 september!

 

Diensten Avondlicht
De geplande diensten in Avondlicht van 6 september en 17 september kunnen helaas niet doorgaan vanwege de verlengde coronavoorzorgsmaatregelen. We bidden dat het spoedig weer plaats kan vinden.

 

Themadienst
Hey, heb je het al in je agenda staan? 
Zondag 20 september gaan we het filmpje met de kinderen voor de volgende themadienst opnemen. Via de mail is er, door de leiding van de zondagsschool, al een bericht gestuurd met de uitleg. We zouden het tof vinden als alle kinderen meedoen met het filmpje, kom jij ook?!
Geef je voor die dienst op via de website van de kerk.
Themadienst-commissie

 


Oproep voor de crèche
We willen weer beginnen met de crèche. Bij deze een oproepje voor oppassers. Het zou fijn zijn als we het weer op kunnen pakken met de vaste groep oppassers.
Vanaf zondag 6 september kunnen de kinderen weer komen, voorlopig in het kerkelijk centrum.
Help jij ook weer mee? Dan mag je het aan mij doorgeven per mail, tienarkel@hotmail.com of whatsapp; 06 48 42 51 58.
Alvast dank je wel, Leontien

 

Opening winterwerk

Op D.V. zaterdag 19 september vindt de jaarlijkse opening van het winterwerk plaats. Vanwege de coronamaatregelen hebben we een iets andere invulling bedacht. Vanaf half drie kunt u zich verzamelen bij dorpshuis “De Poort” voor een fietspuzzeltocht. We vertrekken in kleine groepjes per gezin. Tijdens de “hap en trap” hopen we elkaar als gemeente op informele en gezellige wijze te ontmoeten. Om mee te doen moet u zich opgeven via onderstaande strook. Het middagprogramma wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd op een nog onbekende locatie.
Mocht het weer tegenvallen dan zal het programma helaas niet doorgaan. Bij de uitgang zal een giftenbus staan ter bestrijding van de onkosten.
Geef je/u zo snel mogelijk op. Dan ontvangt u ook uw starttijd.
Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in de kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
Marleen of Alex Ruitenburg, tel. 58 24 39, email alexenmarleen@live.nl.

✂-------------------------------------------------------------------------------------------
Opgavestrookje startmiddag/-avond (inleveren voor 14 september)

Ik neem deel aan de    O  fietspuzzeltocht en/of de 
O  maaltijd       (s.v.p. onderdeel aankruisen)
en kom met … volwassenen en … kinderen (<12).

Naam:  …………………………………………………………………………

Adres:  …………………………………………………………………………

Telefoon:……………………   Mailadres: …………………………………..


 

Broodmaaltijd
Aan alle leden vanaf ongeveer 60 jaar, uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. Helaas kan door de coronamaatregelen onze jaarlijkse gezamenlijke broodmaaltijd niet doorgaan. Maar om jullie toch te verrassen hebben we besloten het dit jaar anders te doen.
Vrijdag 18 september brengen we tussen 17.00 en 17.30 uur een broodmaaltijd bij u thuis. Naast het gebruikelijke lekkers zal er ook iets georganiseerd worden om het ‘samen gevoel’ toch een beetje te ervaren. Hoe? Dat kunnen we nu nog niet zeggen maar we proberen er met elkaar iets moois van te maken.
Wilt u graag een maaltijd ontvangen?
Geef dat dan voor maandag 14 september door via een telefoontje naar Ad van Arendonk of Alex Ruitenburg.
Naast de gebruikelijke gasten hopen we dit jaar ook op nieuwe aanmelders. Doet u mee?
Ad van Arendonk, tel. 0418-582322
Alex Ruitenburg, tel. 0418-582439

 

Jeugdclubs
De jeugdclubs gaan straks weer beginnen maar wel met een geheel nieuwe opzet. Afgelopen jaren werd het helaas steeds moeilijker om leiding te vinden voor de jeugdclubs. Het aantal kinderen dat meedoet met de oudste groep nam ook af waardoor beide groepen eerder al samengevoegd waren en we dus nog 1 club in de basisschool leeftijd hebben. Deze situatie is niet ideaal en we willen onze kinderen graag deze clubavonden blijven bieden. De vrijdagavondclub wordt goed bezocht maar de afstemming met de club van de gereformeerde kerk (GK) liep nog weleens mis waardoor er clubavonden tegelijk vielen. Goede afstemming met de club van de GK was dus nodig. Dat is inmiddels ook gebeurd en dat heeft ertoe geleid dat er verdergaande afspraken zijn gemaakt en we tot een samenwerking zijn gekomen voor wat betreft de opzet van de jeugdclubs. In het nieuwe seizoen, dat we ook als een soort ‘pilot’ zien, gaat de clubleiding van beide kerken intensief met elkaar samenwerken. We voegen de groepen samen maar ieder behoud zijn eigen identiteit en werkwijze. We zijn gekomen tot de volgende opzet:
De jongste club zal zijn voor groep 4 en 5 van de basisschool en wordt, zoals altijd, elke dinsdagavond gehouden van 18.30 – 19.30 uur.


Nieuw is dat deze groep de ene week club heeft in onze eigen kerk met leiding van ons eigen clubteam en de week daarna club heeft in de GK onder leiding van clubleiders van hen. Er komt ook weer een aparte groep voor de kinderen van  groep 6 en 7. Deze groep heeft iedere 2 weken club op vrijdagavond van 19.30 – 20.45 uur, ook om en om in onze kerk en de GK, met eigen leiding van de betreffende kerk. De oudste groep is de vrijdagavondclub YOUnited voor kinderen van  groep 8 en de middelbare school. Ook deze club is eens in de 2 weken en ook de ene keer bij onze kerk aan de dijk en de andere keer bij de GK. Starttijd is ook weer gewoon om 19.30 uur. Uiteraard volgt er t.z.t. een uitnodiging en een duidelijk rooster. We zijn blij dat we ons als kerken in Herwijnen zo meer gezamenlijk voor onze kinderen en jongeren kunnen inzetten en we hopen op een mooi seizoen.
Peter Hobo, jeugdouderling

 

Kerkdiensten en corona
Wie een kerkdienst wil bijwonen, moet zich daarvoor opgeven. Dat schrijven de coronavoorschriften voor. Opgeven kan via het formulier op de website. Er zijn drie keuzes: ochtend, avond of beide. In het vakje ‘opmerkingen’ kan worden aangegeven als mensen een bepaalde dienst zijn verhinderd of iets dergelijks.
De belangstelling om diensten bij te wonen groeit. Vandaar het advies om tijdig op te geven. Op basis van de aanmeldingen wordt namens de kerkenraad een indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een plaats gewezen.
We willen iedereen vragen om, wanneer u bent ingeroosterd maar onverwacht niet kunt, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Amanda de Bruin: (reservering@nhkherwijnen.nl,  bellen (582153) of appen (06- 55323121).
Normaal gesproken zijn in de ochtenddiensten maximaal zo’n 70 mensen aanwezig, mede afhankelijk van het aantal huishoudens/ gezinnen. In de ochtenddiensten is géén gemeentezang. Twee gemeenteleden zingen de opgegeven Psalmen en liederen. In principe wordt steeds één van de Psalmen/liederen voorgedragen in plaats van gezongen. In de avonddiensten zijn maximaal 30 mensen aanwezig. Er is dan wél gemeentezang.

Een aantal algemene afspraken blijft gelden.
♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.


♦ Bij binnenkomst in de kerk wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar gezondheidssituatie. Iedereen reinigt de handen met desinfecterende handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. op.
♦ Hou steeds 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
♦ Na afloop op het kerkpleintje nog wat napraten is uiteraard prima, maar neem ook dan de regels in acht.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
♦ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld.
♦ Kinderen die naar de zondagsschool gaan: van harte welkom! Graag tijdig doorgeven aan de zondagsschool (zie daarvoor de eerder verstuurde mail van de zondagsschool). Ouders die zelf de dienst willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.

Hartelijk dank voor uw en jouw begrip en flexibiliteit.

Kerkradio
Er zijn vanuit de diaconie een aantal extra kerkradio ontvangers aangekocht.
Via de kerkradio ontvanger kunnen de diensten thuis meebeluisterd worden, zonder internetverbinding. Met de kerkradio ontvangers zijn de diensten van beide kerken van Herwijnen te beluisteren. U kunt hiervan voor kortere of langere tijd gebruik maken.
Heeft u interesse, spreek een diaken aan, of bel 0418-842576, of mail diaconie@nhkherwijnen.nl

Kringloopkas Herwijnen
Geweldig om te zien hoeveel werk de afgelopen weken door vrijwilligers is verzet om de kunnen starten met de ‘kringloopkas’ (Achterweg 57, bij de familie Van Arendonk waar tot voor kort een bloemenshop was gevestigd). Heel hartelijk bedankt allemaal! Fijn ook dat er zoveel onderlinge contacten waren, een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. We hopen dat de kringloopkas daar de komende tijd aan blijft bijdragen uiteraard. Zaterdag 29 augustus was het dan zover; ds. Roseboom verrichtte de opening en we mochten de eerste bezoekers verwelkomen.


Via de kringloopkas hopen we spullen die de een niet meer nodig heeft, bij anderen een herbestemming te geven. Zo dragen we bij aan een beter milieu en kunnen we een stukje rentmeesterschap in de praktijk brengen. Uiteraard hopen we via de kringloopkas ook geld binnen te krijgen voor onze kerkelijke gemeente. Iedereen weet dat de grote rommelmarkt dit jaar niet door kon gaan en dat scheelt flink wat inkomsten. We hopen die met onder meer de kringloopkas alsnog binnen te krijgen. Uiteraard houden we rekening met de coronavoorschriften. Dus handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 meter afstand, een winkelmandje gebruiken en een beperkt aantal mensen binnen. We vragen iedereen zich daaraan te houden. Bij de kassa hangen spatschermen. De kas is voorlopig geopend op woensdag van 13.30 tot 17.00 uur op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Graag willen we vanaf deze plaats nogmaals de familie Van Arendonk heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en voor alle medewerking die we tot nu toe al hebben gehad.
De rommelmarktcommissie/college van kerkrentmeesters

Grote verloting + nieuwe actie
Goed nieuws! Nagenoeg alle loten van de grote verloting zijn verkocht. In elk geval zijn alle boekjes ‘onder de mensen’ en zijn heel veel boekjes alweer ingeleverd. Alle verkopers en uiteraard kopers heel hartelijk bedankt voor de inspanningen, het kopen en het enthousiasme waarmee velen van u en jullie mee hebben gedaan.
De trekking is op zaterdag 19 september, om 19.30 uur (hoofdprijs: minuut gratis winkelen bij Spar Van den Heuvel in Herwijnen). De trekking wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube. U kunt inloggen via de website van de kerk. Zet deze datum/tijd alvast in uw agenda/op uw kalender!
Nu de verkoopdag in dorpshuis De Poort in het najaar vanwege corona niet door kan gaan, kregen we veel reacties van mensen die het erg jammer vinden dat het rad van avontuur niet draait. Om al die mensen niet teleur te stellen, is een nieuwe actie opgezet, waarin het rad van avontuur een centrale rol speelt. Zaterdag 19 september vertellen we u meer, direct aansluitend op de trekking van de grote verloting. Kijken dus of hou de website in de gaten.
We hopen dat de grote verloting en de nieuwe actie samen ongeveer net zoveel opbrengen als de jaarlijkse verkoopdag. We hopen opnieuw op een ieders medewerking.


Wijkindeling
In juli is er een consistorie vergadering geweest
Tijdens het gehouden overleg is de wijkindeling besproken. Nu er 2 vacatures ouderling zijn, is onderstaande indeling tot stand gekomen. De teams worden tevens ondersteund door wijkwerkers.
Wijkindeling:
Wijk 1 Herwijnen-Oost (Balderiklaan, Boutlaan, Kolfflaan, Molenkamp 17 t/m 25 en 32 t/m 90, Mijnliefflaan, Vervoornlaan).
Wijkouderling: G. van Bezooijen + bezoekbroeder J. van Kuilenburg

 Wijk 2: Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15, Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg,  Sluimerskamp (m.u.v. Zorgcentrum Avondlicht), De Strobbel, Waaldijk, Wadensteinsesteeg.
Coördinator: A. Ruitenburg + bezoekbroeder R. van Santen

Wijk 3: Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg.
Wijkouderling: A. van der Meijden + bezoekbroeder T.J. Heikoop (alleen telefonisch)
 
Wijk 4: Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Wilem Alexanderstraat, Zworrelstraat.
Coördinator: D. van Arkel + bezoekbroeder L. van Maaren
 
Wijk 5: Zorgcentrum Avondlicht: Sluimerskamp 18 en Biermanlaan 2
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg

Wijk 6: ten noorden van de Graaf Reinaldweg (Bloklandweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg, Mert, Nieuweweg, Vijfhoevenweg en Wadensteinsesteeg) en gemeenteleden die zijn geperforeerd en buiten Herwijnen wonen.
Wijkouderling: G. van Bezooijen + bezoekbroeder J. van Kuilenburg
 
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 19-juli
                                1e collecte    €       81,00    St. Hulp Oost Europa
                                2e collecte    €        76,35    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €        89,10     Pastoraat en prediking

Zondag 26-juli         1e collecte     €        69,40    Diaconie
                                2e collecte    €        90,65    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        89,95     Onderhoudsfonds


Zondag 2-aug         1e collecte     €        77,05    Stephanos
                                2e collecte    €        83,15    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        74,75     Pastoraat en prediking

Zondag 9-aug         1e collecte     €        46,40    Bloemengroet
                                2e collecte    €        52,20    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        57,20     Pastoraat en prediking

Zondag 16-aug       1e collecte     €      299,55    Noodhulp Beiroet
                                2e collecte    €      116,95    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      115,20     Pastoraat en prediking

Zondag 23-aug       1e collecte     €        79,75    PDC de Herberg
                                2e collecte    €        83,80    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      100,15     Pastoraat en prediking

Zondag 31-aug       Collecte         €      476,25    VSBW

  • avond         1e collecte     €        37,35    Diaconie

                                2e collecte    €        40,95    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        30,25     Onderhoudsfonds

Sinds het vorige kerkblad is voor de collecten binnengekomen:
Voor de diaconie:

  • via de bank € 224,00
  • via  SKG-collect € 177,10

Voor het werk door de kerkrentmeesters:

  • via de bank € 290,00
  • via SKG-collect € 126,10

Ontvangen giften via:
Diaken J.W. Boogert € 25,00 voor de kerk.
Joja van Horssen € 50,00 voor diverse doeleinden.
J. van Kuilenburg € 5,00 + € 20,00 + € 100,00 voor de kerk.
Lijntje van der Weerd € 50,00 tijdens bezoekwerk.
Anja van de Meijden € 10,00 voor het kerkblad.
Ds. Roseboom tijdens bezoekwerk verschillende giften voor de kerk, € 130,00.
Oud.-kerkrentmeester H. de Bruin 2x € 10,00 voor de Solidariteitskas.
Thuisverkoop, voor de verkoopdag: € 60,00.
Ontvangen voor de verkoopdag: 2x € 50,00 + € 10,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 

Collectebonnen
In afwachting van de verdere taakverdeling binnen het college van ouderling-kerkrentmeesters blijft Arjo Hobo (Wilgenlaan) voorlopig nog even de collectebonnen verzorgen.


Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie